Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modern construction technologies
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-112-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dybeł Piotr (dybel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module allows you to get acquainted with the latest solutions used in the construction industry

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has knowledge of the latest trends related to the development of modern and sustainable building BUD2A_W01, BUD2A_W02, BUD2A_W03 Udział w dyskusji,
Projekt,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 The student has knowledge of the latest technologies used in the construction industry BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to apply the latest technological solutions for complex investments BUD2A_U03, BUD2A_U01 Wykonanie projektu,
Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 The student is able to use computer software dedicated to the realization of complex and complicated construction issues BUD2A_U03, BUD2A_U01 Wykonanie projektu,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is aware of the need to constantly upgrade their professional and social competence. The student is aware of the changes in the development of applied technology BUD2A_K01, BUD2A_K03 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has knowledge of the latest trends related to the development of modern and sustainable building + - + - - - - - - - -
M_W002 The student has knowledge of the latest technologies used in the construction industry + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to apply the latest technological solutions for complex investments + - + - - - - - - - -
M_U002 The student is able to use computer software dedicated to the realization of complex and complicated construction issues + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of the need to constantly upgrade their professional and social competence. The student is aware of the changes in the development of applied technology + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 11 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

The lectures will include representatives of construction companies presenting the latest solutions used in the construction industry

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Making a project associated with the implementation of complex investment using dedicated specialized computer programs

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During laboratory classes, students independently solve a practical problem, choosing the right tools. The leader stimulates the group to consider the problem deeply, so that the obtained results have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratory exercises:

Evaluation for laboratory exercise: preparation for laboratory exercise + report of laboratory exercise.

The basic deadline for obtaining a credit for laboratory exercises is the end of classes in a given semester (last classes). If the student fails to pass the laboratory exercises within the basic time limit, he or she has the opportunity to pass it during consultations with the teacher in the examination session of the first.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes is achieved on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade will be determined on the basis of an assessment of laboratory activities. Attendance at lectures may have an impact on the final score.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Prerequisites and additional requirements not specified

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. H. Nilson, D. Darwin, Ch. W. Dolan — Design of Concrete Structures, New York, 2004, Mc Graw Hill
2. A. Ghali, R. Favre — Concrete Structures. Stresses and Deformations, London, 1994, E & FN Spon
3. fib (CEB/fip) — Structural Concrete. Textbook on Behaviour, Design and Performance, Vols. 1-3, Lausanne, 1999, fib
4. J. G. MacGregor — Reinforced Concrete. Mechanics and Design, New Jersey, 1988, Prentice Hall
5. Aitcin, P.C. „Binders for durable and sustainable concrete”, Taylor and Francis, London, New York, 2008
6. EN-1992-1-1: Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Assessment of the casting position factor in reinforced concrete elements in view of experimental studies / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2014 vol. 60 iss. 2, s. 209–221. — Bibliogr. s. 220–221

Diagnosis of transport building structures made of high-performance concrete / WAŁACH Daniel, DYBEŁ Piotr, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 10802–10810.

Diagnosis of an underground backfill storage reservoir with a view of its safe operation / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23

Evaluation of load capacity of shaft collar subject to unintended exceptional loads / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Marek CAŁA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 2, s. 613–624. — Bibliogr. s. 624

The analysis of the influence of the concrete slump on the bond high-performance concrete to reinforcement bars / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Inżynieria i Budownictwo / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0021-0315. — 2014 R. 70 nr 1, s. 39–42. — Bibliogr., Abstr.

Effect of silica fume content on the bond stiffness of reinforcement bars in high-performance concrete / Paweł DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2014 R. 19/81 nr 2, s. 106–113. — Bibliogr. s. 112–113. — Tekst pol.-ang.

Informacje dodatkowe:

No additional information available