Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia robót budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-511-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z najczęściej stosowanymi technologiami w budownictwie ogólnym tj. robotami ziemnymi, monolitycznymi i montażowymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna definicje pojęć i określeń dotyczących technologii robót budowlanych. Umie dokonać klasyfikacji maszyn stosowanych w budownictwie. Potrafi obliczyć wydajność pojedynczych maszyn i zestawów maszyn. BUD1A_W05, BUD1A_W04, BUD1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W002 Rozumie potrzebę i zna metody mechanizacji i automatyzacji budowlanych. BUD1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Rozumie znaczenie transportu w produkcji budowlanej. Zna rodzaje transportu, z uwzględnieniem transportu zewnętrznego i wewnętrznego. Zna zasadę „transportu nieprzerwanego (ciągłego)”. BUD1A_U04, BUD1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U002 Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji procesów budowlanych. BUD1A_U04, BUD1A_U05, BUD1A_U02 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna podstawowe maszyny oraz zasady ich doboru do wykonywania robót ziemnych (powierzchniowych i kubaturowych), robót betonowych, robót montażowych oraz wykończeniowych. Zna metody i zasady wykonywania wyżej wymienionych robót. BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna definicje pojęć i określeń dotyczących technologii robót budowlanych. Umie dokonać klasyfikacji maszyn stosowanych w budownictwie. Potrafi obliczyć wydajność pojedynczych maszyn i zestawów maszyn. + - + + - - - - - - -
M_W002 Rozumie potrzebę i zna metody mechanizacji i automatyzacji budowlanych. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie znaczenie transportu w produkcji budowlanej. Zna rodzaje transportu, z uwzględnieniem transportu zewnętrznego i wewnętrznego. Zna zasadę „transportu nieprzerwanego (ciągłego)”. + - + + - - - - - - -
M_U002 Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji procesów budowlanych. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna podstawowe maszyny oraz zasady ich doboru do wykonywania robót ziemnych (powierzchniowych i kubaturowych), robót betonowych, robót montażowych oraz wykończeniowych. Zna metody i zasady wykonywania wyżej wymienionych robót. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Definicje podstawowych pojęć i określeń związanych z technologią robót budowlanych.
2. Mechanizacja i automatyzacja procesów budowlanych.
3. Technologia i organizacja transportu (zewnętrznego i wewnętrznego).
4. Technologia robót ziemnych powierzchniowych i kubaturowych.
5. Technologia robót betonowych, w tym: produkcja mieszanki betonowej, deskowanie, zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja świeżego betonu.
6. Technologia robót montażowych.
7. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji obiektów budowlanych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Projekt technologii wykonania wykopu szerokoprzestrzennego.
2. Projekt montażu hali przemysłowej prefabrykowanej.
3. Projekt technologii wykonania ścian i stropu monolitycznego budynku.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Dobór optymalnego zestawu maszyn do robót ziemnych przy zadanych parametrach
2. Dobór deskowania systemowego do wykonania ścian i stropu budynku z wykorzystaniem programu informatycznego
3. Dobór zestawu żurawi do wykonania montażu hali z wykorzystaniem programu informatycznego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadane projekty samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Przedmiot zakończony egzaminem (3 terminy).
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć tj. ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych.
3. Zaliczenie ćwiczeń projektowych wymaga oddania z oceną pozytywną projektów oraz zaliczenia kolokwiów z zakresu przedstawianego na ćwiczeniach. Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.
4. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych wymaga oddania sprawozdań realizowanych na zajęciach przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.

Student, który opuścił więcej niż 20% ćwiczeń projektowych i/lub laboratoryjnych nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektów oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.6 oceny z egzaminu + 0.4 oceny z ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: budownictwa ogólnego i podstaw kosztorysowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dyżewski Al. Technologia i organizacja budowy. Technologia i mechanizacja robót budowlanych. Tom 2. Arkady 1990r.
2. Linczowski Cz. Technologia robót budowlanych. Politechnika Świętokrzyska. Kielce, 2000r
3. Martinek Wł. i inni: Technologia Robót budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010
4. Orłowski Z..: Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
5. Rowiński L.: Technologia i organizacja procesów inżynierskich budownictwa miejskiego. Tom 3. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 1996r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Badania technologii budowania budynków wielorodzinnych — Examinations building technology of multi-occupied buildings / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura ; ISSN 1644-0633. — 2014 vol. 13 no. 1, s. 91–106
2. Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studies — Monitoring obiektów budowlanych w wybranych etapach cyklu życia (SL) / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 163-171. — Bibliogr. s. 170-171
3. Diagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych obiektów budowlanych — Diagnosis and monitoring of the safety assessment of selected buildings / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6
4. Budowa Cricoteki : projekt, Cz. 1 — Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 1] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 2, s. 70–74.
5. Budowa Cricoteki : wyzwania realizacyjne, Cz. 2 — Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 2] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 3, s. 80–83.
6. Executive problems during the realization of the investment in accordance with the LEED certification requirements – case study / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Kazimierz LINCZOWSKI // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych