Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Thin-walled steel structures
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-116-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pięciorak Edyta (epiec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Design of thin wall elements.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has knowledge of the design and dimensioning of thin-walled steel structures. BUD2A_W03 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 The student is familiar with the classifications and scope of computer software supporting the analysis and design of thin-walled steel structures. BUD2A_W01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_W003 The student has an extensive knowledge of the theoretical basis of the analysis and optimization of thin-walled steel structures. BUD2A_W04, BUD2A_W06 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_W004 The student knows the standards and guidelines for the design of thin-walled steel structures. BUD2A_W05 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student knows how to design thin-walled steel engineering structures. BUD2A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 The student can choose the tools (analytical or numerical) to solve engineering problems in the field of thin-walled steel structures. BUD2A_U03 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is responsible for the accuracy of the results of their work. BUD2A_K03 Wykonanie projektu
M_K002 The student is aware of the need for sustainable development in the field of thin-walled steel structures. BUD2A_K01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has knowledge of the design and dimensioning of thin-walled steel structures. + - - + - - - - - - -
M_W002 The student is familiar with the classifications and scope of computer software supporting the analysis and design of thin-walled steel structures. + - - + - - - - - - -
M_W003 The student has an extensive knowledge of the theoretical basis of the analysis and optimization of thin-walled steel structures. + - - + - - - - - - -
M_W004 The student knows the standards and guidelines for the design of thin-walled steel structures. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student knows how to design thin-walled steel engineering structures. - - - + - - - - - - -
M_U002 The student can choose the tools (analytical or numerical) to solve engineering problems in the field of thin-walled steel structures. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is responsible for the accuracy of the results of their work. - - - + - - - - - - -
M_K002 The student is aware of the need for sustainable development in the field of thin-walled steel structures. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

The issues of general and local stability of steel bar and steel surface structures. The concept of thin-walled construction.
The use of supercritical reserve capacity in the design of steel structures. Designing girders according to PN-EN 1993-1-5.
The use of SIN girders and with a web of the trapezoidal sheets in modern building solutions.
The use of cold sheet bent sections. Issues of work in light housing elements. Calculation methods. Reinforcing thin-walled structures by gluing.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Design 1: Static calculations and dimensioning of plate girder in class 4
Design 2: Designing trapezoidal sheet

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Grade in design classes: Average in projects 1 and 2.
Grade for the project: 0.5 mark for the project + 0.5 mark for defending it. Negative grade for the project or its defense leads to a negative assessment of the project.
The primary date for obtaining credit for project classes is the end of classes in a given semester (last class).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark: grade for project classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Should the student fail project classes within the primary deadline, it is possible to pass during the lecturer consultations in the first exam session.
For excused absences, project classes can be made up for with other groups, provided the lecturer agrees and under the condition that the class is on the same topic.
Catching up on material related to justifiable absences (when it is impossible to catch up with other groups) should be done within 2 weeks and presented during consultation with a lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Project classes are mandatory.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Davies J. M., Jiang C.: Design Procedures of Profiled Metal Sheeting and Decking. Thin – Walled Structures. Vol 27, No.1, 1997.
2. Hancock G. J., Kwon Y. B., Bernard E. S.: Strength Design Curves for Thin – Walled Sections Undergoing Distortional Buckling. Journal of Constructional Steel Research. Vol. 31. 1994.
3. Hancock G. J., Trahair N. S.: Lateral Buckling of Roof Purlins with Diaphragm Restraints. Civil Engineering Transactions. IE Australia. Vol. CE21. No 1/1979.
4. Hancock G. J.: Design of Cold – Formed Steel Structures. Australian Institute of Steel Construction. Sydney 1998.
5. Pasternak H.: Cold – Formed Members and Sheeting. ESDP, Stahlbau – Petersen.
6. Pasternak H.: Cold – Formed Members and Sheeting. Tempus JEP – 2184 Workshop, Cracow University of Technology, 1994.
7. Pi Y. L., Put B. M., Trahair N. S.: Lateral Buckling Strengths of Cold – Formed Z –Section Beams. Thin – Walled Structures. Vol. 34, 1999.
8. Winter G.: Cold – Formed, Light Gage Steel Construction. – Journal of the Structural Division. ASCE. Vol. 85, Nov., 1950.
9. Winter G.:Thin – Walled Steel Structures – Theoretical Solutions and Test Results. Preliminary Raport. 8th Congress of the International Association for Bridge and Structural Engineering. 1968.
10. PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
11. PN-EN 1993-1-3. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
12. PN-EN 1993-1-5. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5. Blachownice.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Analysis of the post-buckling behaviour of a purlin built from thin-walled cold formed C profile”, Thin-Walled Structures, nr 10 – 11/2007 (916 – 920 ).
2. Pięciorak E., Piekarczyk M.: Interaction between zed-purlins and roof sheeting. Eurosteel 2011 : 6th European conference on Steel and composite structures : research – design – construction : August 31 – September 2, 2011, Budapest, Hungary. ECCS European Convention for Constructional Steelwork. S. 195–200.
3. Pięciorak E., Piekarczyk M.: Analysis of interaction between cold-formed zed-purlins and steel roof sheeting. International Conference on Metal Structures : Wrocław, Poland, 15–17 June 2011. S. 218–219.

Informacje dodatkowe:

Participation in the classes is determined by prior passing the classes: “Metal structures”.