Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diagnostics of building structures
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-102-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wałach Daniel (walach@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Diagnostics objectives, concepts, research methods, evaluation of technical condition of buildings.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows the basic concepts of diagnostic of structures and the phenomena occurring in the processes of structure degradation BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
M_W002 Can perform diagnostics on facilities constructed of: reinforced concrete, steel, masonry/wood. Can evaluate the technical condition of a building. BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Knows the destructive, semi-destructive and non-destructive methods for the diagnosis of structures, as well as the equipment and apparatus to carry them out. BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can give reasons for the resulting damage, and also provide ways to stop further degradation of the building. BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Can carry out diagnostics of a structure taking into account the basic requirements to be fulfilled by the construction facility BUD2A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can evaluate the technical condition of construction facility BUD2A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows the basic concepts of diagnostic of structures and the phenomena occurring in the processes of structure degradation + - + - - - - - - - -
M_W002 Can perform diagnostics on facilities constructed of: reinforced concrete, steel, masonry/wood. Can evaluate the technical condition of a building. + - + - - - - - - - -
M_W003 Knows the destructive, semi-destructive and non-destructive methods for the diagnosis of structures, as well as the equipment and apparatus to carry them out. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can give reasons for the resulting damage, and also provide ways to stop further degradation of the building. + - + - - - - - - - -
M_U002 Can carry out diagnostics of a structure taking into account the basic requirements to be fulfilled by the construction facility + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can evaluate the technical condition of construction facility + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Diagnostics objectives, definitions of terms and concepts relevant to diagnostics. Causes of damage to buildings.
2. Research methods used in the diagnosis of buildings: destructive, semi-destructive and non-destructive.
3. Diagnosis of structures taking into account the basic requirements (specified in the Construction Law), which the construction facility must meet.
4. Diagnostics of buildings made of: reinforced concrete, steel, masonry and wood.
5. Evaluation of technical condition of buildings.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Investigations of structural elements of concrete, masonry, steel and wood with destructive, semi-destructive and non-destructive methods.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During laboratory classes, students independently solve a practical problem, choosing the right tools. The leader stimulates the group to consider the problem deeply, so that the obtained results have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The presence at tutorials and laboratory exercises is obligatory. Passing tutorials: 1 basic deadline and 1 retake. The student who was absent at more than 20% of the tutorials shall not get credit for the classes and will not be allowed a retake. Admission to the exam requires prior receiving good ratings in all forms of activities.
Forms of credit:
-lectures – written exam,
-laboratories – giving reports and oral exam

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures is not allowed and requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes is achieved on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 60% grade from lectures + 40% laboratory grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Making up for any absence on any form of the course: developing the topic/issue agreed with the lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Having a knowledge of: General construction, Construction physics, Operation of buildings

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. EMMONS, P. H. EMMONS, B. W. Concrete Repair And Maintenance Illustrated, RSMeans, 314 pages
2. GRANTHAM, M. G. Concrete Repair: A Practical Guide, CRC Press, 328 pages,
3. J. Bungey, S. Millard, and M. Gratham, Testing of Concrete in Structures, Taylor & Francis, London,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Orłowski Z., Radziejowska A.: Monitoring of buildings in selected service lives (SL) – case studies. Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 2-B (6) 2014, s. 163-171

Informacje dodatkowe:

The presence at tutorials and laboratory exercises is obligatory. Passing tutorials: 1 basic deadline and 1 retake.
The student who was absent at more than 20% of the tutorials shall not get credit for the classes and will not be allowed a retake. Admission to the exam requires prior receiving good ratings in all forms of activities.
Manner of making up for any absence on any form of the course: developing the topic/issue agreed with the lecturer.
Forms of credit:
lectures – written exam,
laboratories – giving reports and oral exam