Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Management of construction projects
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-202-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobotka Anna (sobotka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Getting acquainted with the issues of management of a construction project, the resources necessary for its implementation, including the participants of the project. Implementation of management concepts and decision-making methods.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Understands the importance of the quality of products and construction works. Knows the principles for the development and implementation of quality systems according to ISO 9000 BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Has knowledge of the basic methods of scientific decision-making BUD2A_W02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Knows and is able to identify sources of risk and indicate methods of risk management in terms of random events and uncertainty BUD2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Has knowledge of running a business in the construction industry, is aware of the uncertainty of implementation, the importance of equipment and process reliability, the advantages of the use of intelligent systems in the construction and management of construction production BUD2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Has knowledge of logistics, understands its impact on construction output, is able to identify optimization criteria and determine optimal decisions. BUD2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to define a problem, design/present a variant solution, determine the appropriate selection criteria and choose the best variant using methods of multi-criteria analysis. BUD2A_U04, BUD2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Can choose a model of the problem (real system) in the field of implementation of construction projects and the method to solve it using the existing or own developed computer programs, taking into account the optimization calculations. BUD2A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Generates and evaluates the different variants of complex issues that occur in the production of construction materials (plans, processes, models, selection of technology, etc.), formulates and presents opinions on them BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Understands the importance of the quality of products and construction works. Knows the principles for the development and implementation of quality systems according to ISO 9000 + - - + - - - - - - -
M_W002 Has knowledge of the basic methods of scientific decision-making + - + + - - - - - - -
M_W003 Knows and is able to identify sources of risk and indicate methods of risk management in terms of random events and uncertainty + - + + - - - - - - -
M_W004 Has knowledge of running a business in the construction industry, is aware of the uncertainty of implementation, the importance of equipment and process reliability, the advantages of the use of intelligent systems in the construction and management of construction production + - + + - - - - - - -
M_W005 Has knowledge of logistics, understands its impact on construction output, is able to identify optimization criteria and determine optimal decisions. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to define a problem, design/present a variant solution, determine the appropriate selection criteria and choose the best variant using methods of multi-criteria analysis. + - + + - - - - - - -
M_U002 Can choose a model of the problem (real system) in the field of implementation of construction projects and the method to solve it using the existing or own developed computer programs, taking into account the optimization calculations. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Generates and evaluates the different variants of complex issues that occur in the production of construction materials (plans, processes, models, selection of technology, etc.), formulates and presents opinions on them + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 148 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Structures in the management of economic organizations in construction and their development
2. Strategic management
3. Quality management in the construction industry
4. Marketing management
5. Methods of decision support in the management of construction projects in various stages of their implementation. Optimization of technological and organizational solutions.
6. Risk analysis and management in construction projects.
7. Intelligent management systems in construction.
8. The use of modern information technology in the management of construction projects
9. Planning and monitoring of the implementation of construction projects (e.g. Earned Value, Earned Schedule).
10. Logistics management of construction projects.
11. Project management in the construction industry.
12. Development of concepts and methods of managing manufacture in construction

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Planning and designing the realization of construction projects using optimization methods (using computer systems).

Ćwiczenia projektowe (15h):

Application of selected methods of managing an enterprise and a development project and multi-criteria analysis in the decision-making process.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During laboratory classes, students independently solve a practical problem, choosing the right tools. The leader stimulates the group to consider the problem deeply, so that the obtained results have a high substantive value.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Number of test dates: 1 primary and 2 retakes. Passing the classes requires timely submission of all tasks provided for in the curiculum.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes is achieved on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is issued based on the scores for various forms of activity and on the basis of an assessment obtained during the exam

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the case of outstanding material caused by the student’s absence in laboratory classes, the student is obliged to participate in activities of another group (the so-called catch-up classes).
In the case of outstanding classes due to the student’s absence at design classes, the student is required to do additional work in writing and/or make multimedia presentation on a topic related to the skipped class.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Fundamentals of operational research, economics of construction, organization and management of construction investment process, knowledge of project-planning computer programs.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Saleh Murabak : Construction project scheduling and control. Wiley, 2015
2. Louis Anthony Cox, Jr. (ed.): Breakthroughs in Decision Science and Risk Analysis. Wiley, 2015.
3. S.Keoki Sears, Glenn A. Sears, Richard H. Clough, Jerald L. Rounds, Robert O. Segner Jr.: Construction project Management. A Practical Guide to Field Construction Management. Wiley, 2015
4. William J.O’Breien (ed.): Construction Supply Chain Management. Handbook. CRC Press Taylor&Francis Group, 2009
5. Philip Kolter: Marketing Management: Analysis, Planning and Control. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall (16 thin edition)
6. Elżbieta Radziszewska-Zielina: Studies of the Partner Relations of Construction Companies, LAP LAMBERT Academic Publishing, monograph, Germany, 2013
7. Terry Hill: Operations Management. Strategia Context Managerial Analysis. Macmillian Business, 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jaśkowski P., Sobotka A.: Multicriteria Construction Project Scheduling Method using Evolutionary Algorithm. Operational Research an International Journal, Vol.6, No.3, Sep.-Dec. 2006, Special Issues, Press Springer.
2. Gidado K., Painting N., Sobotka A.: The funding and risk of PPP/PFI and the implementation constraints in Poland. Materiały konferencji naukowej „Krynica 2004”.
3. Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Lean Logistics in the Planning Multiobject Construction Project. Slovak Journal of Civil Engineering, 2002/2003, pp. 20-25.
4. Robert Bucoń, Anna SOBOTKA: Decision-making model for choosing residential building repair variants Journal of Civil Engineering and Management. – 2015 vol. 21 iss. 7, s. 893-901
5. Piotr Jaskowski, Anna SOBOTKA, Agata Czarnigowska: Decision model for selecting supply sources of road construction aggregates. Inzinerine Ekonomika. – 2014 vol. 25 no. 1, s. 13-20. – tekst: http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRRtq6vTq6k63nn5Kx95uXxjL6nsEevrK1KrqeyOLKwsUy4q7M4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujtVG1prBKtZzqeezdu4jqnOJ6u9jygKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7UbSvtU%2b0p7c%2b5OXwhd%2fqu4ji3MSN6uLSffbq&hid=4114.
6. Piotr Jaśkowski, Agata Czarnigowska, Zbigniew Tokarski, Anna SOBOTKA : Simulation for selecting road works equipment. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. – 2015 vol. 10 no. 3, s. 216-223
7. Analysis of logistics for construction site supply with reinforcing / Anna SOBOTKA, Kazimierz LINCZOWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 225-232. — Bibliogr. s. 232,

Informacje dodatkowe:

No additional information available