Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika budownictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-508-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobotka Anna (sobotka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zagadnienia związane z analizą i rachunkiem kosztów w budownictwie.
Wykonywanie kosztorysów budowlanych wybranych obiektów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna pojęcie nakładów, wydatków i kosztów, klasyfikacje kosztów, składniki kosztów BUD1A_W02, BUD1A_W01, BUD1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna zasady normowania nakładów rzeczowych w robotach budowlanych BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Zna metody kalkulacji kosztów w budownictwie BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W004 Zna metody oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych. BUD1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W005 Zna zastosowanie ekonomiki w projektowaniu architektoniczno - budowlanym BUD1A_K02, BUD1A_K05, BUD1A_W05, BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać przedmiar – określić ilość robót budowlanych BUD1A_U04, BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi posługiwać się programem komputerowym do kosztorysowania robót budowlanych BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wykonać kalkulację robót budowlanych i określić cenę kosztorysową obiektu oraz wartość kosztorysową inwestycji budowlanej BUD1A_U03, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób uwzględniający ekonomiczne aspekty działalności budowlanej BUD1A_K01, BUD1A_K05 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie nakładów, wydatków i kosztów, klasyfikacje kosztów, składniki kosztów + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady normowania nakładów rzeczowych w robotach budowlanych + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna metody kalkulacji kosztów w budownictwie + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna metody oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych. + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna zastosowanie ekonomiki w projektowaniu architektoniczno - budowlanym + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać przedmiar – określić ilość robót budowlanych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się programem komputerowym do kosztorysowania robót budowlanych + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać kalkulację robót budowlanych i określić cenę kosztorysową obiektu oraz wartość kosztorysową inwestycji budowlanej + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób uwzględniający ekonomiczne aspekty działalności budowlanej + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Analizy i rachunek kosztów w budownictwie.
2.Normowanie nakładów rzeczowych w budownictwie
3.Podstawy i metody kosztorysowania robót budowlanych.
4.Ekonomika w projektowaniu architektoniczno – budowlanym.
5.Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć budowlanych.
6.Analizy finansowania wykonawstwa robót budowlanych – przepływy pieniężne

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Objaśnienie ćwiczeń polegających na wykonaniu kosztorysu budowlanego wybranego obiektu z wykorzystaniem profesjonalnego programu komputerowego. Wyjaśnienie zasad korzystania z programu do kosztorysowania. Wykonywanie kosztorysu. Oddanie i obrona kosztorysu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe.
Forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru. Jest możliwość poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń – oddanie w terminie wszystkich, przewidzianych w programie przedmiotu , zadań.
Sposób odrobienia nieobecności na ćwiczeniach: odrobienie z inną grupą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% ocena ze sprawdzianu wiedzy z wykładów + 50%ocena z zadań przewidzianych w programie studiów (kosztorys, analizy kosztowe)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia nieobecności na ćwiczeniach: odrobienie z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z budownictwa ogólnego, technologii robót budowlanych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunków technicznych).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Janik W.: Rachunkowość dla menedżerów. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie, Lublin 2004.
2. Kasprowicz T.: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
3. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
4. Kowalczyk Z., Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. Wyd. WSIP, 2005.
5. Plebankiewicz E. :Podstawy kosztorysowania robót budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2007.
6. Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych. Wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa 2005.
7. Praca zbiorowa pod redakcją I. Sobańska: Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
8. Smoktunowicz E. (redakcja): Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Wyd. Polcen, Warszawa 2001.
9. Zajączkowska T.: Kalkulacja kosztów w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie. KB Zampex, Kraków 1997.
10. Program do kosztorysowania Norma Pro.
11. Cenniki robocizny, materiałów budowlanych i pracy sprzętu wydawane przez np. WACETOB, SECOCENBUD i inne.
12. Minasowicz A.: Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie. Poltex, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kosecki A., Leśniak A., Kalkulacja kosztów pośrednich robót budowlanych, Przegląd Budowlany, nr 6/2002, str. 14-16
Kosecki A., Modelowanie i analiza finansowania przedsięwzięć budowlanych, rozdział w monografii pod red. O. Kaplińskiego pt." Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych", Wyd. KILiW PAN, Warszawa 2007, str.119-132
Kosecki A., Plebankiewicz E., Zasady formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców przez zamawiających roboty budowlane, Zeszyt Naukowy UEK nr 850, Wyd. UEK, Kraków 2011, str.35-47

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych