Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Construction systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-115-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Więckowski Andrzej (andrzej@izwbit.pk.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Concepts of technological systems of construction, organizational systems, logistics and production.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 He knows the basic concepts of technological systems of construction BUD2A_W05, BUD2A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 He knows the basic principles of organizational systems: order - design and logistics - production of prefabricated elements - construction. BUD2A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Knows the basic rules for the implementation of buildings with the use of technological systems of construction BUD2A_W05, BUD2A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 He can apply the principles of technological systems in organizational systems: order - design and logistics - production of prefabricated elements - construction. BUD2A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Is able to apply technological system solutions in construction BUD2A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 It is aware of the need for efficiency analysis and system technology solutions in the execution of various types of buildings. BUD2A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 He knows the basic concepts of technological systems of construction + - - - - - - - - - -
M_W002 He knows the basic principles of organizational systems: order - design and logistics - production of prefabricated elements - construction. + - - - - - - - - - -
M_W003 Knows the basic rules for the implementation of buildings with the use of technological systems of construction + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 He can apply the principles of technological systems in organizational systems: order - design and logistics - production of prefabricated elements - construction. + - - + - - - - - - -
M_U002 Is able to apply technological system solutions in construction + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 It is aware of the need for efficiency analysis and system technology solutions in the execution of various types of buildings. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Technological systems of construction and its elements.
2. The flexibility and versatility of technological systems.
3. Organization: information and order – design and logistics – production of construction prefabricated elements.
4. Concrete plants, transport and laying of concrete mix..
5. Technological systems of building elevation.
6. Buildings high.
7. Public utilities.
8. Sports facilities.
9. Hale of metal, wood and mixed structure.

Ćwiczenia projektowe (15h):

The construction project a building using of technological systems of construction.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Credit is obtained within the primary deadline and one retake. Detailed assessment rules are agreed by the lecturers at the beginning of the semester.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade:
Rating of lectures on the basis of a test – weight 0.6
The rating of the project – weight 0.4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of: General construction, The technology works.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Barrie D., Paulson B., Professional Construction Management: Including CM, Design-Construct and General Contracting, 3rd Edition, McGraw-Hill, Inc. 1992.
Blankenbaker K., Construction and Building Technology, Goodheart-Willcox Publisher 2013.
Clough R., Sears G., Sears S.K., Segner R., Rounds J., Construction Contracting: A Practical Guide to Company Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2015.
Gorse Ch., Johnston D. & Pritchard M., A Dictionary of Construction, Surveying, and Civil Engineering, Oxford University Press 2012.
Watts A., Modern Construction Handbook, 4th Edition, Birkhauser 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. Więckowski (2012), The ja-wa integrated automatic wall concreting system, The 29th International Symposium of Automation and Robotics in Construction, Eindhoven, Netherlands, s. 627-632.
A. Więckowski, D. Górska (2012), Time limits for automatic wall concreting system and capital realization, The 29th International Symposium of Automation and Robotics in Construction, Eindhoven, Netherlands, s. 633-641.

Informacje dodatkowe:

Tests:
1 deadline for ordinary and
2 deadlines for a bugfix.