Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy budownictwa pasywnego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-501-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kuczera Zbigniew (zkuczera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zagadnienia odnoszące się do: standardów budynków pasywnych, stosowanych instalacji i źródeł energii, badań wykonywanych w budynkach pasywnych (badania szczelności, badania termowizyjne), oszczędności energii i kosztów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wymagań odnośnie budynków pasywnych BUD1A_W02, BUD1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu instalacji i źródeł energii stosowanych w budynkach pasywnych BUD1A_W06, BUD1A_W03 Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę na temat badań wykonywanych w budynkach pasywnych BUD1A_W03, BUD1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_W004 Student ma podstawową wiedzę z zakresu kosztów i oszczędności związanych z budynkami pasywnymi BUD1A_W06, BUD1A_W02, BUD1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary jakościowe przegród budowlanych z użyciem kamery termowizyjnej BUD1A_U02, BUD1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student posiada umiejętność oceny jakości powietrza wewnętrznego BUD1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi oszacować współczynnik przenikania ciepła przegrody BUD1A_U02, BUD1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Student posiada umiejętność oceny prawidłowości działania instalacji c.o. z wykorzystaniem kamery termowizyjnej BUD1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U005 Student potrafi wyznaczyć sprawność odzysku ciepła w instalacji wentylacji mechanicznej BUD1A_U02, BUD1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu budownictwa pasywnego BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wymagań odnośnie budynków pasywnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu instalacji i źródeł energii stosowanych w budynkach pasywnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat badań wykonywanych w budynkach pasywnych + - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę z zakresu kosztów i oszczędności związanych z budynkami pasywnymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary jakościowe przegród budowlanych z użyciem kamery termowizyjnej + - + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność oceny jakości powietrza wewnętrznego - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi oszacować współczynnik przenikania ciepła przegrody + - + - - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętność oceny prawidłowości działania instalacji c.o. z wykorzystaniem kamery termowizyjnej + - + - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi wyznaczyć sprawność odzysku ciepła w instalacji wentylacji mechanicznej + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu budownictwa pasywnego + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

- standardy budynków pasywnych i energooszczędnych,
- przegrody w budynkach pasywnych,
- instalacje w budynkach pasywnych,
- niestandardowe źródła energii,
- szczelność budynków pasywnych,
- jakość powietrza w budynkach pasywnych,
- badania termowizyjne budynków pasywnych,
- zużycie energii i koszty budynków pasywnych,
- energooszczędny sprzęt AGD i RTV,
- sterowanie inteligentne w budynkach pasywnych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

- jakościowa ocena przegród budowlanych z wykorzystaniem termowizji,
- szacowanie współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej,
- kontrola poprawności działania instalacji centralnego ogrzewania,
- odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych,
- bilans energetyczny systemu wentylacji mechanicznej,
- ocena jakości powietrza wewnętrznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład w formie klasycznego wykładu tablicowego wspomagany prezentacją komputerową. Mile widziana aktywność studentów w formie zadawania pytań oraz dyskusja.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Wykonanie pomiarów związanych z tematem ćwiczeń, analiza uzyskanych wyników, opracowanie sprawozdania. Prowadzący nadzoruje wykonywanie ćwiczeń i wyjaśnia niejasności.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej na ostatnim wykładzie. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: wykonanie ćwiczeń, oddanie sprawozdań i kolokwium.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność nieobowiązkowa. Aktywność na wykładzie może być premiowana.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako średnia arytmetyczna oceny z zaliczenia wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Feist W. Podstawy budownictwa pasywnego. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, 2006.
Piotrowski R., Domini P. Budowa domu pasywnego krok po kroku. Przewodnik budowlany, Warszawa 2012.
Wnuk R. Budowa Domu Pasywnego w praktyce. Przewodnik budowlany, Warszawa 2006.
Kaczkowska A. Dom pasywny. Kabe, Krosno 2009.
Nowak H. Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
Pawłowski K. Projektowanie ścian w budownictwie energooszczędnym. Grupa Medium, Warszawa 2017.
Wnuk R. Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym. Przewodnik budowlany, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Łuczak R., Ptaszyński B., Kuczera Z., Życzkowski P. Energy efficiency of ground-air heat exchanger in the ventilation and airconditioning systems. E3S Web of Conferences; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 46 art. no. 00015, s. 1–9. ISBN 978-2-7598-9055-2. International conference on Energy and environmental protection: Krakow, September 13–14, 2018.
Ptaszyński B., Życzkowski P., Łuczak R., Kuczera Z. Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem wewnętrznego źródła emisji CO2 — Air recirculation in the room including an internal source of CO2 emission. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 10, s. 423–427.
Ptaszyński B., Kuczera Z., Łuczak R., Życzkowski P. Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowych — Heat recovery in the ventilation systems with air recirculation in a presence of inner source of gaseous pollution. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 12, s. 524–530.

Informacje dodatkowe:

Brak