Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced problems in geotechnics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-108-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The subject is aimed at obtaining knowledge of geotechnics and soil mechanics as well as applications of advanced numerical methods in geotechnics.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Has expertise in the field of modeling of processes occurring in soil and rock BUD2A_U01, BUD2A_U02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can use numerical methods to analyze slope stability BUD2A_U01, BUD2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Has the ability to use the methods of discrete elements in geotechnical design BUD2A_U01, BUD2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is aware of the importance of the geotechnical problems in the design of buildings BUD2A_K01, BUD2A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Has expertise in the field of modeling of processes occurring in soil and rock + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can use numerical methods to analyze slope stability + - + - - - - - - - -
M_U002 Has the ability to use the methods of discrete elements in geotechnical design + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is aware of the importance of the geotechnical problems in the design of buildings + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Modeling of geomechanical processes in rock or soil mass
2. Shear Strength Reduction Method (SSR)
3. Application of SSR for slope stability engineering, retaining wall design and underground construction stability analysis.
4. Microtunnelling as trenchless technology
5. Surface subsidence due tu tunnelling

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

During laboratory classes, students become familiar with numerical software used in geotechnical engineering and with advanced methods of studying the properties of soils and rocks.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During laboratory classes, students independently solve a practical problem, choosing the right tools. The leader stimulates the group to consider the problem deeply, so that the obtained results have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratory exercises: getting positive grades from all planned project tasks, without the possibility of improving the positive grade for a higher one.

It is a prerequisite to enter the test from the lecture to get a pass from laboratory exercises.

The student is entitled to one basic term and one correction term for each form of classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures is not allowed and requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes is achieved on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.6• final grade +0.4• lab classes

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Laboratory classes: in the case of absence from classes, the student is obliged to supplement and make up material in the scope determined with the teacher. Any (individual) absences can be done in other groups only with the teacher’s consent, provided that the same subject is carried out in the project classes.

Lecture: according to the AGH Regulations.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge in the field of soil mechanics.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Verruijt A. 2012. Soil Mechanics. Delft University. http://geo.verruijt.net/software/SoilMechBook2012.pdf
Donald P. Coduto, Man-chu Ronald Yeung, William A. Kitch. 2012. Geotechnical Engineering: Principles & Practices.
Braja M. Das. Khaled Sobhan. 2014. Principles of Geotechnical Engineering. 8-th edition.
Lambe T. W. Whitman R.V (1976, 1977) Soil mechanics

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Marek CAŁA, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN. Inclinometer monitoring system for stability analysis: the western slope of the Bełchatów field case study. Studia Geotechnica et Mechanica, ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38 no. 2, s. 3–13.
• M. CAŁA, M. Stolz, P. Baraniak, A. Rist, A. Roduner. Large scale field tests for slope stabilizations made with flexible facings W: Eurock 2013: rock mechanics for resources, energy and environment: Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. London : CRC Press, Taylor & Francis Group.
• Justyna ADAMCZYK, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI. Slope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec. Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 3–17.
• Marek CAŁA, Daniel Flum, Armin Roduner, Rudolf Rüegger, Stephan Wartmann. TECCO® slope stabilization system and RUVOLUM® dimensioning method. Romanshorn : Geobrugg AG, cop. 2012. — VIII, 236 s.. — Bibliogr. s. 229–236.
• Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Justyna ADAMCZYK, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI, Agnieszka STOPKOWICZ. The analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to determine strength parameters. AGH Journal of Mining and Geoengineering; 2012 vol. 36 no. 1, s. 69–79.
• Marek CAŁA, Michał KOWALSKI, Agnieszka STOPKOWICZ. The three-dimensional (3D) numerical stability analysis of Hyttemalmen open-pit. Archives of Mining Sciences. 2014 vol. 59 no. 3, s. 609–620. — Bibliogr. s. 619–620.

Informacje dodatkowe:

Not defined.