Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy technologii robót remontowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-702-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z najczęściej stosowanymi technologiami w pracach remontowych w budownictwie np. robotami związanymi z naprawą fundamentów, ścian i stropów w budynkach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna definicje pojęć i określeń dotyczących technologii robót budowlanych związanych z remontami. BUD1A_W03, BUD1A_W01 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe maszyny budowlane potrzebne do realizacji robót remontowych. BUD1A_W03, BUD1A_W01, BUD1A_W05 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Rozumie indywidualność robót remontowych. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą podstawowych robót remontowych BUD1A_U03, BUD1A_U05 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Rozumie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie podczas realizacji robót budowlanych w szczególności robót remontowych BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U02 Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności podejmowanych decyzji, potrafi określić priorytety służące realizacji prac remontowych BUD1A_K03, BUD1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna definicje pojęć i określeń dotyczących technologii robót budowlanych związanych z remontami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe maszyny budowlane potrzebne do realizacji robót remontowych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie indywidualność robót remontowych. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą podstawowych robót remontowych + - - + - - - - - - -
M_U002 Rozumie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie podczas realizacji robót budowlanych w szczególności robót remontowych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności podejmowanych decyzji, potrafi określić priorytety służące realizacji prac remontowych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Definicje podstawowych pojęć i określeń związanych z robotami remontowymi
2. Przyczyny powstawania uszkodzeń elementów konstrukcji budynków.
2. Technologie robót remontowych podstawowych elementów obiektów budowlanych – wstęp.
3.Technologie wzmacniania fundamentów,
4. Technologie naprawy murów,
5. Technologie naprawy elementów betonowych i żelbetowych,
6. Wzmacnianie stropów.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt technologii wykonania wzmocnienia jednego z podstawowych elementów konstrukcyjnych w wybranym obiekcie budowlanym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
2. Zaliczenie ćwiczeń projektowych wymaga oddania z oceną pozytywną projektu z zakresu przedstawianego na ćwiczeniach. Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.

Student, który opuścił więcej niż 20% ćwiczeń projektowych nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: Budownictwo ogólne, Technologia robót budowlanych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Martinek Wł. i inni: Technologia robót budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
2. Thierry J., Zaleski S.: Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji, Arkady, Warszawa 1982.
3. Grantham M.G., Concrete Repair. A practical guide. Taylor and Francis, London 2011
4. Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Warszawa 1985.
5. Małyszko L., Orłowicz R.: Konstrukcje murowe: zarysowania i naprawy. Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studies — Monitoring obiektów budowlanych w wybranych etapach cyklu życia (SL) / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 163-171. — Bibliogr. s. 170-171
2. Diagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych obiektów budowlanych — Diagnosis and monitoring of the safety assessment of selected buildings / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6
3. Budowa Cricoteki : projekt, Cz. 1 — Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 1] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 2, s. 70–74.
4. Budowa Cricoteki : wyzwania realizacyjne, Cz. 2 — Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 2] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 3, s. 80–83.
5. Executive problems during the realization of the investment in accordance with the LEED certification requirements – case study / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Kazimierz LINCZOWSKI // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych