Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo ziemne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-612-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowalski Michał (kowalski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rodzaje budowli ziemnych, projektowanie konstrukcji z gruntu, gruntu zbrojonego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady projektowania i wykonawstwa podstawowych budowli ziemnych BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania ziemnych budowli geotechnicznych i konstrukcji oporowych BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane obiekty budownictwa ziemnego BUD1A_U05, BUD1A_U02, BUD1A_U04, BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dokonać oceny stateczności skarp i zboczy BUD1A_U05, BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady projektowania i wykonawstwa podstawowych budowli ziemnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania ziemnych budowli geotechnicznych i konstrukcji oporowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane obiekty budownictwa ziemnego + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać oceny stateczności skarp i zboczy + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Rodzaje budowli ziemnych – wykopy, nasypy kolejowe i drogowe, zapory ziemne, składowiska odpadów. Charakterystyka zagrożeń związanych z wykonawstwem budowli ziemnych – zagrożenia wodne, procesy osuwiskowe. Metody odwadniania budowli ziemnych. Metody wzmacniania podłoża gruntowego. Stabilizacja gruntów: mieszanki optymalne, stabilizacja wapnem, cementem, bituminami, żywicami itp. Palowanie podłoża, pale iniekcyjne, mikropale. Wykonawstwo robót wzmacniających podłoże. Zasady projektowania budowli ziemnych. Zasady projektowania konstrukcji oporowych – mury oporowe, ścianki szczelne, ścianki szczelinowe, kaszyce, gabiony (kosze siatkowe). Konstrukcje z gruntu zbrojonego. Kotwienie skarp. Zastosowanie geosyntetyków do stabilizacji skarp. Badania geotechniczne służące do wyboru lokalizacji i oceny oddziaływania obiektów inżynierskich na tereny przyległe oraz stan środowiska.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zajęcia odbywają się na pracowni komputerowej. W trakcie zajęć studencji rozwiązują zagadnienia stateczności konstrukcji w specjalistycznych programach komputerowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych.

Warunkiem przystąpienia do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 0.6*ocena zal.+0.4*ćw. lab

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne: w przypadku nieobecności na zajęciach, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat.

Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu mechaniki gruntów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wiłun Z. (1987 – 2000) Zarys geotechniki W. K i Ł Warszawa.
2. Pisarczyk S. (1999 – 2005) Mechanika gruntów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
3. Pisarczyk S. (2005) Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
4. Pisarczyk S. (2004) Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
5. Depczyński W., Szamowski A. (1999) Budowle i zbiorniki wodne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
6. Puła O., Rybak Cz., Sarnak W. (1999) Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza stateczności skarp z gruntu zbrojonego — Reinforced slope stability analysis / Marek CAŁA, Michał KOWALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 2, s. 67–77
Reinforced slope stability analysis with FLAC / M. CAŁA, M. KOWALSKI // W: Continuum and distinct element numerical modeling in geo-engineering – 2008 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 1\textsuperscript{st} international FLAC/DEM symposium : Minneapolis, Minnesota, August 25–27, 2008 / eds. Roger Hart, Christine Detournay, Peter Cundall. — Minneapolis : Itasca Consulting Group, Inc., 2008.
Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno” — Development and causes of the landslide in a water reservoir escarpment, the former “Piaseczno” sulphur open-cast mine / Jerzy FLISIAK, Zbigniew Frankowski, Andrzej HAŁADUS, Edyta Majer, Michał KOWALSKI, Paweł Pietrzykowski, Stanisław RYBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 t. 62 nr 4, s. 190–197.

Informacje dodatkowe:

Aktywność na zajęciach może być premiowana.