Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z geotechniki (1 tydzień)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-602-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zdobycie wiedzy oraz umiejętności dotyczących geotechnicznych badań terenowych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady rozpoznawania i oceny stanu gruntów spoistych i niepoistych na podstawie badań makroskopowych. BUD1A_W04 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Zna zasady oceny stanu gruntów spoistych i niepoistych na podstawie wyników z badań sondą lekką dynamiczną DPL, sondą wkręcaną WST i sondą obrotową FVT. BUD1A_W04 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Wykonywanie wierceń ręcznych do 5 metrów głebokości w gruntach spoistych i niespoistych w warunkach bez i z napiętymi zwierciadłami wody gruntowej. BUD1A_U05 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Wykonywanie sondowań ręcznych do 5 metrów głebokości w gruntach spoistych i niespoistych z wykorzystaniem sondy lekkiej dynamicznej DPL, sondy wkręcanej WST i sondy obrotowej FVT. BUD1A_U05 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Docenia wagę pracy w zespole BUD1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady rozpoznawania i oceny stanu gruntów spoistych i niepoistych na podstawie badań makroskopowych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady oceny stanu gruntów spoistych i niepoistych na podstawie wyników z badań sondą lekką dynamiczną DPL, sondą wkręcaną WST i sondą obrotową FVT. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wykonywanie wierceń ręcznych do 5 metrów głebokości w gruntach spoistych i niespoistych w warunkach bez i z napiętymi zwierciadłami wody gruntowej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Wykonywanie sondowań ręcznych do 5 metrów głebokości w gruntach spoistych i niespoistych z wykorzystaniem sondy lekkiej dynamicznej DPL, sondy wkręcanej WST i sondy obrotowej FVT. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Docenia wagę pracy w zespole - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Program zajęć obejmuje:

 1. Zapoznanie się z terenem badań polowych i wytyczenie otworów badawczych,
 2. Zapoznanie się ze sprzętem do polowych badań geotechnicznych,
 3. Wiercenia ręczne do głębokoœci ok. 5,0 metrów,
 4. Badania makroskopowe gruntów,
 5. Sondowania sondą wkręcaną (WST) do głębokoœci ok. 5,0 metrów (z metryką badania),
 6. Sondowania lekką sondą dynamiczną DPL do głębokoœci ok. 5,0 metrów (z metryką badania),
 7. Sondowania sondą skrzydełkową FVT,
 8. Wiercenia z przechodzeniem przez zwierciadło wody gruntowej.

Praca samodzielna:

 1. Lokalizacja wierceń i sondowań na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym,
 2. Interpretacja wyników z sondowań (WST, DPL, FVT),
 3. Interpretacja wyników z badań makroskopowych,
 4. Sporządzenie profilu otworu badawczego,
 5. Sporządzenie przekroju geotechnicznego,
 6. Wykonanie sprawozdania z praktyk zawierającego opis poznanych metod badawczych oraz opracowane dane z badań zawierające punkty od 1 do 5.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia.
 2. Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć terenowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań (sprawozdanie i obrona ustna sprawozdania), bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie pozytywnej oceny z zajęć terenowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 1. Wymagane są wszystkie obecności w trakcie zajęć terenowych bez możliwości odrabiania nieobecności.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L.: Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Warszawa, PIG 1999.
 2. Ignut R., Kłębek A., Puchalski R.: Terenowe badania geologiczno-inżynierskie. Warszawa, WG 1973.
 3. Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. Warszawa, PWN 1980.
 4. Kotowski J., Kraiński A.: Geologia inżynierska. Sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zielona Góra, 2000.
 5. Pisarczyk S., Rymsza B.: Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Warszawa, OWPW 1993.
 6. Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierskie. Warszawa, PWN 2001.
 7. Polska Norma PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział
  i opis gruntów.
 8. Polska Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
 9. Polska Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 10. Polskia Norma PN-EN-1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 11. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis.
 12. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
 13. Sanecki L.: Geotechniczne badania polowe. Kraków, Wydawnictwa AGH 2003.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Olesiak S., 2009. Wykorzystanie sondy wkręcanej WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 1, 467-473.
 2. Olesiak S., 2010. Sonda wkręcana WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 501-507.
 3. Olesiak S., 2011. Kalibracja sondy wkręcanej WST do badań górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie Krakowa. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 463-470.
 4. Olesiak S., 2013. Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań wybranych gruntów spoistych w rejonie Krakowa. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6, 534-539.
 5. Olesiak S., 2014a. On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST). Studia Geotechnica et Mechanica, 1, 71-78.
 6. Olesiak S., 2014b. Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2, 112-117.
 7. Olesiak S., 2015. Ocena wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1, 22-27.
 8. Olesiak S., 2017. Evaluation of undrained shear strength of Miocene clay from the Weight Sounding Test (WST). Archives of Mining Sciences, 2, 367–384.
 9. Olesiak S., Hydzik-Wiśniewska., 2018. Effectiveness of reinforcing an earth structure with a system of counterfort drains over a long-term use. Studia Geotechnica et Mechanica, 4, 244–253.
Informacje dodatkowe:

Brak