Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyki (łącznie 7 tygodni)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-607-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Betlej Michał (mbetlej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktyki odbywają się okresie przerwy wakacyjnej. Procedura związana z wyborem miejsca praktyki rozpoczyna się w drugiej połowie kwietnia, po uprzednim kontakcie opiekuna praktyk ze studentami. Praktyka ma na celu zapoznanie studentów z praktycznym aspektem wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna etapy procesu budowlanego: postępowanie poprzedzające wykonywanie prac budowlanych, prace przygotowawcze (pomiary geodezyjne, niwelacja terenu), budowa, oddawanie do użytku obiektów budowlanych. BUD1A_W05, BUD1A_W03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Zna zasady organizacji procesu budowlanego oraz podstawowe kwestie prawno-administracyjne (uczestnicy procesu budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie) BUD1A_W05, BUD1A_W03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 Zna zasady dokumentacji procesu budowlanego: prowadzenie dokumentacji budowy (dziennik budowy), wprowadzanie zmian w rozwiązaniach projektowych, dokumentacja powykonawcza obiektu budowlanego BUD1A_W05, BUD1A_W04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W004 Zna podstawowe technologie wykonywania obiektów budowlanych (roboty zbrojarskie i betoniarskie, wykonywanie deskowań, roboty murarskie, montaż konstrukcji prefabrykowanych, montaż konstrukcji stalowych, montaż konstrukcji drewnianych, roboty wykończeniowe, prace instalacyjne, roboty ziemne, roboty fundamentowe, prace geotechniczne) BUD1A_W03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi rozpoznawać i unikać zagrożeń związanych z wykonywaniem robót budowlanych BUD1A_U01, BUD1A_U05 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Potrafi sprawnie poruszać się po terenie budowy BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U05 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi w podstawowym zakresie nadzorować prace budowlane BUD1A_K02, BUD1A_K01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Potrafi sprawnie komunikować się z uczestnikami procesu budowlanego BUD1A_K02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna etapy procesu budowlanego: postępowanie poprzedzające wykonywanie prac budowlanych, prace przygotowawcze (pomiary geodezyjne, niwelacja terenu), budowa, oddawanie do użytku obiektów budowlanych. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady organizacji procesu budowlanego oraz podstawowe kwestie prawno-administracyjne (uczestnicy procesu budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie) - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady dokumentacji procesu budowlanego: prowadzenie dokumentacji budowy (dziennik budowy), wprowadzanie zmian w rozwiązaniach projektowych, dokumentacja powykonawcza obiektu budowlanego - - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe technologie wykonywania obiektów budowlanych (roboty zbrojarskie i betoniarskie, wykonywanie deskowań, roboty murarskie, montaż konstrukcji prefabrykowanych, montaż konstrukcji stalowych, montaż konstrukcji drewnianych, roboty wykończeniowe, prace instalacyjne, roboty ziemne, roboty fundamentowe, prace geotechniczne) - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozpoznawać i unikać zagrożeń związanych z wykonywaniem robót budowlanych - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sprawnie poruszać się po terenie budowy - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w podstawowym zakresie nadzorować prace budowlane - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi sprawnie komunikować się z uczestnikami procesu budowlanego - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest dostarczenie:
- podpisanego jednego egzemplarza porozumienia pomiędzy uczelnią a praktykodawcą
- zaświadczenia od praktykodawcy o odbyciu praktyki zgodnie z planem praktyk
- sprawozdania z praktyk

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie sprawozdania oraz rozmowy z praktykantem.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na praktyce wymaga aneksowania umowy o praktykę i stosowne jej wydłużenie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przedmiot nie jest objęty dodatkowymi wymaganiami.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – z późn. zm.
2. Panas J. (red.): Poradnik majstra budowlanego, Wyd. Arkady, Warszawa 2012
3. Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany, Wyd. Arkady, Warszawa 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The determination of moment resistance for a liner tray restrained by sheeting according to European standard PN-EN 1993-1-3 — Wyznaczanie nośności przy zginaniu kasety ściennej usztywnionej poszyciem w ujęciu normy europejskiej PN-EN 1993-1-3 / Edyta PIĘCIORAK, Henryk CIUREJ, Michał BETLEJ, Marek Piekarczyk // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 vol. 12, s. 77–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr., Streszcz.. — Artykuł w części: Civil Engineering. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/13256/pl
Analiza numeryczna cienkiej żelbetowej sprężonej powłoki łukowej o dużej krzywiźnie — [Numerical analysis of a prestressed thin concrete arc shell with a high curvature] / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Piotr Gwoździewicz // W: KS2018 : Konstrukcje Sprężone : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 18–20 kwietnia 2018 / ed. Wit Derkowski, [et al.]. — Kraków : Katedra Konstrukcji Sprężonych. Politechnika Krakowska, 2018. — ISBN: 978-83-941947-2-7. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.
Analiza modalna kompozytowego dyfuzora laminatowego — [Modal analysis of the composite fan stack] / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Edyta PIĘCIORAK // Materiały Kompozytowe : innowacje, technologie, maszyny : kwartalnik techniczno-informacyjny ; ISSN 2084-1949. — 2018 R. 7 nr 4, s. 19–24. — Bibliogr. s. 24
Wpływ wielkości geometrycznych na częstotliwości drgań własnych kompozytowego dyfuzora laminatowego — An sensitivity of a shape and size parameters on eigenfrequency and eigenmodes of a composite fan stacks / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Edyta PIĘCIORAK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64, s. 317–334. — Bibliogr. s. 334, Summ.
Kształtowanie geometrii kładki dla pieszych typu helix — Forming the geometry of helix footbridge / Michał Gałuszka, Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2017 nr 7, s. 68–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.
Analiza statyczna kładki dla pieszych typu Helix — Static analysis of Helix footbridge / Michał Gałuszka, Henryk CIUREJ, Michał BETLEJ // W: Mosty przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : seminarium naukowo-techniczne Wrocławskie Dni Mostowe : Wrocław, 28-29 listopada 2017 / red. Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. — ISBN: 978-83-7125-275-4. — S. 443–450. — Bibliogr. s. 449-450, Summ.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć w poniższych dokumentach dostępnych na stronie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (Studia -> Sprawy studenckie -> Praktyki -> Akty prawne i dokumenty):

1) Zarządzenie Nr 11/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

2) Wytyczne w sprawie organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach stacjonarnych na WGiG w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

3) Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 14 czerwca 2006 r.