Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Complex metal structures
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-103-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Słowiński Kamil (kamslow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Modeling, application of loads, static analysis and dimensioning of complex metal structures.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has knowledge about the design of complex engineering structures BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W06, BUD2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Has extensive knowledge of the theoretical basis of the analysis and optimization of structures and design of complex engineering systems. BUD2A_W01 Wykonanie projektu,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to design complex metal engineering structures. BUD2A_U04, BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 The student is able to identify technical problems that require the use of non-standard methods of analysis. BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student can work independently or in a team to solve identified engineering problems. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has knowledge about the design of complex engineering structures + - + + - - - - - - -
M_W002 Has extensive knowledge of the theoretical basis of the analysis and optimization of structures and design of complex engineering systems. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to design complex metal engineering structures. + - + + - - - - - - -
M_U002 The student is able to identify technical problems that require the use of non-standard methods of analysis. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can work independently or in a team to solve identified engineering problems. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

A program of lectures covers the following issues:
1. Hall buildings with portal frame systems.
2. Connections for frames.
3. Hall buildings with crane systems.
4. Light steel structures.
5. Steel tanks for liquids.
6. Towers, masts and chimneys.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Static-strength analysis of a building hall with portal frames using Autodesk Robot Structural Analysis Professional package, including: modeling of the hall (3D), application of loads, static analysis and dimensioning of the chosen elements of the main supporting structure.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Design of a steel supporting structure of a building hall with portal frames, according to predictions of European Standards. The scope of the project includes dimensioning of: purlins, giders and columns of the portal frames, horizontal and vertical bracing systems and also frame connections.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During laboratory classes, students independently solve a practical problem, choosing the right tools. The leader stimulates the group to consider the problem deeply, so that the obtained results have a high substantive value.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Attendance in classes is mandatory. Credit is obtained within the primary deadline and one retake. Admission to the exam requires a positive evaluation of classes. Detailed assessment rules are agreed by the lecturers at the beginning of the semester. Exceptions and temporary rules applicable in a given academic year will be presented at the first lecture.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures is not allowed and requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes is achieved on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as: 0.5 x (exam grade) + 0.25 x (grade for design classes + grade for laboratory classes).
Exam grade is taken as:
- the individual grade obtained from the test at the basic term of the exam or
- the average of the grades obtained at both the basic and additional (resite) term/s.
Grade for design classes is calculated as the average of the partial grades obtained during the course of the classes.
Grade for laboratory classes is calculated as the average of the partial grades obtained during the course of the classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Passing the Design and Laboratory classes is a prerequisite for the final exam.
Attendance at Design and Laboratory classes is mandatory.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. L. Simões da Silva et. al: Design of steel structures. Eurocode 3. 2nd edtion. ECCS, Wiley, 2016.
2. Beg D. et al: Design of plated structures. Eurocode 3. ECCS, Wiley, 2010.
3. Dubina D. et al: Design of Colf-formed steel structures. Eurocode 3. ECCS, Ernst&Sohn, 2012.
4. Jaspart J.P. et al: Design of joints in steel and composite structures. ECCS, Ernst&Sohn, 2016.
5. Galambos T.: Guide to stability design criteria for metal structures. 5th edition. John Wiley & Sons, 1998.
6. Brockenbrough R.L., Merritt F.S.: Structural steel designer’s handbook. 4th edition. McGRAW-HILL, 2006.
7. Galambos T.V., Surovek A.E.: Structural stability of steel: concepts and applications for structural engineers. John Wiley & Sons, 2008.
8. European Standard EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings.
9. European Standard EN 1993-1-3 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rules – Supplementary rules for cold-formed members and sheeting.
10. European Standard EN 1993-1-5 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: Plated structural elements.
11. European Standard EN 1993-1-6 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-6: Strength and stability of shell structures.
12. European Standard EN 1993-1-8 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-8: Design of joints.
13. European Standard EN 1993-3-1 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3-1: Towers, masts and chimneys – Towers and masts.
14. European Standard EN 1993-3-1 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3-1: Towers, masts and chimneys – Chimneys.
15. European Standard EN 1993-4-2 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-2: Tanks.
16. European Standard EN 1993-4-2 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 6: Crane supporting structures.
17. Giżejowski M., Ziółko J.: Budownictwo ogólne tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń. Praca zbiorowa pod kierunkiem Giżejowski M., Ziółko J. Arkady 2010.
18. Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2009.
19. Biegus A.: Stalowe budynki halowe. Arkady, Warszawa 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Walentyński R., Słowiński K.: Strengthening of compression bars in a truss girder. In “8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, October 21-22, 2010. Conference proceedings”,pp. 217-218,2010,Slovak University of Technology.
2. Niewiadomski L., Słowiński K.: Reasons for the excessive deformations of the roof of a steel hall building. Inżynieria i Budownictwo 66/2010, pp. 485-488.
3. Słowiński K.: Numerical analysis of a structure of the atypical tall building. Inżynieria i Budownictwo 66/2010, pp. 390-394.
4. Niewiadomski L., Słowiński K.: Design and assembly errors in the roof structure of a hall building. Nowoczesne Hale 3/2011, Elamed, pp. 28-32.

Informacje dodatkowe:

Will be communicated by the lecturers in the classroom.