Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
History of art (HS)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-301-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Skrzyniarz Sławomir (skrzynia.fm@poczta.fm)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The chronological frames of European art, changes in the way of defining the role of art and artists, functions of art.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of the most important features and achievements of successive eras in the history of European art from the Paleolithic to the present. BUD2A_W02 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Knowledge of basic terminology on architecture, sculpture and painting. BUD2A_W03 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Awareness of the various possible ways of looking at a work of art and its understanding. BUD2A_W02 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ability to discern the characteristics of works of art and associate it with the era when it was made. BUD2A_U02, BUD2A_U04 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ability to share thoughts and experiences caused by a work of art. Valuing and actively using the achievements of art and art studies. BUD2A_K01, BUD2A_K04 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of the most important features and achievements of successive eras in the history of European art from the Paleolithic to the present. + - - - - - - - - - -
M_W002 Knowledge of basic terminology on architecture, sculpture and painting. + - - - - - - - - - -
M_W003 Awareness of the various possible ways of looking at a work of art and its understanding. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ability to discern the characteristics of works of art and associate it with the era when it was made. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ability to share thoughts and experiences caused by a work of art. Valuing and actively using the achievements of art and art studies. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Introduction: The chronological frames of European art; changes in the way of defining the role of art and artists; various functions of art in different eras
2. Art of the Paleolithic and Neolithic in Eurasia (rock paintings, fine
art, the origins of buildings with a special focus on megalithic culture); major achievements of art of the early civilizations of the Mediterranean circle (Mesopotamia and Egypt); the origins of art in Greece in the third and second millennium BC (Cycladic, Minoan and Mycenaean cultures)
3. Development of Greek art in the first half of the first millennium BC (Geometric and orientalizing periods); prime of Greek art in the sixth and fifth centuries BC; Greek art in the late classical and Hellenistic eras
4. Origins of Roman art (the role of Etruscan and Greek influences) and its evolution, major achievements of the end of the Republican era (I century BC); Roman Empire Art (late first century BC – early IV century AD); origins of

Christian art
5. Analysis and interpretation of works of ancient art
6. Art of the early Middle Ages (up to approx. 1000) in the Greek East (Byzantine Empire) and the Latin West (Art of Italy during the reign of the Ostrogoths and Lombards, Merovingian and Carolingian Gaul, Visigoth Spain and the British Isles)
7. Romanesque art – the essential common features and local differences on the example of selected works; Gothic art – origin, evolution and local varieties; importance of change within the Gothic art for the beginnings of the Renaissance (Giotto, Nicola Pisano, the Dutch painters of the fifteenth century)
8. Analysis and interpretation of medieval art
9. Painting, sculpture and architecture of the Italian Renaissance; Renaissance art in other European countries; the most important features of architecture, sculpture and painting of the Baroque era based on selected artists; Rococo and Classicism as an artistic “responses” to the Baroque
10. Analysis and interpretation of contemporary art
11. The specificity of art of the first half of the nineteenth century (romanticism, historicism); academicism and the artistic opposition to its principles (realism, impressionism, symbolism); the complexity of art in the late nineteenth and early twentieth century (Art Nouveau)
12. Trends in avant-garde art of the first half of the twentieth century (Cubism, Futurism, Dadaism, Surrealism); the issue of expression and abstraction; a new phenomenon in the art of the second half of the twentieth and early twenty-first century
13. Analysis and interpretation of modern art

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The choice of topic that will be discussed during the exams; determining the publications on this subject that are to act as a basis for class conversation should take place no later than late April.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The rating depends on the degree of mastery of general knowledge (based on the recommended textbook) and detailed knowledge regarding the subject (based on identified additional publications).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Becoming familiar with the recommended textbook; choice of subject and referring to the publication on the topic, as indicated by the lecturer.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Porębski, K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t. 1: Od paleolitu po wieki średnie, Warszawa 1987; t. 2: Od wieków średnich do końca XVIII w., Warszawa 1987; t. 3: Wiek XIX i XX, Warszawa 1988.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The choice of topic that will be discussed during the exams; determining the publications on this subject that are to act as a basis for class conversation should take place no later than late April.