Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Masonry and wooden structures
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-201-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dybeł Piotr (dybel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Modeling, application of loads, static analysis and dimensioning of wooden and masonry structures.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows the principles of analysis, design and dimensioning of building structure elements: wooden and masonry. BUD2A_W03 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
M_W002 Knows the materials currently used in masonry and wooden construction, and the basic elements of their manufacturing technology. BUD2A_W03 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
M_W003 Knows the standards and guidelines for the design of masonry and wooden structures. BUD2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can evaluate and summarize any loads acting on the masonry and wooden facilities. BUD2A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
M_U002 Can design elements and complex structures of wood and masonry. BUD2A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
M_U003 Can draw up a graphic report for masonry and wooden structures in a CAD environment. BUD2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is responsible for the accuracy of the results of their work. BUD2A_K03 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows the principles of analysis, design and dimensioning of building structure elements: wooden and masonry. + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows the materials currently used in masonry and wooden construction, and the basic elements of their manufacturing technology. + - - - - - - - - - -
M_W003 Knows the standards and guidelines for the design of masonry and wooden structures. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can evaluate and summarize any loads acting on the masonry and wooden facilities. - - - + - - - - - - -
M_U002 Can design elements and complex structures of wood and masonry. + - - + - - - - - - -
M_U003 Can draw up a graphic report for masonry and wooden structures in a CAD environment. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is responsible for the accuracy of the results of their work. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Standards and literature in the field of masonry construction. Basics of structural design of masonry. Materials used in the construction of masonry (2 hours).

 2. Strength parameters and strain properties of walls (2 hours).

 3. Design requirements and regulations in unreinforced masonry structures. Requirements for durability unreinforced masonry (2 hours).

 4. Principles of dimensioning of unreinforced masonry structures according to Eurocode 6 (3 hours).

 5. Basic knowledge of reinforced masonry structures. Design requirements and regulations in reinforced masonry structures. Dimensioning of reinforced masonry structures (3 hours).

 6. Final test on masonry construction (1 hour).

 7. Standards and literature in the field of wooden construction. Basic information on wood. Wood and wood-based materials used in construction (2 hours).

 8. Physical and mechanical properties of wood. Strength parameters of wood (2 hours).

 9. Principles of dimensioning of wooden structures according to Eurocode 5 (4 hours).

 10. Joints in wooden structures. Dimensioning joints of wooden structures (4 hours).

 11. Fire resistance of wooden structures (2 hours).

 12. Final test on wooden construction (1 hour).

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Design of a multi-level brick building. Selected issues – checking the capacity of the pillar in the exterior wall of the building.

 2. Roof rafter design. Selected issues – dimensioning elements of the roof truss.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Design exercises:

Evaluation from project activities: average of the project grades 1 and 2. Evaluation for the project: 0.5 of the project grades + 0.5 of the project defence grades. Negative evaluation of the project or its defence leads to negative evaluation of the project exercises.

The basic deadline for obtaining a credit for project exercises is the end of classes in a given semester (last classes). If the student fails to pass the project exercises within the basic deadline, he or she has the opportunity to pass it during consultations with the teacher in the examination session of the first.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grade for the lecture: average of the 2 scores.
Rating for design classes: average grade for projects 1 and 2. Grade for the project: 0.5 score for project +
0.5 score for its defense. Negative grade for the project or its defense leads to a negative assessment of the project.
Final grade is equal to the evaluation of the project activities. Activity at lectures can be rewarded by increasing the grade.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Prerequisites and additional requirements not specified

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jack Porteous and Abdy Kermani: Structural Timber Design to Eurocode 5.
2. Z. Mielczarek: Manual for the design of timber building structures to Eurocode 5.
3. J. Porteous, A. Kermani — Strucural Timber Design to Eurocode 5, Oxford, 2009, Blackwell PublishingCompany
4. EN 1995-1-1 — Design of timber structures
5. EN 1996-1-1 — Design of masonry structures

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analysis of the causes of construction disaster within the roof structure in Gorzanow Palace / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna CZAJA // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 20–23 maja 2015 / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2015. — ISBN: 978-83-7663-192-9. — S. 219–226. — Bibliogr. s. 226,

2. The impact of moisture content of wood on the results of non-destructive tests — Wpływ zawilgocenia drewna na wyniki badań nieniszczących / Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Piotr DYBEŁ // Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology ; ISSN 1898-5912. — 2015 no. 92, s. 448–454. — Bibliogr. s. 453, Abstr., Streszcz.

Informacje dodatkowe:

No additional information available