Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo Budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-608-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Oruba Rajmund (roruba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje wiadomości dotyczące przebiegu procesu budowlanego z uwzględnieniem wymagań oraz procedur prawnych na etapie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe akty prawne obowiązujące w budownictwie BUD1A_W01 Kolokwium
M_W002 warunki uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi BUD1A_W05, BUD1A_W02 Kolokwium
M_W003 prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestor, inspektor nadzoru budowlanego, projektant, kierownik budowy) BUD1A_W05, BUD1A_W02 Kolokwium
M_W004 podstawowe procedury prawne w procesie budowlanym (pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia budowy, legalizacja samowoli budowlanej, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego) BUD1A_W05, BUD1A_W02 Kolokwium
M_W005 obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego BUD1A_W05, BUD1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 korzystać z aktów prawnych dotyczących budownictwa BUD1A_U01 Kolokwium
M_U002 przygotować niezbędne dokumenty i załączniki do podstawowych procedur prawnych w budownictwie BUD1A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 pogłębiania znajomości zagadnień prawnych w działalności inżynierskiej dotyczącej budownictwa BUD1A_K01 Kolokwium
M_K002 działalności inżynierskiej ze świadomością odpowiedzialności zawodowej i karnej z tytułu nieprzestrzegania prawa budowlanego BUD1A_K03, BUD1A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe akty prawne obowiązujące w budownictwie + - - - - - - - - - -
M_W002 warunki uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi + - - - - - - - - - -
M_W003 prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestor, inspektor nadzoru budowlanego, projektant, kierownik budowy) + - - - - - - - - - -
M_W004 podstawowe procedury prawne w procesie budowlanym (pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia budowy, legalizacja samowoli budowlanej, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego) + - - - - - - - - - -
M_W005 obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 korzystać z aktów prawnych dotyczących budownictwa + - - - - - - - - - -
M_U002 przygotować niezbędne dokumenty i załączniki do podstawowych procedur prawnych w budownictwie + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 pogłębiania znajomości zagadnień prawnych w działalności inżynierskiej dotyczącej budownictwa + - - - - - - - - - -
M_K002 działalności inżynierskiej ze świadomością odpowiedzialności zawodowej i karnej z tytułu nieprzestrzegania prawa budowlanego + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. - Przegląd i analiza aktów prawnych dotyczących procesu budowlanego
  - Ogólna charakterystyka procesu budowlanego
  - Etapy procesu inwestycyjnego w budownictwie
  - Podstawowe określenia stosowane w aktach prawnych dotyczących budownictwa
  - Wymagania prawne dotyczące projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych
  - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  - Warunki uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
  - Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego: inwestora, inspektora nadzoru budowlanego, projektanta i kierownika budowy
  - Zakres i forma projektu budowlanego
  - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych obiektu budowlanego (zgłoszenie budowy, zgłoszenie budowy z projektem, pozwolenie na budowę)
  - Obowiązki inwestora i kierownika budowy w trakcie prowadzenia robót budowlanych
  - Oddawanie do użytku obiektów budowlanych (zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego)
  - Rozbiórka obiektu budowlanego
  - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  - Obowiązki właściciela lub zarządcy w trakcie użytkowania obiektów budowlanych
  - Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
  - Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie ustawy Prawo budowlane
  - Odpowiedzialność zawodowa osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym: zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, wymagania techniczne dla budynków i pomieszczeń w budynkach, wyposażenie techniczne budynków, bezpieczeństwo konstrukcji budynków, bezpieczeństwo pożarowe budynków, bezpieczeństwo użytkowania budynków, warunki higieniczno-zdrowotne w budynkach, ochrona przed hałasem i drganiami w budynkach, oszczędność energii i izolacyjność cieplna budynków

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć będzie odbywać się na podstawie kolokwium z wykładów.
Przy dopuszczeniu do kolokwium zaliczeniowego wymagana jest obecność na co najmniej 40 % wykładów (minimum 4 godziny).
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Student może jednokrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia kolokwium.
Termin zaliczenia nie wpływa na ocenę zaliczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = W
gdzie:
W – ocena uzyskana z kolokwium z wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student po konsultacji z prowadzącym zajęcia samodzielnie opanowuje wskazany przez prowadzącego zaległy materiał.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

znajomość budownictwa ogólnego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA PODSTAWOWA
1. Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami
3. Niewiadomski Z.: Prawo budowlane. Komentarz. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016
4. Korzeniowski W., Korzeniowski R.: Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania, Polcen, Warszawa 2017
5. Połoński M.: Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenia ministrów związane z ustawą Prawo budowlane

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Classification of building structures located in industrial plants with regard to calculating property tax — Kwalifikacja obiektów budowlanych znajdujących się w zakładach przemysłowych pod kątem naliczania podatku od nieruchomości / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 1, s. 15–20.
2. Classification of building structures of mining plants with regard to calculating property tax —
Kwalifikacja obiektów budowlanych zakładów górniczych pod kątem naliczania podatku od
nieruchomości / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 2, s. 27–35.
3. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące żelbetowych kominów przemysłowych —[The selected legal problems of reinforced concrete industrial chimneys] / Rajmund ORUBA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2010 nr 5, s. 62–64. VII konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo w Energetyce” : Złotniki Lubańskie 11–14 maja 2010. — Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2010.
4. Wymagania prawne dotyczące oceny stanu technicznego żelbetowych kominów przemysłowych — [Legal requirements concerning technical condition of reinforced concrete industrial chimneys] / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Karol Antoniszyn // W: Energia 2010 : konsekwencje dla polskiej energetyki wprowadzenia dyrektyw UE o emisjach z przemysłu : XI konferencja naukowo-techniczna : 13–20 marca 2010 S. Cristina, Val Gardena / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Instytut Techniki Cieplnej, PROEKO.
5. Kwalifikacja wybranych budowli w elektrowniach w aspekcie naliczania podatku od nieruchomości [Qualification of selected building structures in power plants with respect to taxation] Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 4, s. 47–49.

Informacje dodatkowe:

Brak