Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Deep Foundations
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-704-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Borowiec Anna (anabo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Elaborating the topic of Deep Foundations. Discussing issues related to underpinning and modern methods in constructing the foundation (like in top & down method).
Showing the possibilities of modern technologies (in construction of foundations) used not only for new buildings, but also for those already existing.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące zasad projektowania i wykonywania różnych rodzajów fundamentów oraz sposobu ich doboru w zależności od warunków geotechnicznych i rodzaju konstrukcji. BUD1A_W04, BUD1A_W06, BUD1A_W01 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie podejście polskie i europejskie do projektowania fundamentów bezpośrednich i pośrednich. BUD1A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie rozwiązywać problemy związane z fundamentowaniem zarówno konstrukcji projektowanych jak i obiektów istniejących (w tym zabytkowych). BUD1A_U01 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie wpływy działalności inżynierskiej na środowisko naturalne, ryzyko związane z ingerencją budowlaną na obszarach o gęstej (w tym historycznej) zabudowie oraz aspekty finansowe podjętych lub zaniechanych działań. BUD1A_K02, BUD1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące zasad projektowania i wykonywania różnych rodzajów fundamentów oraz sposobu ich doboru w zależności od warunków geotechnicznych i rodzaju konstrukcji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podejście polskie i europejskie do projektowania fundamentów bezpośrednich i pośrednich. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie rozwiązywać problemy związane z fundamentowaniem zarówno konstrukcji projektowanych jak i obiektów istniejących (w tym zabytkowych). + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie wpływy działalności inżynierskiej na środowisko naturalne, ryzyko związane z ingerencją budowlaną na obszarach o gęstej (w tym historycznej) zabudowie oraz aspekty finansowe podjętych lub zaniechanych działań. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Lectures will cover the subject of:
• modern and unusual types of piles (like Atlas, Omega, Olivier, de Waal),
• piles dedicated to support existing foundations (for example helical ones),
• pile wall construction and methodology
• the top & down method (rarely used in Poland therefore worth mentioning)
• underpinning and foundation repairs

Ćwiczenia projektowe (15h):

Calculating the deep foundation by means of the methods dedicated to the combined
pile-raft foundations. Numerical modelling in CAE is also considered.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Based on slides presentations, instruction movies and other modern teaching techniques. The online course on the University e-learning platform is also provided.
 • Ćwiczenia projektowe: Case studies and examples will be explain on the computer as well as blackboard.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu zaliczenia projektu należy oddać i obronić projekt fundamentu głębokiego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students are encouraged to download and print presentation before attending the lectures.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Presence in classes is required.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń projektowych. Inne aktywności mogą być również premiowane.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy lub do sprawnego uzupełnienia brakującej wiedzy na podstawie informacji (w tym prezentacji) umieszczonych na platformie UPEL.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość z zakresu Fundamentowania – głównie technologii oraz metod obliczeniowych stosowanych w geotechnice.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Brandon, Thomas L.; Valentine, Richard J.: Geotechnical Frontiers 2017 – Foundations – Selected Papers from Sessions of Geotechnical Frontiers 2017, March 12-15, 2017, Orlando, Florida
 2. Liang, Robert Y.; Zhang, Feng; Yang, Ke: Deep Foundations and Geotechnical in situ Testing – Proceedings of Sessions of GeoShanghai 2010, June 3-5, 2010 Shanghai, China (2010)
 3. Smoltczyk, Ulrich: Geotechnical Engineering Handbook, Volumes 1 – 3, Berlin 2002
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Use of probabilistic analysis in design of shallow and deep foundations / Anna BOROWIEC // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2019 vol. 471 art. no. 042027, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — WMCAUS 2018 : 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium : 18–22 June 2018, Prague, Czech Republic.

Informacje dodatkowe:

Studenci uzyskują również dostęp do platformy e-learningowej wydziału (UPEL), na której zostanie umieszczony kurs o nazwie Deep Foundations, zawierający prezentacje z wykładów, rozwiązane przykłady, testy oraz inne informacje (np. filmy z przykładami technologii i realizacji prac fundamentowych).