Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy projektowania architektonicznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-502-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Prezentacja wytycznych generalnych tj.: budowy formy architektonicznej, kreacji funkcji obiektów, implementacji systemów konstrukcyjnych oraz zasad kompozycji architektonicznej. Omówienie zasad projektowania graficznego stosowanego w projektowaniu prezentacji opracowań dotyczących architektury.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady budowy formy architektonicznej. Ma wiedzę na temat zasad projektowania obiektów architektonicznych. BUD1A_W04, BUD1A_W02, BUD1A_W03 Wykonanie projektu
M_W002 Student ma wiedzę na temat kształtowania architektury w kontekście społecznym i środowiskowym. Zna podstawowe idee i teorie projektowania formy architektoncznej. BUD1A_W04, BUD1A_W02, BUD1A_W03, BUD1A_W01 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi klasyfikować obiekty budowlane. Potrafi korzystać z aplikacji CAD. Umie pozyskiwać wiedzę z analizy materiałów źródłowych. BUD1A_U04, BUD1A_U01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi analizować materiały wyjściowe w procesie projektowym. Potrafi ocenić wpływ środowiska społecznego i kulturowego na metodę doboru środków projektowych. BUD1A_U04, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student współpracuje w zespole projektowym. Wykorzystuje zdobyte informacje w dyskusji o przyjętych rozwiązaniach projektowych. BUD1A_K02, BUD1A_K01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student organizuje pracę w grupie projektowej. Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania projektowego. BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady budowy formy architektonicznej. Ma wiedzę na temat zasad projektowania obiektów architektonicznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat kształtowania architektury w kontekście społecznym i środowiskowym. Zna podstawowe idee i teorie projektowania formy architektoncznej. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi klasyfikować obiekty budowlane. Potrafi korzystać z aplikacji CAD. Umie pozyskiwać wiedzę z analizy materiałów źródłowych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować materiały wyjściowe w procesie projektowym. Potrafi ocenić wpływ środowiska społecznego i kulturowego na metodę doboru środków projektowych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student współpracuje w zespole projektowym. Wykorzystuje zdobyte informacje w dyskusji o przyjętych rozwiązaniach projektowych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student organizuje pracę w grupie projektowej. Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania projektowego. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem architektonicznym. Etapy tworzenia architektury – funkcja, konstrukcja, forma. Zasady ergonomii w projektowaniu architektonicznym. Kompozycja architektoniczna. Kolor w architekturze. Pojęcie kontekstu w projektowaniu architektonicznym. Teoria budowy formy architektonicznej – Juliusz Żurawski. Idea formy otwartej i zamkniętej – Oskar Hansen. Zasady kompozycji urbanistycznej – pojęcie wnętrza urbanistycznego.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Projekt architektoniczny wybranego obiektu w kontekście analizy cech charakterystycznych danej marki produktu.

Na zajęciach studenci opracowują koncepcję architektoniczną budynku. Podstawą opracowania jest ustalony program funkcjonalny, zadana działka przeznaczona na inwestycję oraz wybrana przez studentów marka produktu (sieć hotelowa, salon samochodowy itp.), dla której jest przeznaczony obiekt. Studenci w trakcie pracy projektowej muszą dostosować parametry użytkowe do Polskich Norm i przepisów budowlanych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Konsultacje indywidualne dla danej grupy projektowej w formie korekt przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest oddanie planszy konkursowej z zaprojektowanym obiektem architektonicznym oraz opisu technicznego. Zaliczenie poprawkowe realizowane jest w formie dodatkowych konsultacji i oddanie projektu planszy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci tworzą grupy projektowe składające się z trzech osób. Realizują opracowanie wybranego tematu - projekt obiektu architektonicznego dla wybranej przez grupę marki produktu. Praca realizowana jest w formie rysunkowej z zastosowaniem metod komputerowego wspomagania projektowania.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z projektu (waga 0,8) oraz obecności i aktywności na wykładach (waga 0.2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci odrabiają zajęcia z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość programów graficznych CAD i zagadnień technicznych z budownictwa ogólnego, statyki budowli i projektowania elementów konstrukcyjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J.Żurawski – “O budowie formy architektonicznej”
O.Hansen – “Zobaczyć świat” , Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2005
E.Neufert – “podręcznik Projektowania Architektoniczno-Budowlanego”, Arkady, Warszawa 2007
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75,
poz. 690 z póżn. zm.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Adaptacja miedzywojennej fabryki ołówków „Hardtmuth-Lechistan” dla celów dydaktycznych
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie — [Adaptation of a between war pencil factory “Hardmuth-Lechistan” for teaching purposes at the AGH University of Science and Technology inCracow] / Tomasz WIEJA, Tadeusz MIKOS, Janusz CHMURA // W: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji : doswiadczenia krajowe i zagraniczne : II konferencja międzynarodowa : Zabrze, 12–13. 05. 2005 r. / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urzad Miejski w Zabrzu. — Katowice : [GWSH], 2005. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266
2 Rewitalizacja budowli inżynierskich — Revitalization of engineering structures / Tomasz WIEJA // Górnictwo i Geoinzynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1 s. 175–186. — Bibliogr. s. 186
3 Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznych — Architectural detail in the design and construction of underground tourist routes / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2013 R. 19 nr 2, s. 39–48. — Bibliogr. s. 48

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach obowiązkowa. Praca zaliczeniowa – projekt jest prezentowana na publicznej obronie. Forma oddania projektu plansza trwała 70×70cm. – wydruk komputerowy.W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw.odrobienie zajęć).W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach wykładowych – student jest zobowiązany wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami. Zaliczenie – dwa terminy:1 podstawowy i 1 poprawkowy.