Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Measurement and monitoring in construction and geotechnics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-111-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Szumiński Andrzej (szumi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Metrology, measuring instruments and measurement techniques used in construction and geotechnics.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has knowledge of the basics of metrology, measuring instruments and measurement techniques used in construction and geotechnics. BUD2A_W03, BUD2A_W06 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W002 The student has knowledge of the use of computers and modern methods of data transfer in measurement and monitoring. BUD2A_W01, BUD2A_W04, BUD2A_W06 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W003 The student knows and appreciates the role of measurements as a a means of supplementing or verifying data obtained by other research and computational methods. BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to perform measurements and archive, process, present and interpret the results, taking into account the measurement errors and their sources. BUD2A_U02, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 The student is aware that the results are partial information and, if possible, they should be supplemented by data from other research methods. BUD2A_U02, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U003 The student is able to determine the optimum for the object of measurement: measured values, the measurement site, and the tools or measuring instruments. BUD2A_U02, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U004 The student is able to make a critical analysis of the measurement results, based on the type and design of the measuring instrument, the impact of external factors on the result, etc. BUD2A_U02, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U005 The student is able to use the tools and measuring instruments most common in engineering practice. BUD2A_U02, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is aware of the responsibility for the technical and social consequences of the actions and decisions taken within the scope of their engineering tasks. BUD2A_K01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 The student understands the need for further study and improves their knowledge and professional qualifications. BUD2A_K01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has knowledge of the basics of metrology, measuring instruments and measurement techniques used in construction and geotechnics. + - + - - - - - - - -
M_W002 The student has knowledge of the use of computers and modern methods of data transfer in measurement and monitoring. + - + - - - - - - - -
M_W003 The student knows and appreciates the role of measurements as a a means of supplementing or verifying data obtained by other research and computational methods. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to perform measurements and archive, process, present and interpret the results, taking into account the measurement errors and their sources. + - + - - - - - - - -
M_U002 The student is aware that the results are partial information and, if possible, they should be supplemented by data from other research methods. + - + - - - - - - - -
M_U003 The student is able to determine the optimum for the object of measurement: measured values, the measurement site, and the tools or measuring instruments. + - + - - - - - - - -
M_U004 The student is able to make a critical analysis of the measurement results, based on the type and design of the measuring instrument, the impact of external factors on the result, etc. + - + - - - - - - - -
M_U005 The student is able to use the tools and measuring instruments most common in engineering practice. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of the responsibility for the technical and social consequences of the actions and decisions taken within the scope of their engineering tasks. + - + - - - - - - - -
M_K002 The student understands the need for further study and improves their knowledge and professional qualifications. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Measurements as a basis for inspections and expertise on the behavior of engineering structures.
2. Basic metrology, measurement, measurement instrumentation and systems, principles of measurement of physical quantities.
3. Basics of statistical evaluation of measurement results, sources and types of measurement errors.
4. Methods of presentation and interpretation of measurement results.
5. Types of measurements in construction and geotechnical engineering, measured values and measuring apparatus.
6. Monitoring, monitoring systems and the type of information collected; determination, detection and warning of threats.
7. Systems and programs to manage and control measurements and monitoring.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Measurements of stress and strain in structural elements, using the resistance tensometry method.
2. Measurements of stress and strain by optical methods: photo-elasticity and interferometry.
3. The study of the mechanical properties of rock samples in a servo-controlled testing machine.
4. GPS displacement monitoring, using RTK measurement technique.
5. Presentation of the selected system for monitoring the technical condition of the building object.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During laboratory classes, students independently solve a practical problem, choosing the right tools. The leader stimulates the group to consider the problem deeply, so that the obtained results have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Passing tutorials can be done within one primary deadline or one retake.
Detailed assessment for classes is agreed by the lecturers and communicated to students at the beginning of the semester.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes is achieved on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the average credit from classes and lectures.
Credit for lectures: attendance at all lectures – 5.0; each absence lowers the grade by half a point. Credit for classes is the average of all experiments performed.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absences from classes may be made up for with another group, with the consent of both lecturers and provided that the classes cover the same topic and that there are seats available.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Admission and passing the course requires prior passing the courses: Theoretical Mechanics and Strength of Materials.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Alan S. Morris, Reza Langari, Measurement and Instrumentation, Theory and Application. Elsevier Science 2011.
2. John T. Germaine, Amy V. Germaine; Geotechnical Laboratory Measurements for Engineers. Wiley, June 2009.
3. Robert B. Northrop, Introduction to Instrumentation and Measurements. Taylor&Francis Group 2005.
4. Metrology – in short, 3rd edition, EURAMET 2008, 84 p. (www.euramet.org).
5. S. A. Bell, A beginner’s guide to uncertainty in measurement, Measurement Good Practice Guide No. 11, National Physical Laboratory 2001, 41 p. (www.npl.co.uk).
6. Wikipedia (Metrology): https://en.wikipedia.org/wiki/Metrology
7. Wikipedia (Instrumentation): https://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Szumiński A., Klisowski R.: The influence of material age on the post-failure characteristics of cement mortar specimens. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, no 3/2010.
2. Flisiak D., Klisowski R, Szumiński A.: Metodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe – uwagi o potrzebie standaryzacji, XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Kraków 2002.
3. Flisiak D., Klisowski R, Szumiński A.: Uwagi na temat sposobu prowadzenia testu jednoosiowego ściskania w serwosterowalnej maszynie wytrzymałościowej, XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Kraków 2002.

Informacje dodatkowe:

Passing tutorials can be done within one primary deadline or one retake. Attendance at lectures and classes is mandatory. Excused absences from classes may be made up for with another group, with the consent of both lecturers and provided that the classes cover the same topic and that there are seats available. A student who skipped more than 20% of the classes cannot get credit and shall not be allowed to pass the retake.
Detailed assessment for classes is agreed by the lecturers and communicated to students at the beginning of the semester.