Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
The impact of underground construction on surface and surrounding rock mass
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-210-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Tajduś Krzysztof (ktajdus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Workshops, lectures and projects focusing on the influence of underground construction on the surface and buildings and evaluation of its hazard.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 can describe basic influence of underground construction on the surface and surrounding rock mass, BUD2A_W05 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 knows the methods of calculation of underground construction influence on rock mass and surface BUD2A_W01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 can describe the influence of underground construction on basic hazard to buildings BUD2A_U01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 can calculate the indicators of rock mass deformation BUD2A_U01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is aware of the responsibility for the quality of their calculations of surface deformation and their impact on the design of buildings BUD2A_K03 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 can describe basic influence of underground construction on the surface and surrounding rock mass, + - - + - - - - - - -
M_W002 knows the methods of calculation of underground construction influence on rock mass and surface + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 can describe the influence of underground construction on basic hazard to buildings + - - + - - - - - - -
M_U002 can calculate the indicators of rock mass deformation + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is aware of the responsibility for the quality of their calculations of surface deformation and their impact on the design of buildings + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Behavior of rock mass in the area of various underground constructions, changes of rock mass/soil state of stress and strain near underground construction, surface deformation indicators, calculation of surface deformation for a various type of underground constructions, surface damage classification in the area of disturbance.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Implementation of a project including the estimation of surface and rock mass deformation caused by underground construction.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Credit is obtained within the primary deadline and one retake. Detailed assessment rules are agreed by the lecturers at the beginning of the semester. Admission to the exam requires a positive evaluation of classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grade for the exam (weight 0.6) + evaluation of the project (weight 0.4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Attendance at lectures is mandatory. Admission to the exam is given after getting credit
for design classes.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Lunardi P. Design and construction of tunnels. Springer 2012
2. Bell F., Cripps J.C., Culshaw M. G. & Lovell M. A. A review of ground movements due to civil and mining engineering operations
3. Attwell P. B. & Taylor, R. K. (eds) Ground Movements and Their Effects on Structures. Surrey University Press, London, 216-42.
4. Peng S.S., Chaing H.S., Longwall Mining, John Wiley & Sons, Inc., New York 1984
5. Rodriguez-Roa F., Ground subsidence due to a shallow tunnel in dense sandy gravel. J. Geotech. Geoenviron. Eng., ASCE, 128(5): pp. 426-34, 2002
6. Sagaseta C., Analysis of undrained soil deformation due to ground loss, Geotechnique 37 (3), 301-20, 1987
7. Mair R.J., Taylor R.N., Burland J.B., Subsurface settlement profile above tunnels in clays, Geotechnique, 43(2), pp.315-20, 1993
8. Geertsma J. 1973. A basic theory of subsidence due to reservoir compaction: the homogeneous case. Nederland Geologie Mijnbouw, 28, 43-62.
9. Whittacker B.N., Reddish D.J. Subsidence – Occurrence, Prediction and Control. Elsevier, 1989
10. Ryncarz T. Ruchy górotworu wywołane wyrobiskami podziemnymi. Wydawnictwo AGH, Kraków, 1992
11. Peng S.S. Surface subsidence engineering. New York: SME, 1992
12. ISRM (International Sosiety for Rock Mechanics). In.Brown ET, editor. ISRM suggested methods: rock characterization, testing and monitoring. London: Pergamon Press, 1981

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Tajduś K. Numerical modeling and geometric numerical integration in calculation mining-induced surface displacement vectors. International Mining Conference 2014-Theory and Technique of Coal Mining and Disaster Prevention in Deep Mines. Proceedings of IMC, pp. 248-254, Chiny 2014
2. Tajduś K., Tajduś A. Some considerations on horizontal displacement and horizontal displacement coefficient B. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 37, no. 4, pp. 75-82, 2015
3. Sroka A., Tajduś K. Obliczanie osiadania powierzchni terenu przy eksploatacji złóż ropy i gazu. Nafta-Gaz, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Tom. 26, nr. 1-2, str.327-334, 2009
4. Tajduś A., Cała M., Tajduś K. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwo AGH Kraków, 2012
5. Tajduś K. Determination of the value of the strain parameters for strata rock mass in the region of underground mining influence. VGE Verlag GmbH, Essen, Issue 2, 2009
6. Tajduś K., Sroka A.Analytic and numerical methods of sinkhole prognosis. 7.Altbergbau Kolloquium Verlag Glückauf GmbH, Freiberg, ISBN 978-3-86797-006-8, pp. 152-165, 2007
7. Tajduś K. Analysis of horizontal displacements measured over the mining operations in longwall No. 537 at the Girondelle 5 seam of the BW Friedrich Heinrich-Rheinland coal mine. Archives of Mining Sciences, ISSN 0860-7001, Vol. 61 (2016), No. 1, pp. 157–168.
8. Sroka A., Knothe S., Tajduś K., Misa R. Underground exploitations inside safety pillar shafts when considering the effective use of a coal deposit. Mineral Resources Management, Vol. 31 (2015), Issue. 3, pp. 93-110.
9. Tajduś K. Analysis of horizontal displacement distribution caused by single advancing longwall panel excavation. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, Elsevier No. 7 (2015), pp. 395-403.
10. Sroka A., Knothe S., Tajduś K., Misa R. Point movement trace vs. the range of mining exploitation effects in the rock mass. Archives of Mining Sciences, Vol. 60 (2015), No. 4, pp. 921-929.
11. Tajduś K. Mining-inducted surface horizontal displacement: The case of BW Prosper Haniel mine. Archives of Mining Sciences, Vol. 58 (2013), No. 4, pp. 1037-1055.
12. Tajduś K. The determination of the approximate value of a GSI index for Hoek’s rock mass classification for the rocks in the area of Polish coal mines. Archives of Mining Sciences, Vol. 55 (2010), No. 4, pp. 879-890.
13. Tajduś K. New method for determining the elastic parameters of rock mass layers in the region of underground mining influence. International Journal of Rock Mechanics & Mining Science, Elsevier, Vol. 46 (2009), No. 8, pp. 1296-1305.

Informacje dodatkowe:

Attendance at lectures is mandatory.
Attendance in design classes is mandatory. Knowledge of the lectures provided.