Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-701-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pawluś Dorota (dpawlus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci na zajęcia poznają zasady zaliczenia semestru, ogólnego egzaminu kierunkowego inżynierskiego oraz pracy dyplomowej inżynierskiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej BUD1A_W02, BUD1A_W01, BUD1A_W05, BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni BUD1A_W02, BUD1A_W01, BUD1A_W05, BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania BUD1A_W02, BUD1A_W01, BUD1A_W05, BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia BUD1A_W02, BUD1A_W01, BUD1A_W05, BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza BUD1A_U04, BUD1A_U01, BUD1A_U05 Projekt inżynierski,
Referat
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych BUD1A_U01, BUD1A_U05 Projekt inżynierski,
Referat
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań BUD1A_U01, BUD1A_U05 Projekt inżynierski,
Referat
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego BUD1A_U01, BUD1A_U05 Projekt inżynierski,
Referat
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego BUD1A_U01, BUD1A_U05 Projekt inżynierski,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania BUD1A_K03, BUD1A_K01 Projekt inżynierski,
Referat
M_K002 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego BUD1A_K03, BUD1A_K01 Projekt inżynierski,
Referat
M_K003 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpień publicznych BUD1A_K03, BUD1A_K01 Projekt inżynierski,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni - + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania - + - - - - - - - - -
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania - + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
M_K003 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpień publicznych - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 32 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Inne 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania promocji inżynierskiej, w tym egzaminu inżynierskiego oraz prezentacji projektu inżynierskiego, a także uzupełniają wiedzę związaną z zakresem pytań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego.
Na seminarium studenci przedstawiają prezentację swoich projektów inżynierskich będącą elementem oceny tych projektów w ramach kierunku Budownictwo

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Treści prezentowane na ćwiczeniach przez prowadzącego są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej. Na zajęciach podstawą jest również prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Studenci oceniani są za prezentacje dotyczące prac dyplomowych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest taka sama jak ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Student, w przypadku nieobecności na zajęciach ze swoją grupą ma możliwość odrobienia tych zajęć z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przypisany temat pracy dyplomowej inżynierskiej.
Wybrany opiekun pracy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://wgig.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dziekanat/wytyczne.pdf
https://wgig.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dziekanat/karta_tytulowa_praca_inz_2019.docx

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Większość przydatnych informacji student może uzyskać na stronie wydziałowej w zakładce Studia/Studenci/Egzamin Dyplomowy