Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy techniki strzelniczej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-408-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pyra Józef (pyra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Inżynier budownictwa dzięki znajomości podstawowych zagadnień poruszanych w ramach przedmiotu Podstawy techniki strzelniczej może swobodnie wykonywać czynności wynikające z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. 2011 nr 42 poz. 216), po wcześniejszym spełnieniu wymogów Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r., o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktów prawnych dotyczących stosowania środków strzałowych i wykonywania robót strzałowych w technice cywilnej. BUD1A_W05, BUD1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę na temat specjalistycznych kwalifikacji w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. BUD1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat stosowanych materiałów wybuchowych i środków inicjujących w robotach cywilnych. BUD1A_W05, BUD1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student ma podstawową wiedzę na temat rodzajów robót strzałowych wykonywanych w pracach inżynieryjnych i wyburzeniowych. BUD1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Odpowiedź ustna
M_W005 Student potrafi samodzielnie pod nadzorem uprawnionych osób wykonać prawidłowo sieć elektryczną, nieelektryczną i elektroniczną. BUD1A_U02, BUD1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi poprawnie dobrać środki strzałowe i sprzęt strzałowy dla wykonania robót strzałowych w zastosowaniach cywilnych. BUD1A_U02, BUD1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi przeprowadzić podstawowe badania własności materiałów wybuchowych. BUD1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy z zakresu cywilnych zastosowań materiałów wybuchowych. BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktów prawnych dotyczących stosowania środków strzałowych i wykonywania robót strzałowych w technice cywilnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat specjalistycznych kwalifikacji w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat stosowanych materiałów wybuchowych i środków inicjujących w robotach cywilnych. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę na temat rodzajów robót strzałowych wykonywanych w pracach inżynieryjnych i wyburzeniowych. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student potrafi samodzielnie pod nadzorem uprawnionych osób wykonać prawidłowo sieć elektryczną, nieelektryczną i elektroniczną. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi poprawnie dobrać środki strzałowe i sprzęt strzałowy dla wykonania robót strzałowych w zastosowaniach cywilnych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić podstawowe badania własności materiałów wybuchowych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy z zakresu cywilnych zastosowań materiałów wybuchowych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Wybrane uregulowania prawne stosowania materiałów wybuchowych w technice cywilnej oraz kwalifikacje specjalistyczne w zakresie stosowania środków strzałowych;
 2. Pojęcie materiału wybuchowego i jego klasyfikacje;
 3. Omówienie wybranych, aktualnie stosowanych w technice cywilnej związków chemicznych i mieszanin o właściwościach wybuchowych;
 4. Środki inicjujące i zapalające – rodzaje oraz zasady działania;
 5. Sprzęt strzałowy – omówienie wybranych rozwiązań technicznych oraz zasady ich doboru;
 6. Charakterystyka wybranych rodzajów robót strzałowych wykonywanych w pracach inżynieryjnych i wyburzeniowych;
 7. Oddziaływanie prac strzałowych na środowisko oraz zagrożenia występujące w trakcie stosowania materiałów wybuchowych w robotach cywilnych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

 1. Cel stosowania materiałów wybuchowych w technice cywilnej oraz pojęcie inicjowania i detonacji – reakcje zachodzące w materiałach wybuchowych;
 2. Wybrane właściwości materiałów wybuchowych, ich znaczenie dla bezpieczeństwa i stosowanej technologii oraz czynniki na nie wpływające wraz ze sposobem ich badania (wstęp do zajęć praktycznych w CLTSiMW Regulice);
 3. Wybrane zagadnienia z zakresu aktualnie stosowanych systemów inicjowania materiałów wybuchowych;
 4. Zasady przygotowania i uzbrajania ładunków oraz projektowania i wykonywania sieci strzałowych w cywilnych pracach strzałowych;
 5. Zajęcia praktyczne w stacji badawczo-dydaktycznej Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach (wybrane badania właściwości materiałów wybuchowych oraz podstawy bezpiecznego posługiwania się materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest zaliczenie kolokwium końcowego z zagadnień poruszanych na wykładach, w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Kolokwium będzie zrealizowane w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.
Podstawą zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest obowiązkowa obecność na zajęciach terenowych w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach. Nie uczestniczenie w zajęciach terenowych jest jednoznaczne z brakiem zaliczenia. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ważoną ze sprawozdania z zajęć terenowych (waga 0,3) i kolokwium (waga 0,7).
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z wykładu (waga 0,6) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,4).
Aktywność na wykładach może być premiowane przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach laboratoryjnych realizowany jest ten sam temat. Jeżeli student będzie miał więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie uzyska zaliczenia. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność musi być odrobiona z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz. 1007, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278)
 5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 565)
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. 2011 nr 42 poz. 216)
 7. Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (http://www.wug.bip.info.pl/).
 8. Biegańska J.: Technologia, bezpieczeństwo wytwarzania i stosowania materiałów wybuchowych w górnictwie w aspekcie oddziaływania na środowisko. Monografia Nr 13, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 r.
 9. Gołąbek B., Kasperski J., Maranda A.: Materiały wybuchowe emulsyjne. WNT. Warszawa 2008.
 10. Korzeniowski J. I., Onderka Z.: Roboty strzelnicze w górnictwie odkrywkowym. Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski 2006, Wrocław.
 11. Lewicki J.: Zasady i metody bezpiecznego wykonywania robót strzałowych w budownictwie. Górnictwo i Geoinżynieria, rok 28 (2004), zeszyt 3/1.
 12. Onderka Z., Sieradzki J., Winzer J., 2003: Technika strzelnicza 2 – Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH.
 13. PN-C-86025:1994 Górnicze środki strzałowe –Podział i postanowienia ogólne.
 14. PN-EN 13857-1 2005 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego. Część 1: Terminologia.
 15. Morawa R., Onderka Zb.: Górnicze środki strzałowe i sprzęt strzałowy. Art-Tekst, ISBN: 9788377830529, Kraków 2013
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Winzer J., Sołtys A. Pyra J.: Oddziaływanie na otoczenie robót z użyciem materiałów wybuchowych. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2016. — 311s. ISBN: 978-83-7464-882-0
 2. Morawa R., Onderka Z.: Górnicze środki strzałowe i sprzęt strzałowy. Wydawnictwo: Art-Tekst. 2013r.
 3. Biegańska J.: Using nitrocellulose powder in emulsion explosives. Combust. Explos. Shock Waves 2011 vol. 47 issue 3, s. 366-368.
 4. Biegańska J.: Using nitrocellulose powder in emulsion explosives. Combust. Explos. Shock Waves 2011 vol. 47 issue 3, s. 366-368.
 5. Batko P., Pyra J.: Pomiar prędkości detonacji MW w otworze strzałowym z zastosowaniem aparatury MicroTrap. Górnictwo i Geoinżynieria, ISSN 1732-6702. —2010 R. 34 z. 4, s. 57–66.
 6. Pyra J., Biessikirski A., Dworzak M., Sołtys A., Winzer J.: Rozwój systemów inicjowania ładunków MW stosowanych w górnictwie odkrywkowym. Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 52–57.
 7. Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Zastosowanie systemów elektronicznych do odpalania ładunków MW. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie; ISSN 2082-6605. —2012 nr 4, s. 24–31.
 8. Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Wybrane problemy oceny oddziaływania powietrznej fali uderzeniowej przy robotach z użyciem MW, Główny Instytut Górnictwa, Katowice: ZG SIiTG, 2009. — ISBN 978-83-87267-90-2.
 9. Dworzak M., Biessikirski A., Pyra J., Sołtys A.: Wybrane problemy realizacji opóźnień czasowych przy nieelektrycznym sposobie inicjowania ładunków MW w siatkach wieloszeregowych. Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 58–64
Informacje dodatkowe:

Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą kartkówek oraz odpowiedzi ustnych, z których Student może otrzymać ocenę cząstkową.
Istnieje możliwość poprawy oceny na wyższą po uprzednim zapoznaniu się z pracą pod warunkiem nie wykorzystania wszystkich terminów zaliczenia. Student przystępująca do kolokwium poprawkowego w celu poprawy oceny pozytywnej rezygnuje z dotychczas wystawionej oceny a nowo uzyskana ocena staje się oceną wiążącą (w przypadku poprawy na niższą ocenę lub 2,0 ndst taka ocena zostaje wystawiona jako ocena z kolokwium).