Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Trenchless technologies
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-207-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Presenting the aim and purpose of trenchless technology, methods for construction of underground pipelines characteristics of drilling, jacking and microtunnelling equipment.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Has a detailed knowledge of complex geotechnical problems. BUD2A_W01 Kolokwium
M_W002 Has knowledge of running a business in the construction industry. Understands the principles and basics of financial management in companies. BUD2A_W02 Kolokwium
M_W003 Knows the currently used construction materials, and the basic elements of their manufacturing technology. BUD2A_W03 Kolokwium
M_W004 Has detailed knowledge of the design and execution of civil engineering and tunneling works. BUD2A_W03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Has a detailed knowledge of complex geotechnical problems. + - - + - - - - - - -
M_W002 Has knowledge of running a business in the construction industry. Understands the principles and basics of financial management in companies. + - - + - - - - - - -
M_W003 Knows the currently used construction materials, and the basic elements of their manufacturing technology. + - - + - - - - - - -
M_W004 Has detailed knowledge of the design and execution of civil engineering and tunneling works. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. The aim and purpose of trenchless technology. Methods for inspection of underground piping. Locators of underground installations and leaks location.
2. Methods for construction of underground pipelines.
3. Characteristics of drilling, jacking and microtunnelling equipment. Equipment, drilling tools and auxiliary tools. Dredging tools. Jacking, drilling and micro-tunneling technology.
4. Process fluids used in trenchless technologies.
5. Trenchless rehabilitation methods for underground pipelines. Tight-fitting methods, loose-fitting methods, lining segments, spraying techniques.
6. Trenchless technology for replacement of underground pipelines.
7. Design and costing of works performed in trenchless technologies.

Ćwiczenia projektowe (15h):

1 Specifying the type of soil on the basis of data obtained from geotechnical investigations
2 Selection of design methods of underground pipeline, depending on the soil and water.
3 Parameters for the technologies of jacking, microtunnelling and drilling.
4 Selection of jacking, microtunnelling, drilling equipment.
5. Designing the physical and rheological parameters of drilling fluids and the technology of their use.
6 Strength calculations used in loose- and close-fit technologies.
7 Costing works performed in trenchless technologies.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Credit is obtained within the primary deadline and one retake. Detailed assessment rules are agreed by the lecturers at the beginning of the semester.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation
Sposób obliczania oceny końcowej:

AVERAGE RATING FOR LABORATORY AND CLASSES

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. BIELECKI R. SCHREYER J. GUIDELINES FOR SELECTING CONSTRUCTION METHODS FOR EART-LAID LINES UNDER ENVIRONMENTALLY RELEVANT AND ECONOMIC ASPECTS. GSTT-DOKUMENTATION. TRENCHLESS LAYNING AND REPAIRING PIPES IN GERMANY, HAMBURG 1997
2. STEIN D, MOELERS K., BIELECKI R. M.:VERLAG FUER ARCHITEKTUR UND TECHNISCHE WISSENSCHAFTEN. BERLIN 1989
3. Najafi, M. (2013). Trenchless Technology: Planning, Equipment, and Methods. McGraw-Hill, New York.
4. Najafi, M. Trenchless Technology: Planning, Equipment, and Methods. McGraw-Hill, New York 2013.
5. Willoughby D. Horizontal Directional Drilling (HDD): Utility and Pipeline Applications (Civil Engineering) by ISBN-13: 978-0071454735
6. Skonberg Eric R.; Muindi Tennyson M. Pipeline Design for Installation by Horizontal Directional Drilling: (Manual of Practice) by Horizontal Directional Drilling Design Guideline Task Committee
7. Najafi M. TRENCHLESS TECHNOLOGY PIPING: INSTALLATION AND INSPECTION
ISBN-13: 978-0071489287
8. Underground Engineering for Sustainable Urban Development Committee on Underground Engineering for Sustainable Development; Committee on Geological and Geotechnical Engineering; Board on Earth Sciences and Resources; Division on Earth and Life Studies; National Research Council ISBN: 978-0-309-27824-9

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Trenchless methods of underground pipeline utilities inspection] / Rafał WIŚNIOWSKI, Jan ZIAJA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : KIŚ PAN, 2004. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25

Trenchless methods for gas pipelines renovation / Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2002 R. 19/1 s. 271–279. — Bibliogr. s. 279

Characteristic of trenchless methods of underground pipeline construction / Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Katarzyna JURCZYSZAK-PAWLICA // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — S. 443–448. — Bibliogr. s. 448,

Choosing the trenchless renovation methods and trenchless underground methods of pipelines refitting / Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1 s. 256–259. — Bibliogr. s. 259. — Nové poznatky v oblasti vřtania, dopravy a uskladnovania uhl’ovodíkov : 13. medzinárodná konferencia : 24. – 26. október 2006 / The Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (F BERG) [etc.]. — Košice : F BERG, 2006

Environmentally-friendly trenchless methods of renovating underground networks / J. ZIAJA, R. WIŚNIOWSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3 s. 530–533

New trenchless methods for gas pipelines renovation / Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2004 R. 9 č. 3 s. 352–355

Informacje dodatkowe:

Brak