Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Akustyka budowlana
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-505-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie pomiarów i oceny hałasu w budynkach oraz doboru metod ograniczenia jego propagacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi wymienić źródła hałasu w budynkach BUD1A_W01, BUD1A_W04 Kolokwium
M_W002 Zna metody redukcji hałasu w budynkach BUD1A_W06, BUD1A_W03, BUD1A_W04 Kolokwium
M_W003 Zna metody wyznaczania wielkości opisujących izolacyjność akustyczną przegród BUD1A_W01, BUD1A_W04 Kolokwium
M_W004 Zna modele opisujące izolacyjność akustyczną pojedynczych przegród budowlanych BUD1A_W03, BUD1A_W01, BUD1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie wykonać pomiary podstawowych wielkości akustycznych w budynkach zgodnie z obowiązującymi normami BUD1A_U01, BUD1A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi zaprojektować przegrody budowlane o zadanych parametrach izolacyjności akustycznej BUD1A_U04, BUD1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie współpracować z innymi branżami w zakresie projektowania zabezpieczeń przeciwdźwiękowych oraz wibroakustycznych budynków BUD1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi wymienić źródła hałasu w budynkach + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody redukcji hałasu w budynkach + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody wyznaczania wielkości opisujących izolacyjność akustyczną przegród + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna modele opisujące izolacyjność akustyczną pojedynczych przegród budowlanych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykonać pomiary podstawowych wielkości akustycznych w budynkach zgodnie z obowiązującymi normami - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować przegrody budowlane o zadanych parametrach izolacyjności akustycznej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie współpracować z innymi branżami w zakresie projektowania zabezpieczeń przeciwdźwiękowych oraz wibroakustycznych budynków - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 31 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Metody ochrony wibroakustycznej budynków
 2. Techniki pomiarowe w wibroakustyce
 3. Przepisy prawa w zakresie akustyki budowlanej
 4. Hałas od elementów wyposażenia technicznego budynków
 5. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
 6. Ocena drgań w budynkach
 7. Wibroizolacja elementów budowlanych i wyposażenia technicznego budynków
 8. Metody obliczeniowe w projektowaniu przegród budowlanych i propagacji hałasu
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Pomiar i ocena hałasu w budynkach
 2. Badania izolacyjności akustycznej małych próebk przegród budowlanych w warunkach laboratoryjnych
 3. Badania i ocena izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych w obiektach rzeczywistych
 4. Badania i ocena izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów
 5. Pomiar i ocena drgań w budynkach
 6. Obliczenia i dobór izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynkach
 7. Obliczenia i dobór i izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych oraz stropów w budynkach
 8. Zaliczenie
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o analizy przykładowych realizacji rozwiązań ograniczjących propagację hałasu w budynkach.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci samodzielnie dobierają narzędzia pomiarowe pozwalające na rozwiązanie zadanego problemu praktycznego. Prowadzący nadzoruje wykonywane pomiary w szczególności poprawność i kompletność uzyskiwanych wyników.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:

 • obecność na zajęciach (dopuszczlna 1 nieobecność),
 • zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów w zespołach maksymalnie 4 osobowych,
 • zaliczenie wszystkich kolokwiów,

Warunki dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego:

 • zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów,
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu jest niedozwolona.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są zgodnie z instrukcją przedstawioną przez prowadzącego i pod jego nadzorem w kilkuosobowych zespołach.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną:
średniej oceny z kolokwiów – 60%
średniej oceny ze sprawozdań 40%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia wybranych ćwiczeń w ramach indywidualnej prazentacji prowadzącemu opracowanego tematu

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cempel C.: Podstawy wibroakustyki i diagnostyki maszyn, WNT Warszawa 1982;
Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN Warszawa 2001;
Fahy, F.J.: Foundations of Engineering Acoustics, London, Academic Press, 2001,
Faulkner L.L.: Handbook of industrial noise control, New York, Industrial Press Inc. 1976.
Hassan O.A.B: Building Acoustics and Vibration. Theory and Practice. Singapore, World Sciantific Publishing Co. Pte. Ltd. 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. SZELĄG, K. Stypuła, T. KAMISIŃSKI: Sound radiation by vibrating building partitions in terms of acceptable vibration values, Acta Physica Polonica. A, vol. 125 no. 4-A, 2014

K. BARUCH, A. Szeląg, J. RUBACHA, K. Hałoń: An engineering method to measure the impact sound reduction due to soft coverings on heavyweight floors, Applied Acoustics, vol. 142, s. 18–28, 2018

K. BARUCH, T. KAMISIŃSKI: Uproszczona metoda pomiaru przyrostu izolacyjności od dźwięków uderzeniowych wykładzin podłogowych — The simplified method for measuring the improvement of impact sound insulation of floor coverings, Postępy akustyki 2016, Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski, 2016

T. KAMISIŃSKI, R. KINASZ, A. Szeląg, J. RUBACHA, A. PILCH, A. FLACH, K. BARUCH: The comprehensive research of the road acoustic screen with absorbing and diffusing surface, Archives of Acoustics, vol. 40 no. 1, 2015

Właściwości akustyczne materiałów stosowanych w meblarstwie — [Acoustic properties of materials used in furniture industry] / pod red. Jerzego Smardzewskiego, Tadeusza KAMISIŃSKIEGO, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 2016

Informacje dodatkowe:

Brak