Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urban sociology (HS)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-101-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Głuszak Michał (gluszakm@uek.krakow.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Sociological analysis of cities and urban space

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Has theoretical knowledge of social processes taking place in cities. BUD2A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to use theoretical knowledge in the search for practical solutions to urban problems. BUD2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Can critically assess an article containing analysis of the processes taking place in the city. BUD2A_U04 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can work in a student team to solve specific urban problems. BUD2A_K02 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Has theoretical knowledge of social processes taking place in cities. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to use theoretical knowledge in the search for practical solutions to urban problems. - + - - - - - - - - -
M_U002 Can critically assess an article containing analysis of the processes taking place in the city. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can work in a student team to solve specific urban problems. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Introduction to the sociological analysis of cities and urban space
 2. Introduction to the sociological analysis of cities and urban space
 3. Creation of urban space
 4. Urbanism, models of the city
 5. Urban planning, conflicts and cooperation
 6. Life in a city, urban community
 7. The urbanization, suburbanization, urban sprawl
Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Planning urban space – DISCUSSION Social
 2. Participation and urban space – DISCUSSION
 3. Housing in the city – DISCUSSION
 4. Urban sprawl – DISCUSSION
 5. Cities in crisis, revitalization, urban renewal – DISCUSSION
 6. Cities and globalization – DISCUSSION
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes students solve the problems they have previously been asked on the board. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group of the given problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Credit is obtained within the primary deadline and one retake. Detailed assessment rules are agreed by the lecturers at the beginning of the semester. Exceptions and temporary rules applicable in a given academic year will be presented at the first lecture.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Rules for participation in classes: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures is not allowed and requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Rules for participation in classes: Students joining the classes are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). Student's work assessment can be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which, according to the AGH study regulations, translates into a final grade, in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Case studies 20%
Participation in classes 20%
Final test 60%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of architecture, economics and sociology.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gottdiener, M., Hutchison, R., Ryan, M. T., The New Urban Sociology. 5th Edition, Westview Press 2014.
2. Lin, J., Mele, Ch. (Eds.), The Urban Sociology Reader (Routledge Urban Reader Series). 2nd Edition, Routledge, 2012.
3. Abrahamson, M., Urban Sociology: A Global Introduction, Cambridge University Press, 2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Głuszak, M., Marona, B., Housing demand and urban transformations–literature review, Ekonomia-Ekonomics, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, 119-133
Głuszak, M., Marona, B., Heterogeneity and Clustering of Housing Demand: Case Study, Journal of International Studies 4 (1), 89-97
Głuszak, M., Multinomial Logit Model Of Housing Demand In Poland, Real Estate Management and Valuation 23 (1), 84-89

Informacje dodatkowe:

Brak