Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka cieplna budowli
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-610-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student w ramach zajęć z fizyki cieplnej budowli zapozna się z sposobami prowadzenia obliczeń cieplno-wilgotnościowych tak by uwzględniały one naturalną przestrzenną strukturę budowli, odniesioną do klimatu zewnętrznego w określonej lokalizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obliczeń wilgotnościowo-cieplnych związanych z komponentami budowlanymi. BUD1A_W02, BUD1A_W01, BUD1A_W04, BUD1A_W06 Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania przepływu w przegrodach budowlanych BUD1A_W02, BUD1A_W01, BUD1A_W04, BUD1A_W06 Zaliczenie laboratorium,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Referat,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia przepływu ciepła przez komponenty budowlane BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U05 Sprawozdanie,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi przeprowadzić analizę wyników oraz wyciągnąć stosowne wnioski z przeprowadzonych obliczeń wilgotnościowo-cieplnych w komponentach budowlanych BUD1A_K03, BUD1A_K01, BUD1A_K05 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obliczeń wilgotnościowo-cieplnych związanych z komponentami budowlanymi. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania przepływu w przegrodach budowlanych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia przepływu ciepła przez komponenty budowlane + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przeprowadzić analizę wyników oraz wyciągnąć stosowne wnioski z przeprowadzonych obliczeń wilgotnościowo-cieplnych w komponentach budowlanych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Rola fizyki cieplnej budowli w projektowaniu budynków. Kryterium energetyczne i wilgotnościowe. Wprowadzenie do podstawowych pojęć termodynamicznych.
Podstawy obliczeń wymiany ciepła, przewodnictwa cieplnego, konwekcji i promieniowania. Wyznaczanie oporu cieplnego i współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych. Metoda obliczania izolacji cieplnej PN-EN ISO 7345:1998. Termomodernizacja budynków. Wielkości fizyczne i definicje (odpowiednik normy europejskiej ISO 7345:1985). Modelowanie przepływu ciepła. Płaskie i przestrzenne przepływy ciepła. Teoria mostków cieplnych. Numeryczne metody obliczeń cieplnych.
Wymiana ciepła przez grunt.
Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych.
Mechanizmy przenoszenia wilgoci w przegrodach budowlanych. Ochrona przeciwwilgociowa przegród i budynków. Sprawdzenie kondensacji wilgoci w przegrodzie budowlanej. Problemy wilgoci w komponentach budowlanych. Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową. Zmiana własności materiałów budowlanych (np. degradacja) na skutek oddziaływania z atmosfery czy na skutek starzenia się materiałów.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Obliczanie współczynników przewodzenia materiałów budowlanych. Wyznaczenie oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania dla komponentów i przegrody budowlanej. Obliczenie izolacyjności elementów budowlanych. Modelowanie przepływu ciepła w komponentach budowlanych. Obliczanie rozkładu temperatury w przegrodach budowlanych. Obliczenia rozkładu ciśnień pary wodnej w celu niedopuszczenia do wykraplania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, na podstawie wytycznych prowadzącego, które są przedstawione w postaci prezentacji oraz w sposób klasyczny na tablicy a także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium związane z obliczeniami cieplnymi.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia x 0.6 + ocena z ćwiczeń projektowych x 0.4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie określono wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Roman Zarzycki: Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska, Wydawca: WNT. 2010.
Czesław Grabarczyk: Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone, Wydawca: WNT. 2012.
Budownictwo ogólne Tom 2 Fizyka budowli, Wydawca: Arkady. 2018
Agnieszka Kaliszuk-Wietecka: Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2017
Andrzej Dylla: Fizyka cieplna budowli w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

An analysis of the innovative exhaust air energy recovery heat exchanger / JASZCZUR M., BOROWSKI M., Satoła D., KARCH M. // W: ICCHMT 2018 : XI\textsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of abstracts, vol. 1. — [Cracow : s. n.], 2018.

Badanie urządzenia Onyx Experience przeznaczonego dla budynków energooszczędnych — The study of the device ”Onyx Experience” intended for the energy-efficient buildings / Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Daniel Satoła // W: XLIX Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła : Poznań-Luboń, 28–29.11.2017 / red. nauk. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2017. — ISBN: 978-83-61265-09-2. — S. 25–35.

OnyX Experience – stanowisko badawcze w Akademii Górniczo-Hutniczej — [OnyX Experience – research stand at the AGH University of Science and Technology] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Daniel Satoła // Chłodnictwo i Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2018 [nr] 4, s. 78–81. — Bibliogr. s. 81.

Pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło w systemie grzewczym budynku — [Air to water heat pumps as a source in the heating system of the building] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH // Chłodnictwo i Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2015 [nr] 4, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65

Informacje dodatkowe:

Nie określono informacji dodatkowych