Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zintegrowane projektowanie w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-708-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sagan Joanna (czajaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zintegrowanym podejściem projektowym. Zdobyta wiedza i doświadczenie poszerza świadomość o możliwości kształtowania wpływu rozwiązań projektowych na otoczenie jak i koszty jej realizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi wymienić aspekty zrównoważonego rozwoju oraz reprezentujące je wskaźniki BUD1A_W02, BUD1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna etapy cyklu życia obiektu budowlanego w podziale normowym BUD1A_W02, BUD1A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna podstawy zintegrowanego projektowania obiektów budowlanych BUD1A_W02, BUD1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyznaczyć wskaźniki aspektów: środowiskowego, społecznego i ekonomicznego. BUD1A_U05, BUD1A_U04, BUD1A_U01 Projekt
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę wielokryterialną rozwiązań projektowych wybranymi metodami BUD1A_U05, BUD1A_U04, BUD1A_U01 Projekt
M_U003 Student potrafi wskazać korzystne pod względem przyjętych kryteriów rozwiązania projektowe BUD1A_U05, BUD1A_U04, BUD1A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie istotę zintegrowanego projektowania w dynamicznym rozwoju społeczno – gospodarczym oraz potrzebę wdrażania tej koncepcji w fazie projektowej BUD1A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi wymienić aspekty zrównoważonego rozwoju oraz reprezentujące je wskaźniki + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna etapy cyklu życia obiektu budowlanego w podziale normowym + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy zintegrowanego projektowania obiektów budowlanych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć wskaźniki aspektów: środowiskowego, społecznego i ekonomicznego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę wielokryterialną rozwiązań projektowych wybranymi metodami - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wskazać korzystne pod względem przyjętych kryteriów rozwiązania projektowe - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie istotę zintegrowanego projektowania w dynamicznym rozwoju społeczno – gospodarczym oraz potrzebę wdrażania tej koncepcji w fazie projektowej + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Umiejscowienie tematu – zintegrowane projektowanie jako narzędzie wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktykę inżynierską
2. Etapy oceny zintegrowanego projektowania, trójwymiarowy model analizy, ekwiwalent funkcjonalny jako podstawa porównań rozwiązań projektowych
3. Podstawy prawne i ramy metodyczne oceny zrównoważoności
4. Bazy danych oraz modele przydatne w inwentaryzacji wskaźników oceny
5. Metody normowania i ważenia wskaźników oceny
6. Metody analizy wielokryterialnej
7.Omówienie sposobu przedstawienia wyników analizy wg zaleceń normowych – raportowanie

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Na ćwiczeniach laboratoryjnych student sporządza projekt wybranego elementu konstrukcyjnego, stosując koncepcję zintegrowanego projektowania

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość treści wykładów jest weryfikowana w formie kolokwiów na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykładzie. Student ma możliwość poprawy oceny w terminie poprawkowym wyznaczonym przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest oddanie projektu w terminie zajęć

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie nadrabia powstałe zaległości, przy czym prowadzący dopuszcza jedną nieobecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
2. PN-EN 15643-1:2011Zrównoważoność obiektów budowlanych — Ocena zrównoważoności budynków — Część 1: Zasady ogólne.
3. PN-EN 15643-2:2011, Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena budynków - Cz. 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych.
4.PN-EN 15643-3:2012, Zrównoważone obiekty budowlane - Ocena budynków – Cz.3: Postanowienia dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych.
4. PN-EN 15643-4:2012 Zrównoważone obiekty budowlane — Ocena budynków — Część 4: Postanowienia dotyczące oceny ekonomicznych właściwości użytkowych
5. PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
6. The International Federation for Structural Concrete (2004) Environmental design. fib Bulletin No. 28 State of-art report ISBN: 978-2-88394-068-0
7. Engel Zbigniew. 1993.Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa. PWN.
8. Gromiec Jan Piotr.2004. Pomiary i ocena stężeń czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy. Wytyczne i zalecenia. Warszawa. CIOP – PIB.
9. Ustawa z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z późn.zm.)
10.Ustawa z 6 czerwca 2014, w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm.).
11. Abbe Owen, Lorna Hamilton. 2017. "BRE Global Environmental Weighting for Construction Products using Selected Parameters from EN 15804.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. D. Wałach, P. Dybeł, i J. Sagan, “Environmental performance of ordinary and new generation concrete structures — a comparative analysis”, no. 2019, pp. 3980–3990, 2020.
2. A. Sobotka and J. Sagan, “An environmental life-cycle assessment of selected concrete recycling processes Ocena środowiskowa wybranych procesów recyklingu betonu”, pp. 123–130, 2017.
3. J. Sagan, “Wspomaganie decyzji w logistyce odzysku odpadów betonowych. (Rozprawa doktorska pod kierownictwem A.Sobotka)”, AGH University of Science and Technology, 2018.
4. D. Wałach, J. Sagan, and J. Jaskowska-lemańska, “Environmental assessment in the integrated life cycle design of buildings”, Czas. Tech., vol. 8, pp. 143–151, 2017.

Informacje dodatkowe:

Brak