Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-412-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Jakubowski Jacek (Jacek.Jakubowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Drugi semestr Wytrzymałości Materiałów: ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratorjne i wykłady. Egzamin obejmuje cały materiał obu semestrów Wytrzymałości Materiałów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe materiałów ciągliwych i kruchych. Rozumie znaczenie badań laboratoryjnych w wytrzymałości materiałów. BUD1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student rozumie podstawowe różnice pomiędzy nośnością przekrojów i układów prętowych w stanie sprężystym i sprężysto-plastycznym. BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie oznaczyć wybrane właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe materiałów. BUD1A_U02, BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna
M_U002 Student potrafi wyznaczyć momenty, naprężenia i kąty skręcenia prętów skręcanych. BUD1A_U02, BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Egzamin,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe materiałów ciągliwych i kruchych. Rozumie znaczenie badań laboratoryjnych w wytrzymałości materiałów. + + + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie podstawowe różnice pomiędzy nośnością przekrojów i układów prętowych w stanie sprężystym i sprężysto-plastycznym. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie oznaczyć wybrane właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe materiałów. + + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć momenty, naprężenia i kąty skręcenia prętów skręcanych. + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Skręcanie prętów pryzmatycznych, naprężenia, odkształcenia, kąt skręcenia, energia sprężysta. Kratownice płaskie. Ścinanie techniczne. Wyboczenie prętów prostych. Nośność przekrojów i układów w stanie sprężysto-plastycznym. Inne wybrane problemy wytrzymałości materiałów. Podsumowanie kursu, przygotowanie do egzaminu.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Skręcanie prętów pryzmatycznych o przekrojach kołowych i prostokątnych. Ścinanie techniczne. Wyznaczanie sił w prętach kratownic płaskich. Wyboczenie prętów prostych. Nośność przekrojów i układów w stanie sprężysto-plastycznym, przykłady. Uzupełnienie i przypomnienie wybranych tematów z obu części kursu.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Próba statyczna rozciągania metali. Próba statyczna ściskania materiałów kruchych. Próba statyczna skręcania. Próba statyczna ścinania technicznego. Próba statyczna ściskania sprężyn śrubowych. Próba statyczna zginania. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych konieczne jest wykonanie w semestrze wszystkich doświadczeń i obrona sprawozdań. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Aktywna obecność na wykładach może być premiowana. Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych ustalają prowadzący na początku semestru. Egzamin obejmuje cały zakres obu semestrów Wytrzymałości materiałów (BUD-1-307 i BUD-1-412). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych. Odstępstwa i zasady przejściowe obowiązujące w danym roku akademickim zostaną przedstawione na pierwszym wykładzie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6), ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,2) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,2). Aktywna obecność na wykładach może być premiowana.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach audytoryjnych realizowany jest ten sam temat a na ćwiczeniach laboratoryjnych jest wolne miejsce przy stanowisku.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

(1) Wolny S. Siemieniec A. Wytrzymałość materiałów. Cz. I i II. AGH, Kraków 2008. (2) Stewarski E., Jakubowski J., Bystrowski J.,: Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwa AGH, Kraków 1999. (3) Gawęcki A. Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, AlmaMater 2003. (4) Bodnar A. Wytrzymałość Materiałów, Katedra Wytrzymałości Materiałów PK, Kraków 2004. (5) German J. Wytrzymałość Materiałów, konspekty wykładów podstawowych. Katedra Wytrzymałości Materiałów PK. (6) Piechnik S. Mechanika techniczna ciała stałego. Politechnika Krakowska 2007. (7) Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. PWN Warszawa 1998 (8) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, T. 1, T. 2. WNT Warszawa 1996 (9) Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN Warszawa 1998. (10) Banasiak M., Grossman K., Trombski M.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN Warszawa 1998 (11) Grabowska J., Iwanczewska A.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Politechnika Warszawska, Warszawa 2001 (12) Paluch M. Mechanika teoretyczna, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002 (13) Iwulski Z., Klisowski R.: Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach. Wydawnictwa AGH, Kraków 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Local buckling of highly corroded hot-rolled box-section beams / Przemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI // Journal of Constructional Steel Research ; ISSN 0143-974X. — 2019 vol. 157, s. 359–370.
2. Code calculations for local stability of shaft guides / Przemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI, Kamil TOMCZAK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 nr 3, s. [1–9]. — Bibliogr. s. 9, Abstr.
3. The effects of age, cement content, and healing time on the self-healing ability of high-strength concrete / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI // Construction and Building Materials ; ISSN 0950-0618. — 2018 vol. 187, s. 149–159.
4. Uogólnienia metody elementów skończonych w inżynierskich symulacjach numerycznych ośrodka nieciągłego i dyskretnego / Jacek JAKUBOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — 2010 R. 34 z. 2, s. 325–340.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych konieczne jest wykonanie w semestrze wszystkich doświadczeń i obrona sprawozdań. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach audytoryjnych realizowany jest ten sam temat a na ćwiczeniach laboratoryjnych jest wolne miejsce przy stanowisku. Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych ustalają prowadzący na początku semestru. Jednym z elementów zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium z materiału wykładów. Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane. Egzamin obejmuje cały zakres obu semestrów Wytrzymałości materiałów (GBG-1-207 i GBG-1-307). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych. Odstępstwa i zasady przejściowe obowiązujące w danym roku akademickim zostaną przedstawione na pierwszym wykładzie.