Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konstrukcje metalowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-603-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pięciorak Edyta (epiec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasady konstruowania i wymiarowania podstawowych elementów konstrukcji stalowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady konstruowania i wymiarowania połaczeń elementów metalowych konstrukcji budowlanych. BUD1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Zaliczenie laboratorium,
Odpowiedź ustna
M_W002 Student zna zasady konstruowania, analizy i wymiarowania wybranych obiektów konstrukcji metalowych. BUD1A_W04 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W003 Student zna normy (EC0, EC1, wybrane części z zakresu EC3) oraz wytyczne projektowania stalowych obiektów budowlanych i ich elementów. BUD1A_W04 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi poprawnie wybrać narzędzie (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania stalowych obiektów budowlanych BUD1A_U04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie odczytać rysunki architektoniczne i budowlane oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD. BUD1A_U04 Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagajacych decyzje projektowe w budownictwie. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizynumerycznej konstrukcji budowlanych. BUD1A_U04 Wykonanie projektu
M_U004 Student umie zaprojektować połączenia spawane i montażowe w konstrukcjach metalowych. BUD1A_U03 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich BUD1A_K03 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady konstruowania i wymiarowania połaczeń elementów metalowych konstrukcji budowlanych. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady konstruowania, analizy i wymiarowania wybranych obiektów konstrukcji metalowych. + - + + - - - - - - -
M_W003 Student zna normy (EC0, EC1, wybrane części z zakresu EC3) oraz wytyczne projektowania stalowych obiektów budowlanych i ich elementów. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi poprawnie wybrać narzędzie (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania stalowych obiektów budowlanych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie odczytać rysunki architektoniczne i budowlane oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagajacych decyzje projektowe w budownictwie. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizynumerycznej konstrukcji budowlanych. - - - + - - - - - - -
M_U004 Student umie zaprojektować połączenia spawane i montażowe w konstrukcjach metalowych. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Stropy i pomosty w konstrukcjach stalowych.

 2. Ogólna charakterystyka blachownic. Projektowanie i wymiarowanie blachownic. Blachownice o środniku z blachy profilowanej.

 3. Słupy pojedyncze i złożone, osiowo i mimośrodowo obciążone.

 4. Głowice słupów. Połączenie słupów z fundamentem.

 5. Wymiarowanie słupów złożonych bliskogałęziowych. Wymiarowanie słupów wielogałęziowych.

 6. Konstrukcje cienkościenne. Wybrane zagadnienia.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Ćwiczenie 1.

  Pomiar twardości metodą Rockwella.

 2. Ćwiczenie 2.

  Badania stateczności prętów.

 3. Ćwiczenie 3.

  Pomiary odchyłek geometrycznych kształtowników profilowanych z blach na zimno.

 4. Ćwiczenie 4.

  Badania nośności połączeń zakładkowych na nity.

 5. Ćwiczenie 5.

  Badania nośności czołowego i pachwinowego połączenia spawanego.

 6. Ćwiczenie 6.

  Dobór łączników w konstrukcjach stalowych.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Temat projektu nr 1

Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej w hali przemysłowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ocena za ćwiczenie laboratoryjne: przygotowanie do ćwiczenia laboratoryjnego + sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia pozytywnych ocen z 6 ćwiczeń laboratoryjnych.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia).
Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Ćwiczenia projektowe:

Ocena z ćwiczeń projektowych: Ocena z projektu nr 1 (0.5 oceny za projekt + 0.5 oceny za jego obronę. Negatywna ocena z projektu lub z jego obrony prowadzi do negatywnej oceny z ćwiczeń projektowych).

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Jest to też ostateczny termin oddania projektu w którym można uzyskać ocenę 5.0.
Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń projektowych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 0,5 x (ocena z egzaminu) + 0,5 x (ocena z ćwiczeń projektowych + ocena z ćwiczeń laboratoryjnych).

Ocena z egzaminu: ocena z testu jednokrotnego wyboru bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia projektowe w przypadku usprawiedliwionej nieobecności można odrabiać z innymi grupami za zgodą prowadzącego i pod warunkiem że na zajęciach realizowany jest ten sam temat. Zaległości z ćwiczeń projektowych związane z nieobecnością usprawiedliwioną (gdy nie ma możliwości odrobienia z innymi grupami) należy odrobić w ciągu 2-ch tygodni i przedstawić je na konsultacjach prowadzącego.

Ćwiczenia laboratoryjne w przypadku usprawiedliwionej nieobecności można odrabiać z innymi grupami za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że jest wolne miejsce przy stanowisku.
Przewidziana jest również możliwość odrobienia jednego ćwiczenia laboratoryjne na ostatnich zajęciach w danym semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe składają się z części wykładowej oraz części przeznaczonej na konsultacje projektów.
W części zajęć przeznaczonej na konsultacje, każdy student ma obowiązek przedstawić postępy jakie poczynił w projekcie od poprzednich zajęć. Brak postępu w projekcie w stosunku do poprzednich zajęć prowadzi każdorazowo do obniżenia oceny z projektu o 0,5 stopnia. Pięciokrotny brak postępu w projekcie prowadzi do uzyskania oceny negatywnej z projektu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Bogucki, M. Żyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych.
2. PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
3. PN-EN 1991. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje.
4. PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
5. PN-EN 1993-1-3. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
6. PN-EN 1993-1-5. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5. Blachownice.
7. PN-EN 1993-1-8. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. Projektowanie węzłów.
8. PN-EN 1090-2: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2. Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
9. Zeszyty Edukacyjny Buildera. Zeszyt 1. Podstawy projektowania konstrukcji. Oddziaływanie na konstrukcje. Projektowanie konstrukcji stalowych.
10. A. Rawska-Skotniczy: Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów.
11. J. Goczek, Ł. Supeł, M. Gajdzicki: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Politechnika Łódzka 2013.
12. A. Kozłowski: Konstrukcje stalowe.Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1. Część pierwsza. Wybrane elementy i połączenia. Rzeszów 2009.
13. A. Kozłowski: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1. Część druga. Stropy i pomosty. Rzeszów 2011.
14. J. Żmuda: Projektowanie konstrukcji stalowych.Część 1 i 2. PWN 2017 i 2016.
15. J. Bródka: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom I i tom II.
16. K. Rykaluk: Konstrukcje metalowe. Część Ii II. Wrocław 2016 i 2017.
17. J. Bródka, M. Broniewicz: Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Podręcznik inżyniera. PWE 2013
18. J. Bródka, M. Broniewicz: Konstrukcje stalowe z kształtowników zamkniętych.Tom I.PWT 2016.
19. M. Giżejowski, J. Ziółko: Budownictwo ogólne. Tom 5. Stalowe konstrukcje budynków projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń.
20. J. Bródka, inni: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych.Tom 1 i 2.PWT 2015.
20. A. Biegus: stalowe budynki halowe.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pięciorak E.: “Analiza współpracy blachy fałdowej z płatwiami zimnogiętymi”. Praca doktorska. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Kraków 2011.
2. Kuchta K.: „Nośność i sztywność blachownic o falistych środnikach”. Praca doktorska. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Kraków 2004.
3. Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Analysis of the post-buckling behaviour of a purlin built from thin-walled cold formed C profile”, Thin-Walled Structures, nr 10 – 11/2007 (916 – 920 ).
4. Pięciorak E., Żwirek P.: „Wpływ wygięcia wstępnego na nośność blachy fałdowej” . Izolacje. R. 16 nr 11/12 s. 28–31. 2011 r.
5. Pięciorak E., Piekarczyk M.: “Wybrane zagadnienia projektowania lekkiej obudowy z blachy trapezowej”. Inżynieria i Budownictwo. Nr 12/2013, s. 651-654. 2013.
6. Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Lekkie pokrycie dachowe z izolacją pod blachą trapezową w świetle normy EC-3”. Czasopismo Techniczne. Seria Budownictwo, R. 108 z. 18 2-B s. 79–97. 2011r.
7. Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Wyznaczanie efektywnego przekroju zginanej blachy trapezowej w ujęciu normy PN-EN 1993-1-3” Czasopismo Techniczne. Seria Budownictwo, R. 109 z. 20 s. 113–137. 2012r (5p).
8. Pięciorak E.: „Elementy z kształtowników i blach profilowanych na zimno” Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne : konstrukcje metalowe : XVII ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji : Szczyrk, 7–10 marca 2012 roku. T. 2, Wykłady. — Katowice : Polski Związek Inżynierów.
9. Pięciorak E., Piekarczyk M.: Interaction between zed-purlins and roof sheeting. Eurosteel 2011 : 6th European conference on Steel and composite structures : research – design – construction : August 31 – September 2, 2011, Budapest, Hungary. ECCS European Convention for Constructional Steelwork. S. 195–200.
10. Pięciorak E., Piekarczyk M.: Analysis of interaction between cold-formed zed-purlins and steel roof sheeting. International Conference on Metal Structures : Wrocław, Poland, 15–17 June 2011. S. 218–219.
11. Kuchta K., Tylek I.: O belkach stalowych niewrażliwych na zwichrzenie, Przegląd budowlany 1/2018, str. 27-35.
12. Machowski A., Kuchta K. „Analiza jakościowa w ocenie interakcyjnych formuł nośności słupów według PN-EN 1993-1-1 i PN-B-03200:1990", Inżynieria i Budownictwo, 6/2013.
13. Kuchta K. „Zasady wymiarowania poprzecznych żeber blachownic według PN-EN 1993-1-5", Inżynieria i Budownictwo, 2/2015.
14. Kuchta K., Tylek I. „Kryterium sztywności w projektowaniu poprzecznych żeber blachownic", Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, t.32, z.62, nr 3, 2015.
15. Kuchta K., Tylek I. „Modele obliczeniowe pośrednich żeber poprzecznych blachownic w stanie nadkrytycznym środnika", Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, t.32, z.62, nr 3/2, 2015.
16. Kuchta K., Tylek I., Rawska-Skotniczny A., Przyczyny i metody zapobiegania błędom ludzkim w inżynierskiej działalności budowlanej. Cz. 1: Klasyfikacja i źródła błędów, Przegląd Budowlany 5/2017

Informacje dodatkowe:

Materiały z przedmiotu “Konstrukcje metalowe” (po zapisaniu studenta na dany kurs) znajdują się na platformie upel.agh.edu.pl