Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Quality management in the construction industry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-113-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Więckowski Andrzej (andrzej@izwbit.pk.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Methods of quality management, principles, methods and tools used in engineering and economics of quality.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has knowledge of the methods of quality management, including the principles of creating off-line and on-line systems BUD2A_W02 Kolokwium
M_W002 The student knows the principles of calculating the level of marketing quality of a product, defect rate, the average number of defects, efficiency of the production process, quality costs and economic effects of the use of quality systems BUD2A_W02 Kolokwium
M_W003 The student has sufficient knowledge in the field of the principles, methods and tools used in engineering and economics of quality BUD2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to create a Quality Book. Has the ability to use various principles, methods and tools to design an on-line or off-line quality management system and solve the problems related to their functioning, as well as to improve them BUD2A_U01 Kolokwium
M_U002 The student is able to calculate the level of defectiveness, the average number of non-compliances, efficiency of the production process. Is able to calculate the cost of quality and suggest improvements on that basis. Can set equations of economic effects for qualitative data, has the ability to make decisions in the development of quality systems and improve the economic efficiency of enterprises BUD2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is aware of the role of quality in the company. Knows the ratio of its elements on the financial result BUD2A_K03, BUD2A_K04 Kolokwium
M_K002 The student has the competence to independently create solutions, measure the level of product quality and create procedures and control instructions for quality assurance systems BUD2A_K03, BUD2A_K04 Kolokwium
M_K003 Has the competence to act as a quality inspector, with the ability to develop as auditor, both internal and external BUD2A_K03, BUD2A_K04 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has knowledge of the methods of quality management, including the principles of creating off-line and on-line systems + - - + - - - - - - -
M_W002 The student knows the principles of calculating the level of marketing quality of a product, defect rate, the average number of defects, efficiency of the production process, quality costs and economic effects of the use of quality systems + - - - - - - - - - -
M_W003 The student has sufficient knowledge in the field of the principles, methods and tools used in engineering and economics of quality + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to create a Quality Book. Has the ability to use various principles, methods and tools to design an on-line or off-line quality management system and solve the problems related to their functioning, as well as to improve them + - - + - - - - - - -
M_U002 The student is able to calculate the level of defectiveness, the average number of non-compliances, efficiency of the production process. Is able to calculate the cost of quality and suggest improvements on that basis. Can set equations of economic effects for qualitative data, has the ability to make decisions in the development of quality systems and improve the economic efficiency of enterprises + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of the role of quality in the company. Knows the ratio of its elements on the financial result + - - + - - - - - - -
M_K002 The student has the competence to independently create solutions, measure the level of product quality and create procedures and control instructions for quality assurance systems + - - + - - - - - - -
M_K003 Has the competence to act as a quality inspector, with the ability to develop as auditor, both internal and external - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. The history and development of quality management (2h)
- Presentation of the major contributors in quality management (0.5 h)
- Presentation of the most important milestones of quality management: control systems, control cards, Shewhart cycle, Deming cycle, the concept of quality race, TQC and TQM (1.5 hours)
2. Defining quality (2h)
- Quality as a relationship and quality of a set of properties (0.5 h)
- Marketing quality and technical quality as components of product quality (0.5 h)
- Quality of type and quality of worksmanship as components of the technical quality of a product (0.5)
- Sensory profile as part of the marketing quality control of a product (0.5 h)
3. Quality management systems (4h)
- Crosby’s quality matrix (0.5 h)
- Division into off-line and on-line systems (0.5 h)
- Presentation of ISO 9000 as a basic quality management system off-line (1h)
- Design and implementation of ISO 9001:2008: quality book, process map, procedures, instructions (1h)
- Principles of designing on-line quality management systems: Deming’s principles, the principles of Kaizen, the principle of zero defects, Poka Yoke, the principle of teamwork (2h)
4. Methods of quality management (4h)
- Methods of designing quality management systems: FMEA, FTA (2h)
- Methods of improving quality management systems: Six-Sigma, OKJ, BKJ, KKJ (2h) 5. Quality management tools (3h)
- The great seven of TQM: Ishikawa diagram, Pareto diagram, analysis spreadsheet, histogram, scatter diagram of correlation, Shewhart control charts, process flow diagram

Ćwiczenia projektowe (15h):

Analysis of the level of marketing quality of a product (7.5h)
- Description of a selected product and the variables describing it that are important for assessing the quality of the type (0.5 h)
- Summary of competing products and the variables describing them (1.5 hours)
- Breakdown of variables into stimulants, destimulants and nominants (0.5 h)
- Conducting standardization of variables (1h)
- Assigning a system of weighting variable (2h)
- Preparing a ranking of products along with conclusions (1.5 hours)
2. Building procedures OKJ, BKJ, KKJ for a company / production line (7.5h)
- Description of the selected company / production line (0.5 h)
- The choice of subsystems for planning and quality control (2h)
- Building an algorithm for planning and quality control (2h)
- Building procedures for planning and quality control subsystems (3h)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Credit is obtained within the primary deadline and one retake. Detailed assessment rules are agreed by the lecturers at the beginning of the semester.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grade for the subject is equal to the weighted average 0.5 for the classes and lectures and 0.5 grade for the project.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of the principles of algebra.
Knowledge of mathematical statistics.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Abdul Razzak Rumane, Quality Management in Construction Projects, CRC Press Taylor & Francis Group 2010.
Mohamed A. El-Reedy, Concrete and Steel Construction: Quality Control and Assurance ,CRC Press Taylor & Francis Group 2014.
Richard L. Nolan, Management: Theory and Practice, and Cases, Harvard Business School, Richard L. Nolan 2013.
Yosef D. Dlugacz, Andrea Restifo, Alice Greenwood, The Quality Handbook for Health Care Organizations: A Manager’s Guide to Tools and Programs, John Wiley &Sons, Inc. 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Więckowski A. (2013), The analysis of the concrete mix delivery organisation to the construction site, Creative Construction Conference, Budapest, Hungary, s. 472-481.

Informacje dodatkowe:

Participation in the design classes is mandatory: unexcused absences in >20% of all classes results in failing the course.