Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy modelowania zjawisk geotechnicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-711-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zastosowanie narzędzi numerycznych do analizy i rozwiązywania typowych zagadnień z geotechniki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu zastosowania programów numerycznych do rozwiązywania praktycznych problemów geotechnicznych BUD1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów geotechniczych BUD1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność prowadzenie obliczeń inżynierskich z zakresu geotechniki BUD1A_U04, BUD1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi rozwiązać problem geotechniczny BUD1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość i zrozumienie wagi problemów geotechnicznych w budownicwie BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu zastosowania programów numerycznych do rozwiązywania praktycznych problemów geotechnicznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów geotechniczych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność prowadzenie obliczeń inżynierskich z zakresu geotechniki - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązać problem geotechniczny + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i zrozumienie wagi problemów geotechnicznych w budownicwie + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Metody modelowania procesów geotechnicznych zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych.
2. Metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie w geotechnice.
3. Technologie bezwykopowe.
4. Wpływ mikrotunelowania na deformacja powierzchni terenu i obiektów budowlanych.
5. Fundamenty bezpośrednie i pośrednie. Stateczność fundamentów.
6. Odkształcalność podłoża gruntowego.
7. Metody modelowania nieciągłych ośrodków skalnych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z programami numerycznymi wykorzystywanymi w geotechnice. Wykonują także dwa ćwiczenia obliczeniowe:
1) analiza stateczności fundamentów pośrednich i bezpośrednich
2) analiza stateczności mikrotunelu zlokalizowanego w masywie gruntowym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych i ćwiczeń, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyznaczana jest jako: ocena z ćwiczeń laboratoryjnych x 0,4 + ocena z kolokwium z wykładu x 0,6

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne: W przypadku nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat.

Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot mechanika gruntów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cała M., Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Kraków : Uczelniane Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH im. S. Staszica, 2007.
Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Wyd. KIŁ Warszawa 1987.
Lambe T. W. Whitman R.V (1976, 1977) Mechanika gruntów, Tom I i II, Arkady, Warszawa.
PN-EN 1997-1 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 1997-2 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to determine strength parameters — Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych / Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Justyna ADAMCZYK, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI, Agnieszka STOPKOWICZ // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 69–79. — Bibliogr. s. 79, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.69.pdf

Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładzie i ćwiczeniach laboratoryjnych może być premiowana.