Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo przemysłowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-601-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opanowanie ogólnej wiedzy w zakresie budownictwa przemysłowego; zapoznanie się z zagadnieniami projektowo-wykonawczymi konstrukcji zlokalizowane w przemysłowych budynkach produkcyjnych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obiektów kubaturowych i wieżowych budownictwa przemysłowego BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W002 Student ma ogólna wiedzę o specyfice projektowania i wykonawstwa budowlanego budynków przemysłowych i wyposażenia ich w potrzebne obiekty - fundamenty pod maszyny i urządzenia - dla pojedynczych obiektów przemysłowych BUD1A_W04, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne obiektów przemysłowych BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_U002 Student potrafi dokonać klasyfikacji i podziału obiektów przemysłowych BUD1A_U03, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi sklasyfikować obiekty budownictwa przemysłowego, omówić rodzaje konstrukcji, istotne różnice w obciążeniach i podejściu obliczeniowym w projektowaniu przemysłowych obiektów budowlanych, w stosunku do zasad projektowania obiektów budownictwa powszechneg BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U05, BUD1A_U02 Egzamin,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi samodzielnie uzupełniać własną wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań stosowanych w budownictwie uprzemysłowionym BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obiektów kubaturowych i wieżowych budownictwa przemysłowego + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma ogólna wiedzę o specyfice projektowania i wykonawstwa budowlanego budynków przemysłowych i wyposażenia ich w potrzebne obiekty - fundamenty pod maszyny i urządzenia - dla pojedynczych obiektów przemysłowych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne obiektów przemysłowych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać klasyfikacji i podziału obiektów przemysłowych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi sklasyfikować obiekty budownictwa przemysłowego, omówić rodzaje konstrukcji, istotne różnice w obciążeniach i podejściu obliczeniowym w projektowaniu przemysłowych obiektów budowlanych, w stosunku do zasad projektowania obiektów budownictwa powszechneg + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie uzupełniać własną wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań stosowanych w budownictwie uprzemysłowionym + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Specyfika budownictwa przemysłowego w zakresie funkcji, obciążeń, wpływów środowiska. Zasady projektowania zakładów przemysłowych. Budynki przemysłowe – klasyfikacja i ogólna charakterystyka układów konstrukcyjnych, elementy konstrukcji budynków halowych, rozwiązania transportu wewnętrznego. Przekrycia budynków o znacznych rozpiętościach. Zasady konstruowania masywnych budowli wieżowych. Budowle piętrzące. Elementy sieci uzbrojenia terenu. Specyfika budownictwa przemysłowego w zakresie funkcji, obciążeń, wpływów środowiska, itp. Zasady projektowania zakładów przemysłowych. Budynki przemysłowe – klasyfikacja i ogólna charakterystyka układów konstrukcyjnych, elementy konstrukcji budynków halowych, stateczność i sztywność przestrzenna, rozwiązania transportu wewnętrznego. Przekrycia budynków o znacznych rozpiętościach – ustroje płaskie (belkowe, ramowe, łukowe, wspornikowe) oraz przestrzenne (dźwigary powierzchniowe płaskie i krzywoliniowe), struktury prętowe, przekrycia wiszące i pneumatyczne . Zasady konstruowania masywnych budowli wieżowych: a) kominy przemysłowe (żelbetowe, ceglane i stalowe) konstrukcja, problemy stateczności i nośności, ciąg naturalny i sztuczny, izolacja termiczna i wykładzina wewnętrzna, odsiarczanie spalin; b) chłodnie kominowe, wieże ciśnień, wieże telewizyjne, itp.; c) wieże szybowe (żelbetowe i stalowe, z maszyną wyciągową i bez). Maszty i lekkie budowle wieżowe metalowe (zasady konstruowania, problemy stateczności i sztywności). Zasobniki na materiały sypkie (bunkry, silosy, składy podłogowe). Zbiorniki na ciecze i gazy. Fundament pod maszyny. Budowle piętrzące: jazy (stale i ruchome), zapory (zmienne i narzutowe, betonowe, żelbetowe), zasady projektowania i konstruowania. Zbiorniki wodne i ujęcia wody.
Elementy sieci uzbrojenia terenu – wodociągi, kanalizacja, przewody gazowe i c.o. Zasady projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych. Sieć ogólnospławna i rozdzielna. Oczyszczanie ścieków.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie wstępnego projektu typowej hali przemysłowej – charakterystyczne przekroje pionowe i rzuty poziome.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną przedstawioną na wykładach i ćwiczeniach projektowych.
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych
3. Szczegółowe warunki zaliczenia ustala prowadzący na początku semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z projektu (waga 0,6) i egzaminu (waga 0,4)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

1. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach jest realizowany ten sam temat.
2. Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: Grafika inżynierska i rysunek techniczny, Budownictwo ogólne.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Grabiec K. Żelbetowe konstrukcje cienkościenne. Warszawa, PWN. 1999.
2.Szpindor A. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady, Warszawa. 1998.
3.Kral L. Elementy budownictwa przemysłowego. Tom 1. Budynki przemysłowe. Warszawa, PWN. 1984
4.Kral L. Elementy budownictwa przemysłowego. Tom 2. Budowle specjalne. Warszawa, PWN. 1984
5.Kral L. Budownictwo przemysłowe. Cz. 1. Budowle przemysłowe specjalne. Warszawa, WPW. 1976
6. Kral L. Budownictwo przemysłowe. Cz. 2. Budynki przemysłowe. Warszawa, PWN. 1978
7. Mielnik A. Budowlane konstrukcje przemysłowe. Warszawa, PWN. 1975
8. Kuczyński J. Budowle sanitarne. Wrocław- Warszawa, PWN. 1975
9. Ziółko J. Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Arkady. Warszawa, 1986
10. Budownictwo betonowe. Budowle przemysłowe. Tom XII. Cz. 1. Arkady. Warszawa, 1970
11. Budownictwo betonowe. Budowle przemysłowe. Tom XII. Cz. 2. Arkady. Warszawa, 1971.
12. Depczyński W., Szamowski A. Budowle i zbiorniki wodne. W-wo PW, Warszawa, 1999.
13. Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska E. – Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, wyd. 3 popr., 2002.
14. Karpiński, M. Instalacje gazu. Warszawa, 2000.
15. Bąkowski, K. Sieci i instalacje gazowe. WNT: Warszawa, 2002.
16. Mielczarek Z. Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa, 2001.
17. Sieczkowski J., Nejman T. Ustroje budowlane. Oficyna WPW, Warszawa, 2002.
18. Rydlewski M. Budownictwo ogólne uprzemysłowione. Kraków, 1994.
19. Vademecum projektanta. Projektowanie budynków halowych. „ARCHI-PLUS”. Kraków, 2002.
20. Sieczkowski, Jeremi M. Zagadnienia projektowania konstrukcyjno – budowlanego zakładów przemysłowych. – Wyd. 2 zm. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Egorčenkov V. O., Âcív M. B., Ûgov A. M., KINASZ R. I. Rozrahunkoví j ínstrumental’ní metodi ocínûvannâ prirodnogo svítlovogo seredovisa primísen’ — [Settlement and tool methods of an estimation of the natural light environment of premises] — Makíïvka – L’vív : DonNABA, 2008. — 111 s.
2. Arhìtekturno-budìvel’na fìzika : prirodne osvìtlennâ primìŝen’ : [pidručnik dlâ arhìtekturnih ì budìvel’nih specìal’nostej] — [Architectural building physics : natural lighting space : textbook for architectural and engineering] / Êgorčenkov V. O., Âcìv M. B., KINASZ R. Ì. ; Nacìonal’nij unìversitet «L’vìvs’ka polìtehnìka». — L’vìv : Lìga-Pres, 2015. — 107 s.
3. KINASZ R. Ì, Guk Â. S. Metodika občislennâ normativnih ploŝ zovnìšn’ogo vodovìdvedennâ dahu dlâ teritorìï Zakarpats’koï oblastì — Calculation metod of regulatory areas of outer roof drainage for Transcarpathian oblast’a area // Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka” = Visnyk of Lviv National Polytechnic University / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal’nij unìversitet “L’vìvs’ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Serìâ: Arhìtektura : arhìtektura ì turističnij bìznes = Series Architecture : architecture and tourist business. — 2015 no. 816, s. 263–273.
4. KAMISIŃSKI T., KINASZ R. The comprehensive research of the road acoustic screen with absorbing and diffusing surface / // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2015 vol. 40 no. 1, s. 137–144.

Informacje dodatkowe:

1.Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
2. Obecność studenta na wykładach jest obowiązkowa.
3. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
4. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach jest realizowany ten sam temat.
5. Szczegółowe warunki zaliczenia ustala prowadzący na początku semestru.