Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Construction in degraded areas
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-302-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Tajduś Krzysztof (ktajdus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The impact of underground constructions on the various types of buildings.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 has basic knowledge of the impact of various underground facilities on the surface and surrounding rock mass BUD2A_W05, BUD2A_W03 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W002 understands the impact of underground constructions on the various types of buildings BUD2A_W03 Kolokwium
M_W003 knows the general principles of preventive protection of buildings from the underground construction’s effect BUD2A_W01, BUD2A_W03 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W004 understands the concept of building resistance to the effects of ground deformations triggered by underground construction BUD2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to propose a concept of preventive protection of existing buildings against the influence of underground construction BUD2A_U01, BUD2A_U02 Kolokwium
M_U002 can design the suitable protection in newly erected buildings against the ground deformations caused by underground facilities BUD2A_U01 Wykonanie projektu
M_U003 is able to assess the resistance of buildings and selected structures to the effects of underground construction’ influence BUD2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understands the importance and urgency of the issue of damage to buildings in the degraded areas BUD2A_K04, BUD2A_K03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 has basic knowledge of the impact of various underground facilities on the surface and surrounding rock mass + - - - - - - - - - -
M_W002 understands the impact of underground constructions on the various types of buildings + - - + - - - - - - -
M_W003 knows the general principles of preventive protection of buildings from the underground construction’s effect + - - + - - - - - - -
M_W004 understands the concept of building resistance to the effects of ground deformations triggered by underground construction + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to propose a concept of preventive protection of existing buildings against the influence of underground construction - - - + - - - - - - -
M_U002 can design the suitable protection in newly erected buildings against the ground deformations caused by underground facilities - - - + - - - - - - -
M_U003 is able to assess the resistance of buildings and selected structures to the effects of underground construction’ influence + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the importance and urgency of the issue of damage to buildings in the degraded areas + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Underground facilities inducted deformation – basic issues
Concepts and definitions. The impact of underground facilities on the ground surface and the buildings. Classification of degraded areas (basing on surface deformation’s indicators). The concept of geotechnical prevention.
Buildings in degraded areas
Elements of buildings in terms of resistance to the underground construction effect. Preventive construction in newly-erected buildings.
Resistance to the surface deformation, categories of resistance, methods of assessment, inconvenience of use.
Preventive construction in existing buildings.
Other issues related to the topic
The impact of tremors caused by underground construction (like TBM) on buildings and people. Observation (monitoring) of buildings in degraded areas.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Buildings in degraded areas
The impact of deforming subsoil on buildings.
The principles of shaping and designing buildings in degraded areas.
Project work
Design of preventive protection for buildings against the effects of underground construction.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Passing the project course requires realizing a given project and defending it. The design course may be passed in basic exam or one retake. Attendance in classes is mandatory. Attendance at lectures is recommended. The final exam covers the entire scope of content presented in the lectures and other activities. Students shall learn material outstanding due to absence on their own.
Admission to the exam requires a positive evaluation of classes. Credit is obtained within the primary deadline and one retake. Detailed assessment rules are agreed by the lecturers at the beginning of the semester.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is a weighted average rating of the final test (weight 0.6) and design work (weight 0.4). Attendance and activity in lectures can be rewarded by raising the grade.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

General knowledge of construction (building and engineering structures, building mechanics, technical construction drawings)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Attewell P.B., Engineering Contrach, Site investigation and surface movements in tunnel works. Soft Ground Tunneling Failures and Displacement, pp.5-12, Balkema, 1981
2. Clough G.W., O’Rourke T.D., Construction inducted movements of in-situ walls, I.Proc., Design and performance of earth retaining structures, New York, pp. 439-70, 1990
3. Heyne K.H., Gebirgsbewegungen beim berflächennahen Tunnelbau im Lockergebirge, Teil III, 1981
7. Szechy K., Tunnlbau, Springer Verlag, Wien, 1969

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Tajduś A., Tajduś K. The use of Tunnels to development of transport in mountain areas. Geomatics, Landmanagement and Landscape, No.4 pp. 89-98, 2013
2. Sroka A., Cała M., Tajduś K. Rockburst prognosis – using 3D stress analysis software. Markscheidewesen, Vol. 116, No. 2, pp. 28-34, 2009
3. Tajduś K., Misa R. Review of geotechnical methods of building object protection against the impact of underground mining exploitation. 12. Geokinematischer Tag, ISBN 978-3-86797-099-0 Freiberg, Germany,Vol. 1, pp. 274-284, 2011
4. Tajduś K., Sroka A., Tajduś A., Preusse A. Three dimensional modeling of surface displacements as a result of underground longwall panel extraction. 29th Ground Control in Mining, ISBN 978-0-9789383-3-8, pp. 105-110, Morgantown, USA, 2010
5. Cała M., Sroka A., Tajduś K. 3D stress analysis for dynamic hazard estimation. Tradicni Geomechanicke a Geofizikalni Kolokwium Ostrava, Czechy, ISBN 978-80-86407-36-4, pp. 39-50, 2008
6. Tajduś K. Capabilities and limits of numerical modeling describing strata in a region of underground mining influence. 9.Geokinematischer Tag, Verlag Glückauf GmbH, Freiberg, ISBN 978-3-86797-018-1, pp. 318-328, 2008
7. Tajduś A., Cieślik J., Tajduś K. Rockburst hazard assessment in bedded rock mass. Archives of Mining Sciences, Vol. 59 (2014), No. 3, pp. 591-608
8. Tajduś K., Sroka A., Misa R. Three dimensional analysis of strain and Ground surface displacement caused by underground mining exploitation in the vicinity of geotechnical barriers. 33th Ground Control in Mining, Morgantown, pp. 255-260, USA, 2014

Informacje dodatkowe:

Passing grade
Passing the project course requires realizing a given project and defending it. The design course may be passed in basic exam or one retake. Attendance in classes is mandatory.
Attendance at lectures is recommended and can be rewarded. Excused absence in classes can be made up for with another group, but only with the consent of both lecturers and provided that the class involves the same topic, and that there are seats available.
The final exam covers the entire scope of content presented in the lectures and other activities.
Manner and mode of evening up
Students shall learn material outstanding due to absence on their own.