Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wpływ procesów budowlanych na środowisko
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-615-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sagan Joanna (czajaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia oceny wpływu procesów budowlanych na środowisko. Zdobyte doświadczenie przekłada się na świadomość studenta o istotności ograniczania wpływu procesów gospodarczych na środowisko.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zbiór efektów środowiskowych będących skutkiem realizacji procesów budowlanych BUD1A_W02, BUD1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna metody oceny oddziaływania procesów budowlanych na środowisko i ich różnice BUD1A_W01 Kolokwium
M_W003 Student zna procedurę prowadzenia oceny środowiskowej zgodnie z techniką LCA BUD1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić cel i zakres oceny oddziaływań procesów budowlanych na środowisko BUD1A_U05, BUD1A_U03 Projekt
M_U002 Potrafi ocenić wpływ wybranych procesów budowlanych na środowisko stosując technikę LCA BUD1A_U05, BUD1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania procesów budowlanych na otoczenie BUD1A_K03, BUD1A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zbiór efektów środowiskowych będących skutkiem realizacji procesów budowlanych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody oceny oddziaływania procesów budowlanych na środowisko i ich różnice + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna procedurę prowadzenia oceny środowiskowej zgodnie z techniką LCA + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić cel i zakres oceny oddziaływań procesów budowlanych na środowisko - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić wpływ wybranych procesów budowlanych na środowisko stosując technikę LCA - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania procesów budowlanych na otoczenie + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Umiejscowienie tematu – ocena środowiskowa jako element zrównoważonej oceny procesów budowlanych
2. Podstawy prawne i ramy metodyczne oceny
3. Metody oceny wpływu procesów gospodarczych (w tym budowlanych) na środowisko
4. Technika LCA – podstawy metodyczne oceny, w tym: podejście systemowe, cel i zakres oceny, LCI, klasyfikacja i charakteryzacja strumieni wejściowych i wyjściowych systemu
5. Programy wspomagające prowadzenie oceny
6. Metody normowania i ważenia wskaźników oceny
7. Raportowanie wyników – wymagania normowe

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W ramach zajęć student ocenia wpływ wybranych procesów gospodarczych na środowisko. Wyniki oceny prezentuje w formie raportu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość treści wykładów jest weryfikowana w formie kolokwiów na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykładzie. Student ma możliwość poprawy oceny w terminie poprawkowym wyznaczonym przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest oddanie projektu w terminie zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie nadrabia powstałe zaległości, przy czym prowadzący dopuszcza jedną nieobecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
2. PN-EN 15643-1:2011Zrównoważoność obiektów budowlanych — Ocena zrównoważoności budynków — Część 1: Zasady ogólne.
3. PN-EN 15643-2:2011, Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena budynków — Cz. 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych.
4. PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
5. The International Federation for Structural Concrete (2004) Environmental design. fib Bulletin No. 28 State of-art report ISBN: 978-2-88394-068-0

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. D. Wałach, P. Dybeł, i J. Sagan, “Environmental performance of ordinary and new generation concrete structures — a comparative analysis”, no. 2019, pp. 3980–3990, 2020.
2. A. Sobotka and J. Sagan, “An environmental life-cycle assessment of selected concrete recycling processes Ocena środowiskowa wybranych procesów recyklingu betonu”, pp. 123–130, 2017.
3. J. Sagan, “Wspomaganie decyzji w logistyce odzysku odpadów betonowych. (Rozprawa doktorska pod kierownictwem A.Sobotka)”, AGH University of Science and Technology, 2018.
4. D. Wałach, J. Sagan, and J. Jaskowska-lemańska, “Environmental assessment in the integrated life cycle design of buildings”, Czas. Tech., vol. 8, pp. 143–151, 2017.

Informacje dodatkowe:

Brak