Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Reliability of buildings
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-205-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Mastering knowledge in the field of reliability of building objects; getting acquainted with the ways of describing a random variable and random variable distributions, with the reliability and intensity functions of failures.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has acquired knowledge of the reliability and safety of buildings BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W02, BUD2A_W06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Knows the rules of classification and shaping the superstructures of buildings and the conditions for the assessment of their safety BUD2A_W01, BUD2A_W02, BUD2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to recognize the fundamental processes of aging in buildings BUD2A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 The student is able to define the basic hazards during the operation of buildings BUD2A_U03, BUD2A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can work individually or in a project team (preparation of presentation and report - project). Is responsible for the accuracy of the results of their work and their correct interpretation. BUD2A_K03, BUD2A_K02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Can work individually or in a project team (preparation of presentation and report - project). Is responsible for the accuracy of the results of their work and their correct interpretation. BUD2A_K03, BUD2A_K02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has acquired knowledge of the reliability and safety of buildings + - - + - - - - - - -
M_W002 Knows the rules of classification and shaping the superstructures of buildings and the conditions for the assessment of their safety + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to recognize the fundamental processes of aging in buildings + - - + - - - - - - -
M_U002 The student is able to define the basic hazards during the operation of buildings + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can work individually or in a project team (preparation of presentation and report - project). Is responsible for the accuracy of the results of their work and their correct interpretation. + - - + - - - - - - -
M_K002 Can work individually or in a project team (preparation of presentation and report - project). Is responsible for the accuracy of the results of their work and their correct interpretation. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Reliability of structures – historical development of methods to ensure structural integrity. Statistical interpretation of results (statistical distributions, moments of distributions, etc.). Statistical hypotheses. Statistical tests. Probabilistic dimensioning methods. Mutual relations between the levels of reliability determined with various methods; levels of engineering calculations. Random load capacity of components and structures. Elements of probability theory of loads. Construction safety: fire safety of buildings, the effects of wind, flood protection for buildings, seismic hazards in buildings; Characteristics of reliability: basic definitions and determining reliability; Aging facilities: tribological aging, corrosive aging processes, erosive aging processes, fatigue aging processes; System reliability; Testing the reliability of facilities; Using IT in the modeling of structural integrity; Shaping the structural integrity; Basis of design and reliability of buildings

Ćwiczenia projektowe (15h):

Statistical evaluation of characteristic values: Statistical forecast of extreme actions on structures, Statistical quality control of the building material (5) Calculation of structural reliability: load capacity, loads, limits (10)
1, 2. Reliability analysis using the method of transition modules.
3. Simulation model for determining the reliability of systems with the threshold structure KZN.
4. Optimization of reliability in redundant systems.
5. Evaluation of reserve effectiveness.
6, 7. Model for reliability assessment of a system with complex reliability structure in terms of ensuring safety in operation.
8. Factorization algorithm.
9. Statistical quality control for the production process – a practical example.
10. Shaping and assessment of reliability of a technical facility in the design stage.
11. Evaluation of the quality and reliability of the production process in statistical terms.
12. Analysis of cause and effect – Ishikawa diagram – in assessing the reliability of products.
13. An example of the application of neural networks to assess reliability.
14. Reliability in the control of the technical condition of machines and equipment.
15. Passing classes.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Presence at seminars is obligatory.
A student who has left more than 20% of the seminar will not get a credit from the subject and will not be allowed to pass the correction.
The condition for joining the colloquium is to obtain positive grades from all forms of classes in advance.
Recommended attendance at lectures and obligatory on exercises.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Obtaining good grade in all forms of activities. 2. The final grade is calculated as arithmetic mean of credits from project activities and the final test. 3. Obtaining credit requires passing the project and the test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The way the student makes up for possible absences in any form of classes in a given subject: development of a subject / problem agreed with the lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge on probability and mathematical statistics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Handbook of reliability engineering / ed. by Igor A. Ushakov ; this edition updated and edited by Robert A. Harrison and Igor A. Ushakov. New York : John Wiley & Sons, 1994.
2. Probabilistic reliability engineering / Boris Gnedenko, Igor Ushakov; ed. by James Falk. New York: John Wiley & Sons, 1995.
3. Ushakov I.: Reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc., New York 1994.
4. Nowak A., Collins K.: Reliability of Structures. McGraw-Hill, Boston, 2000,
5. Steenbergen R.D, Vrouvenvelder A.: Safety philosophy for existing structures and partial factors for traffic loads of bridges. Heron 55, 2010, No.2, pp.123-139.
6. Straub D. Reliability and optimization of structural systems : proceedings of reliability and optimization of structural systems, TUM, München, Germany, 7-10 April, 2010. – CRC Press/Taylor & Francis Group, 2010.
7. Phoon Kok-Kwang, Ching J. Risk and reliability in geotechnical engineering, – CRC Press/Taylor & Francis Group, 2015.
8. Recent developments in reliability-based civil engineering / editor Achintya Haldar. Singapore: World Scientific, 2006
9. Applied statistics for civil and environmental engineers / Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso. Oxford : Blackwell, 2008.
10. Risk and reliability in geotechnical engineering / edited by Kok-Kwang Phoon, Jianye Ching.
Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2015.
11. Reliability engineering / Kailash C. Kapur, Michael Pecht. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2014.
12. Safety and reliability of bridge structures / ed. by Khaled M. Mahmoud.
Boca Raton: CRC/Taylor&Francis Group: A Balkema Book, 2009.
13. Kroese Dirk P., Taimre T., Botev Zdravko I. Handbook of Monte Carlo Methods. John Wiley & Sons, 2011
14. Brandimarte P. Handbook in Monte Carlo simulation : applications in financial engineering, risk management, and economics / Hoboken : John Wiley & Sons, 2014.
15. ISO 13822 – 2010. Bases for design of structures – Assessment of existing structures.
16. EN ISO 9001: Quality management systems. Requirements
17. ISO 2394:2015 – General principles on reliability for structures.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kinash R.: Estimation of Reliability of Building Structures by Means of the Method of Interval Calculation. Materiały XLIV Konferencji naukowej. Tom 3. Krynica 1998, Polska. p. 101–107.
2. Kinash R.: Creating Software for Reliability Calculation of Reinforced Concrete Structures. Proceedings of the 13th FIP Congress 1998, Amsterdam, vol. 2. p. 823–827.
3. Kinash R.: Application of Interval and Histogram Methods to the Task of Reliability of Building Structures. Proceedings of the 14th FIP Congress 1999, Praha, vol.2. p. 535–536.
4. Kinash R.I.: Interval-analysis-based Methods of Calculation of Building Structures Reliability. Górnictwo i GeoinĪynieria. Kwartalnik AGH. 2003. r. 27 z. 3–4. p. 359–364.
5. Kinash R.I.: Concept of Safety Factor’s Histogram in the Reliability Calculations of Reinforced Concrete Structures. Górnictwo i GeoinĪynieria. Kwartalnik AGH. 2003. r. 27 z. 3–4. p. 349–357
6. KINASH R. Correlation influence between snow and wind loading on their combination factor 4th European and African Conference on Wind Engineering EACWE, Praha. 2005 – p. 176-177.
7. KINASH R., KINASH O. An estimation of reinforced concrete beams reliability by the method of histogram. AGH Journal of Mining and Geoengineering – Vol. 36, no. 2 (2012), s. 171-178.
8. KINASH R., Gladyshev D. Analysis of factors that influence longevity and safety of the thin-walled concrete constructions. Technical Transactions / Architecture Politechnika Krakowska; R. 111 z. 15. — 2014 8-A, s. 59–69
9. KINASH R. I., Huk Ya. S. Technique of determination the parameters of snow loads for towns, peaks and passes of Carpathian region / W: Snow engineering VI : June 1–5, 2008 British Columbia, Canada. — Brooklyn, NY : ECI Engineering Conference International, 2008. — S. 121–128

Informacje dodatkowe:

Attendance at seminars is mandatory.
A student who skipped more than 20% of the classes shall not get credit for the given course and shall not be allowed to pass the retake. Admission to the exam requires prior good ratings in all forms of activities.
Manner of making up for any absence on any form of the course: developing the topic/issue agreed with the lecturer.
Forms of credit:
lectures – written exam,
seminar – presentation of thesis and participation in the discussion