Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odwodnienie wykopów i budowli
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-609-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu odwodnienia wykopów oraz nadpoziomowych budowli ziemnych, metod szacowania dopływu wody, doboru systemów drenażowych, a także zdolności chłonnych systemów odprowadzania wód – zarówno do ziemi jaki i innych systemów grawitacyjnych i ciśnieniowych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu metod szacowania dopływu wody do budowli wgłębnych BUD1A_W03, BUD1A_W01, BUD1A_W06 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Prezentacja
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu filtracyjnych własności skał i gruntów oraz sposobów odwadniania budowli ziemnych BUD1A_W03, BUD1A_W04, BUD1A_W06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie własności hydraulicznych instalacji odwadniających i geohydraulicznych systemów chłonnych BUD1A_W03, BUD1A_W05, BUD1A_W04, BUD1A_W06 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi oszacować wydajność przepływu filtracyjnego przez ośrodek wodonośny i oszacować wielkość spływu powierzchniowego wód opadowych oraz wyznaczyć odpowiednie parametry urządzeń odwadniających BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U05, BUD1A_U02 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę słabych i mocnych stron dostępnych metod odwadniania w danych warunkach sytuacyjno-wysokościowych i ograniczeniach infrastrukturalnych BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U05, BUD1A_U02 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z niedostatecznego rozpoznania warunków hydrogeologicznych w budownictwie ziemnym dla bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz ich użytkowników BUD1A_K03, BUD1A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt
M_K002 Zdaje sobie sprawę z konieczności przekazywania informacji w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz sposobów im przeciwdziałania dla podnoszenia bezpieczeństwa prac budowlanych BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu metod szacowania dopływu wody do budowli wgłębnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu filtracyjnych własności skał i gruntów oraz sposobów odwadniania budowli ziemnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie własności hydraulicznych instalacji odwadniających i geohydraulicznych systemów chłonnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi oszacować wydajność przepływu filtracyjnego przez ośrodek wodonośny i oszacować wielkość spływu powierzchniowego wód opadowych oraz wyznaczyć odpowiednie parametry urządzeń odwadniających + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę słabych i mocnych stron dostępnych metod odwadniania w danych warunkach sytuacyjno-wysokościowych i ograniczeniach infrastrukturalnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z niedostatecznego rozpoznania warunków hydrogeologicznych w budownictwie ziemnym dla bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz ich użytkowników + - - + - - - - - - -
M_K002 Zdaje sobie sprawę z konieczności przekazywania informacji w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz sposobów im przeciwdziałania dla podnoszenia bezpieczeństwa prac budowlanych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Dopływ wód gruntowych do wykopów

  Dopływ wód gruntowych wykopu. Dopływ wód gruntowych do rowu. Odwadnianie centralne, odwadnianie za pomocą bariery studni, odwadnianie za pomocą igłofiltrów, dobór sposobu odwadniania. Dobór sprzętu pompowego.

 2. Przepływ filtracyjny przez budowle ziemne

  Przepływ filtracyjny wody przez ziemne budowle piętrzące, przepływ wody przez obwałowania. Metody zabezpieczenia budowli ziemnej przed erozyjnym działaniem wody.

 3. Odprowadzenie wód z odwodnienia obiektów budowlanych

  Obliczanie dopływu wody opadowej do powierzchni otwartych. Uwarunkowania wyboru sposobu odprowadzania wody. Obliczanie wodochłonności systemów odprowadzania wody.

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. szacowanie dopływu wody do wykopów

  obliczanie dopływu wód gruntowych, podziemnych i opadowych do wykopów budowlanych

 2. odwodnienie budowli piętrzących, spływ powierzchniowy

  Obliczanie filtracji wód przez budowle piętrzące. Obliczanie dopływu wódy do powierzchni otwartych. Obliczanie zasięgu wpływu odwodnienia.

 3. Obliczanie wydajności systemów odprowadzania wód

  Zasady doboru sprzętu pompowego. Obliczanie wodochłonności studni chłonnych, kanałów oraz rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z samodzielnie wykonanych projektów. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z ćwiczeń projektowych oraz ocen uzyskanych za aktywność na ćwiczeniach projektowych.
Ocena końcowa z wykładów jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń projektowych oraz ocen z kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści przedstawione na wykładach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia projektowe: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z samodzielnie wykonanych projektów. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z ćwiczeń projektowych oraz ocen uzyskanych za aktywność na ćwiczeniach projektowych.
Ocena końcowa z wykładów jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń projektowych oraz ocen z kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści przedstawione na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach projektowych –
student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów fizyka oraz hydromechanika lub mechanika płynów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Edel R. – Odwodnienie dróg, Wyd. WKŁ, 2017, Wyd. 4.
Kulma R., 1995. Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH Kraków
E. Mielcarzewicz (1990), Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Systemy odwadniania. PWN, Warszawa.
Żuchowicki A. W., Systemy odwadniające do regulacji stosunków wodnych na obszarach zurbanizowanych. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008
A. Kotowski, Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2011 i 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Przewodnik do geoinżynierskich badań hydraulicznych — red. Krzysztof POLAK ; Grzegorz GALINIAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Mateusz SIKORA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 131, 1 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1733)
2. Efektywność studni odwadniających — Efficiency od dewatering wells / POLAK Krzysztof // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 117–121.
3. Ocena sprawności hydraulicznej studni głębinowych – studium przypadku — The evaluation of wells hydraulic efficiency – case study / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2018 R. 59 nr 2, s. 63–66.

Informacje dodatkowe:

Brak