Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sustainable building engineering
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-114-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Mastering knowledge in the field of sustainable construction; familiarizing with the issues of performing a certain range of energy analyzes for a given building, taking into account its impact on the environment

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 They know the basic concepts of sustainable development, the need to limit outlays on the environment and the corresponding legal regulations BUD2A_W05, BUD2A_W02, BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 They know the methods of evaluation and influence of building engineering on the environment BUD2A_W02, BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W003 They know the rules of designing energy efficient buildings BUD2A_W05, BUD2A_W02, BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 They can characterise the impact of construction entities on the environment in the cycle of their existence BUD2A_U04, BUD2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 They can take into account the correct technical solutions with regard to sustainable development in the building design documents BUD2A_U04, BUD2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 They are aware of the negative impact of building engineering on the environment, also being aware of the importance of the rules of sustainable development and principles of economics in manufacture and consumption BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 They know the basic concepts of sustainable development, the need to limit outlays on the environment and the corresponding legal regulations + - - - - - - - - - -
M_W002 They know the methods of evaluation and influence of building engineering on the environment + - - - - - - - - - -
M_W003 They know the rules of designing energy efficient buildings + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 They can characterise the impact of construction entities on the environment in the cycle of their existence + - - + - - - - - - -
M_U002 They can take into account the correct technical solutions with regard to sustainable development in the building design documents + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 They are aware of the negative impact of building engineering on the environment, also being aware of the importance of the rules of sustainable development and principles of economics in manufacture and consumption + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Global economy and sustainable development. The question of limitation of outlays on the environment in the economy, including the reduction of CO2 emissions. Recycling of materials.
2. Legal basis of sustainable development and energy efficient building engineering.
3. Assessment of the impact of a construction entity on the environment.
4. Cumulative energy consumption of construction materials in the cycle of a construction entity.
5. Analysis of sustainable development indices in building engineering. New paradigm and local context.
6. Power generation from renewable sources.
7. Energy concepts of buildings and residential developments.
8. Pro-environmental technologies and used materials as well as designing in building engineering according to the rules of sustainable development.
11. Designing energy efficient and passive buildings.
12. Architectural and technical solutions with regard to minimisation of heat losses and overheating of buildings (surroundings, location, materials and elements, construction of partitions and connections).
13. Assessment of climate, pollution, ventilation, lighting, heating and supply of hot water.
14. Course subjects and passing regulations talk through. Sustainable building
design basic information. LCA – building life cycle, total building costs.
Environmental influence of buildings.
15. Examples of integrated design of the sustainable environment, including energy efficient and passive buildings.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Performance of assessment of the impact of a building on the environment.
Project subjects and passing regulations talk through. Handing over design
cases. Familiarize with work safety regulations. U-value calculations for building partition. Untypical cases. Correct arrangement for rooms with different functions in horizontal and vertical plane. Daylight access. Building shape coefficient. Building thermal mass. Optimisation of heat gains and losses in buildings with different purpose. HVAC (heating, ventilation, air conditioning) and DHW (domestic hot
water) systems. Renewable energy sources. Usage possibilities in Poland and all over the world. Infrared thermography. Thermogram interpretation.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Presence at seminars is obligatory.
A student who has left more than 20% of the seminar will not get a credit from the subject and will not be allowed to pass the correction. The condition for joining the colloquium is to obtain positive grades from all forms of classes in advance.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final rating:
Grade from the colloquium checking knowledge from lectures – weight 0.6
The grade obtained from passing the project – weight 0.4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The way the student makes up for possible absences in any form of classes in a given subject: development of a subject / problem agreed with the lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Possessing knowledge in the field of: General construction, Building physics, Building installations, technology of construction works.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Panek A., Suchecka M. Environmental friendly buildings and assessment methods, 50 Executive Committee Meeting of Energy Conservation in Buildings and Community Systems IEA, Technical Presentations, Kraków, November 2001
2 Gevorkian P. Sustainable energy systems engineering : the complete green building design resource / New York: McGraw Hill, cop. 2007.
3 Eicker U. Low energy cooling for sustainable buildings / Chichester : A John Wiley and Sons, Ltd. Publication, 2009.
4 Designing for zero waste : consumption, technologies and the built environment / ed. by Steffen Lehmann and Robert Crocker. London ; New York : Earthscan, 2012.
5 Vallero D., Brasier C. Sustainable design : the science of sustainability and green engineering / Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2008
6 Green building with concrete : sustainable design and construction / ed. by Gajanan M. Sabnis.
Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2012.
7 Biomass as energy source : resources, systems and applications / ed. Erik Dahlquist. Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2013.
8 Fundamentals of sustainable drilling engineering / M. Enamul Hossain, Abdulaziz Abdullah Al-Majed. Hoboken : John Wiley & Sons ; Salem : Scrivener Publishing LLC, 2015.
9 Kao Jimmy C.M. ,i Sung Wen-Pe,Chen Ran. Green Building, Materials and Civil Engineering. CRC Press 2014
10 Bomberg M., Kisilewicz T., Mattock C. Methods of building physics / Kraków : Wydawnictwo PK, 2015.
11 Yates J. K. , Castro-Lacouture D. Sustainability in engineering design and construction / Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2016.
12 Sustainable construction : building performance simulation and asset and maintenance management / editor João M. P. Q. Delgado. Singapore : Springer Science+Busines Media Singapore, 2016.
13 Beggs C., Energy Management, Supply and Conservation. Elsevier, 2002.
14 Clark J., Energy Simulation in Building Design. Wiley Company, 2001.
15 Gratia E., DeHerde A.: Passive Solar Architecture. BRE, 2006.
16 Hens H., Buildings Physics – Heat, Air and Moisture. Ernst & Sohn, 2007.
17 Moss K., Heat and Mass Transfer in Buildings. Elsevier, 2007.
18 Twidell J., Weir T., Renewable Energy Resources. Taylor & Francis, 2006.
19 Sustainability assessment of renewables-based products : methods and case studies / edited by Jo Dewulf, Steven de Meester, Rodrigo A. F. Alvarenga. Chichester : John Wiley & Sons, Ltd., 2016
20 Sustainable steel buildings : a practical guide for structures and envelopes / edited by Bernhard Hauke, Markus Kuhnhenne, Mark Lawson, Milan Veljkovic ; in collaboration with Raban Siebers. Chichester : Wiley Blackwell, 2016.
21 Fundamentals of integrated design for sustainable building / Marian Keeler, Prasad Vaidya. Hoboken : John Wiele & Sons, Inc., 2016.
22 Xiao, J. Recycled aggregate concrete structures / Berlin : Springer-Verlag GmbH Germany, 2018
23 Sustainable construction processes : a resource text / Steve Goodhew. Chichester : Wiley Blackwell, 2016.
24 Dhir, Ravindra K. Sustainable construction materials : glass cullet / Ravindra K. Dhir, Jorge de Brito, Gurmel S. Ghataora, Chao Qun Lye. Duxford ; Cambridge MA ; Kidlington : Woodhead Publishing an imprint of Elsevier,2018.
25 Dhir, Ravindra K. Sustainable construction materials : municipal incinerated bottom ash / Ravindra K. Dhir OBE, Jorge de Brito, Ciarán J. Lynn, Rui V. Silva. Duxford ; Cambridge MA ; Kidlington : Woodhead Publishing an imprint of Elsevier, 2018.
26 Dhir, Ravindra K. Sustainable construction materials : copper slag / Ravindra K. Dhir, Jorge de Brito, Raman Mangabhai, Chao Qun Lye. Amsterdam [i pozostałe] : Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2017.
27 Waste and supplementary cementitious materials in concrete : characterisation, properties and applications / edited by Rafat Siddique, Paulo Cachim. Duxford : Woodhead Publishing, an imprint of Elsevier, 2018.
28 Dhir, Ravindra K. Sustainable construction materials : recycled aggregates / Ravindra K. Dhir OBE, Jorge de Brito, Rui V. Silva, Chao Qun Lye. Duxford ; Cambridge, MA ; Kidlington : Woodhead Publishing, an imprint of Elsevier, 2019.
29 Energy efficient, sustainable building materials and products / edited by Izabela Hager ; Cracow University of Technology / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Cracow : Wydawnictwo PK, 2017.
30 Vaníček, Ivan. Earth structures in transport, water and environmental engineering / Ivan Vaníček, Martin Vaníček. Dordrecht ; [London] : Springer, 2018.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kinash O., Tomczak K. Assessment of the validity of investing in energy- efficient single family construction in Poland – case study / W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 15–16 października 2015
2. Kinash R.I.: Interval-analysis-based Methods of Calculation of Building Structures Reliability. Górnictwo i GeoinĪynieria. Kwartalnik AGH. 2003. r. 27 z. 3–4. p. 359–364.
3. Kinash R.I.: Concept of Safety Factor’s Histogram in the Reliability Calculations of Reinforced Concrete Structures. Górnictwo i GeoinĪynieria. Kwartalnik AGH. 2003. r. 27 z. 3–4. p. 349–357
4. Kinash R. Correlation influence between snow and wind loading on their combination factor 4th European and African Conference on Wind Engineering EACWE, Praha. 2005 – p. 176-177.
5. TOMCZAK K., KINASH O. Assessment of the validity of investing in energy-efficient single-family construction in Poland – case study — Ocena zasadności inwestowania w energooszczędne budownictwo jednorodzinne w Polsce – analiza przypadku / K. TOMCZAK, O. KINASH // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2016 vol. 62 iss. 4 pt. 1, s. 119–138

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów kolokwium: 1 zwykły i 2 poprawkowe.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student zobowiązany jest do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej i/lub prezentacji multimedialnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.