Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
90
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • inżynieria lądowa i transport

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria lądowa i transport 90 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr letni
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Kształcenie na kierunku budownictwo wynika z przyjętej strategii rozwoju i misji AGH i ma na celu wykształcenie światłych inżynierów z wykorzystaniem badań naukowych zgodnych z aktualnymi i przyszłymi potrzebami gospodarki i wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Celem procesu dydaktycznego jest między innymi kształtowanie u studentów umiejętności logicznego i konstruktywnego myślenia, podejmowania optymalnych decyzji oraz szybkiego wnioskowania. Prowadzenie badań naukowych przez kadrę dydaktyczną oraz stały kontakt z przemysłem gwarantuje wysoki poziom i właściwy kierunek kształcenia. Działalność naukowo-badawcza pracowników tego kierunku wiąże się z rozwiązywaniem kluczowych problemów inżynierii lądowej. Kształtowana jest potrzeba pielęgnowania tradycji własnej uczelni oraz wszechstronny rozwój osobisty w tym zawodowy.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Programy na kierunku kształcenia budownictwo są ciągle udoskonalane zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rynku społeczno – gospodarczego. Rozwój techniki i koncepcji społeczno – gospodarczych uwzględniany jest poprzez wdrażanie nowych efektów kształcenia. Prowadzenie badań naukowych przez kadrę dydaktyczną oraz stały kontakt z przemysłem gwarantuje wysoki poziom kształcenia, przekazywanie wiedzy i umiejętności aktualnych i stosowane w praktyce zawodowej oraz zaznajomienie studentów z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i technicznymi, które w przyszłości będą stosowane w praktyce.
  Absolwenci mają między innymi przygotowanie w zakresie projektowania oraz wykonawstwa obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych i uzyskują podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
  Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  Geotechnical Engineering and Underground Construction (PL)
  Geotechnical Engineering and Underground Construction (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Absolwenci mają przygotowanie w zakresie projektowania oraz wykonawstwa obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych. Uzyskają również podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
  Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach działających w Polsce i zagranicą w każdej gałęzi branży budowlanej, szczególnie w budownictwie specjalnym i tunelowym, inżynierii geotechnicznej, budownictwie drogowym i komunikacyjnym, budownictwie hydrotechnicznym, budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym, w przedsiębiorstwach wykonawczych, organizacjach zarządzających przedsięwzięciami budowlanymi, w biurach projektowych oraz jednostkach o profilu badawczo-rozwojowym.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Absolwenci w corocznych badaniach prowadzonych przez Centrum Karier AGH, wskazują na podstawie swoich doświadczeń efekty mające największe znaczenie dla ich rozwoju zawodowego. Interesariusze zewnętrzni przekazują uwagi o zapotrzebowaniu na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, co pozwala na weryfikację programów dla rynku pracy oraz tworzenie nowych studiów. We współpracy z interesariuszami zewnętrznymi Wydział umożliwia odbycie szkoleń, staży oraz praktyk w kraju i za granicą, które trwają nawet do 3 miesięcy.
  Utwierdzony tradycją akademicką, a obecnie ujęty w formalne ramy i wprowadzony Zarządzeniem Rektora Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, na bieżąco weryfikowany przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych – gwarantuje wykształcenie specjalistów oczekiwanych na rynku pracy, posiadających ugruntowaną wiedzę, potrzebne umiejętności i odpowiednie kompetencje społeczne opisane językiem efektów kształcenia.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Wydział podsiada aktualną akredytację instytucjonalną na lata 2016–2022 – Uchwała
  Nr 428/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zalecenia i wnioski komisji akredytacyjnych są uwzględniane w kształtowaniu planów i programów studiów i zawartości treści i technik nauczania w ramach modułów.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  - Opracowanie wewnętrznego, zunifikowanego elektronicznego systemu jako narzędzia pozwalającego na zdalne zapisy na prace dyplomowe i przedmioty obieralne (specjalistyczne, humanistyczno-społeczne, fakultety) poprzez witrynę internetową wydziału.
  - Opracowanie i upublicznienie ujednoliconych zestawów zagadnień/pytań egzaminacyjnych obowiązujących na kierunkowym egzaminie dyplomowym (na studiach I i II stopnia), wskazanie obszarów merytorycznych o znaczeniu priorytetowym dla danego kierunku studiów, ukierunkowanie studenta w przygotowaniach do egzaminu.
  - Wprowadzenie, w zakresie bieżącej kontroli i oceny postępów w nauce studenta, semestrów kontrolnych i dwu progowego deficytu punktów transferowych (ECTS).
  - Opracowanie i wdrożenie jednoznacznych kryteriów dotyczących przepisywania ocen z przedmiotów wcześniej zaliczonych, uporządkowanie i upowszechnienie informacji w zakresie możliwości oraz trybu ubiegania się o przepisanie oceny.
  - Wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania dydaktyki w celu zwiększenia kompetencji absolwentów.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  W procesie zapewniania jakości kształcenia uczestniczą interesariusze wewnętrzni
  (prowadzący zajęcia i słuchacze) oraz interesariusze zewnętrzni (absolwenci i przedstawiciele przedsiębiorstw o profilu danych studiów). Interesariusze zewnętrzni są reprezentowani przez tzw. Radę Konsultacyjną, która została powołana przez Dziekana Wydziału. Rada odbywa coroczne spotkania i stanowi ważną platformę pozyskiwania informacji oraz identyfikowania potrzeb otoczenia gospodarczego. Opracowanie oraz modyfikacja efektów kształcenia oraz programów studiów, poprzedzone są analizą wymagań rynku pracy oraz konsultacjami z interesariuszami zewnętrznymi. Za przygotowanie, modyfikację i aktualizację programów studiów, odpowiedzialna jest Rada Programowa kierunku, na czele której stoi Prodziekan ds. Kształcenia. Zmiany w planach studiów, w tym poszczególnych przedmiotów mogą być dokonywane na wniosek prowadzących lub studentów lub po uwzględnieniu wyników corocznych ankiet. Istotne zmiany w planach studiów konsultowane są z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego. Bezpośredni nadzór nad realizacją efektów kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów i form zajęć mają prowadzący.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Kandydat na studia II-go stopnia na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii powinien posiadać dyplom inżyniera lub magistra inżyniera zgodny z kierunkiem studiów Budownictwo. Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z budownictwem, a w szczególności posiadać:
  • podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne, w obszarze nauk technicznych w zakresie budownictwa
  • umiejętności zarządzania procesami budowlanymi
  • umiejętność wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych
  • umiejętność tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym
  Kandydat powinien znać język angielski i spełniać w tym zakresie wymagania formalne obowiązujące na AGH podczas rekrutacji na studia w języku angielskim. Możliwe jest określenie przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną szczególnych wymagań w tym zakresie. Indywidualne przypadki będą badane i rozstrzygane przez Komisję Rekrutacyjną.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą Senatu AGH w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 12
  Maksymalna liczba studentów: 30

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 70 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 6 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 50 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 27 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 0 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 70 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Praktyki na studiach II-go stopnia nie są przewidziane w programie studiów.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Zaliczenie semestru (roku) studiów oraz potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr (rok) studiów dokonywane jest w systemie teleinformatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. Potwierdzenie uzyskania wpisu dokonywane jest również w karcie okresowych osiągnięć studenta.
  Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru (roku) studiów jest:
  1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów,
  2) uzyskanie przez studenta co najmniej 30 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów.
  W przypadku niespełnienia warunków o których mowa, student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr (rok) studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Deficyt punktów, podobnie jak punkty, jest kumulowany od początku studiów. Decyzją Rady Wydziału dopuszczalny deficyt punktowy wynosi 12 punktów ECTS, w tym 9 puntów ECTS w jednym semestrze.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Zgodnie z Regulaminem Studiów, Uchwałą Rady Wydziału i zasadami obowiązującymi na Wydziale.

  Semestry kontrolne:
  0
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH Dziekan Wydziału kwalifikuje na studia indywidualne (SI) na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia studenta. Dziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i plan studiów indywidualnych, a także wszelkie zmiany w ich toku. Zasady odbywania studiów indywidualnych (SI) określa Rada Wydziału. Odbywanie takich studiów nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny zawierać procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna naukowego studenta, oraz sposób zatwierdzania indywidualnych programów kształcenia.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Praktyki na studiach II-go stopnia nie są przewidziane w programie studiów.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Zgodnie z Regulaminem Studiów i zasadami obowiązującymi na Wydziale.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Pełna i aktualna informacja o ofercie dydaktycznej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
  zamieszczona jest na stronie internetowej www.wgig.agh.edu.pl w zakładkach “Rekrutacja”, “Studia” oraz “Syllabus KRK”. Znajdują się tam krótkie opisy wszystkich kierunków i poziomów studiów, limity miejsc, zasady rekrutacji, terminy rekrutacji oraz kontakt do komisji rekrutacyjnej. Informacje te dostępne są w sposób otwarty (niekodowany) dla wszystkich zainteresowanych.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Zasady prowadzenie procesu dyplomowania są zgodne z Regulaminem Studiów AGH. Dodatkowe regulacje wprowadza Uchwała Rady Wydziału z dnia 28.11.2013 r. Pełna treść załącznika Uchwały wraz z zestawami pytań egzaminacyjnych jest dostępna pod adresem: http://www.gorn.agh.edu.pl/

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Zasady opracowano zgodnie z Regulaminem Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
  Ocena z Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego ustalona zostaje na podstawie średniej ważonej z ocen z Ogólnego Egzaminu Kierunkowego i prezentacji pracy dyplomowej, z wagami odpowiednio 0,75 i 0,25 w oparciu o zapisy Regulaminu Studiów.
  Ocena końcowa jako wynik ukończenia studiów, jest wyliczana zgodnie z zasadami przewidzianymi Regulaminem Studiów z wykorzystaniem odpowiednich wag (0,6 dla średniej oceny ze studiów; 0,2 dla oceny z pracy dyplomowej; 0,2 dla oceny z Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego).
  Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego w obecności dyplomanta, ogłasza wynik egzaminu dyplomowego oraz wynik ukończenia studiów.
  Pozostałe kwestie dotyczące procesu dyplomowania są ujęte w Regulaminie Studiów.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni są uwzględniane w programie studiów na bieżąco.