Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy monitoringu obiektów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-616-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wałach Daniel (walach@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci zapoznają się z metodyką prowadzenia podstawowych pomiarów obiektów budowlanych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe narzędzia pomiarowe stosowane w monitoringu obiektów budowlanych BUD1A_W04, BUD1A_W06, BUD1A_W01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna zasady prowadzenia podstawowych pomiarów zachowania się konstrukcji budowlanych BUD1A_W03, BUD1A_W04, BUD1A_W06, BUD1A_W01 Zaliczenie laboratorium,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzi pomiarowe do planowanych pomiarów BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U05, BUD1A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki pomiarów monitoringu obiektów budowlanych BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U05, BUD1A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumiem konieczność zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obiektów budowlanych BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01 Zaliczenie laboratorium,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe narzędzia pomiarowe stosowane w monitoringu obiektów budowlanych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady prowadzenia podstawowych pomiarów zachowania się konstrukcji budowlanych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzi pomiarowe do planowanych pomiarów + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki pomiarów monitoringu obiektów budowlanych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumiem konieczność zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obiektów budowlanych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Zasady działania podstawowych systemów pomiarowych.
Metodyka prowadzenia pomiarów.
Zasady opracowywania programu monitoringu obiektów budowlanych.
Interpretacji uzyskanych wyników pomiarów.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Wykonanie i opracowanie podstawowych pomiarów obiektów budowlnaych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość treści wykładów jest weryfikowana w formie kolokwiów na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykładzie. Student ma możliwość poprawy oceny w terminie poprawkowym wyznaczonym przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest oddanie projektu w terminie zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie nadrabia powstałe zaległości, przy czym prowadzący dopuszcza jedną nieobecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Kozłowski, R. Zieliński: Laboratorium z Fizyki część 1. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
2. T. Skubis: Podstawy metrologicznej interpretacji wyników pomiaru. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
3. M. Miłek: Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
4. Z. Roliński: Tensometria oporowa. Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań. WNT.
5. M. Łapiński, W. Włodarski: Miernictwo elektryczne wielkości nieelektrycznych. WNT.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Assessment of the casting position factor in reinforced concrete elements in view of experimental studies / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2014 vol. 60 iss. 2, s. 209–221. — Bibliogr. s. 220–221

Diagnostyka konstrukcji budownictwa transportowego wykonanych z betonów wysokowartościowych — Diagnosis of transport building structures made of high-performance concrete / WAŁACH Daniel, DYBEŁ Piotr, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 10802–10810.

Diagnostyka podziemnego zbiornika materiału podsadzkowego pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji — Diagnosis of an underground backfill storage reservoir with a view of its safe operation / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23

Evaluation of load capacity of shaft collar subject to unintended exceptional loads — Ocena nośności głowicy szybowej poddanej niezamierzonym obciążeniom wyjątkowym / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Marek CAŁA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 2, s. 613–624. — Bibliogr. s. 624

Ocena wpływu konsystencji mieszanki betonowej na przyczepność betonów wysokowartościowych do prętów zbrojeniowych — The analysis of the influence of the concrete slump on the bond high-performance concrete to reinforcement bars / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Inżynieria i Budownictwo / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0021-0315. — 2014 R. 70 nr 1, s. 39–42. — Bibliogr., Abstr.

Wpływ zawartości pyłu krzemionkowego na sztywność przyczepności betonu wysokowartościowego do prętów zbojeniowych — Effect of silica fume content on the bond stiffness of reinforcement bars in high-performance concrete / Paweł DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2014 R. 19/81 nr 2, s. 106–113. — Bibliogr. s. 112–113. — Tekst pol.-ang.

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca.