Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo podziemne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-510-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z oceną jakości masywu skalnego na potrzeby projektowania obiektów podziemnych i wstępnego doboru obudowy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat praktycznych zastosowań budownictwa podziemnego. BUD1A_W04 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat rozpoznania właściwości masywu skalnego przed wykonaniam obiektu podziemnego. BUD1A_W04, BUD1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować klasyfikacje inżynierskie masywu dla określenia jego jakości BUD1A_U03 Projekt
M_U002 Potrafi przedstawić wstępną propozycję wykonania i obudowy obiektu podziemnego. BUD1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość wpływu wykonania obiektu podziemnego na środowisko naturalne. BUD1A_K02 Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat praktycznych zastosowań budownictwa podziemnego. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat rozpoznania właściwości masywu skalnego przed wykonaniam obiektu podziemnego. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować klasyfikacje inżynierskie masywu dla określenia jego jakości + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić wstępną propozycję wykonania i obudowy obiektu podziemnego. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu wykonania obiektu podziemnego na środowisko naturalne. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Aktualne problemy budownictwa podziemnego.
Podstawy geoinżynierii. Charakterystyka masywów skalnych przed i po wykonaniu budowli podziemnej.
Rozpoznanie masywów skalnych przy projektowaniu wyrobisk podziemnych i tuneli.
Pierwotny stan naprężenia w masywie skalnym.
Charakterystyka właściwości skał i ich wpływ na zachowanie się masywu skalnego.
Badania polowe wybranych właściwości masywów skalnych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Ćwiczenia projektowe: Zastosowanie klasyfikacji skał i gruntów do wstępnego projektowania drążenia i obudowy obiektów podziemnych.
Ocena stanu naprężenia, przemieszczenia i wytężenie w otoczeniu wyrobisk podziemnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia projektowe: Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń projektowych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych (weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu).
Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń projektowych oraz oceny z zaliczenia materiału wykładowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Ewentualne (pojedyncze) nieobecności należy odrobić w innych grupach za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat. W przypadku nieobecności na zajęciach projektowych, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym.

Wykład zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone przedmioty: Budownictwo ogólne, mechanika gruntów lub mechanika górotworu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tajduś A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
Bieniawski Z. T. 1989—Engineering RockMass Classification.Wiley.
Hoek E., Practical Rock Engineering – Rocscience

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Stability analysis of underground mining openings with complex geometry / Marek CAŁA, Agnieszka STOPKOWICZ, Michał KOWALSKI, Mateusz BLAJER, Katarzyna CYRAN, Kajetan d’Obyrn // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38 no. 1, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/Q9GIUM

Informacje dodatkowe:

Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru.