Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
The dynamics of urban changes: The urban development of the city of Rome
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-304-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Skrzyniarz Sławomir (skrzynia.fm@poczta.fm)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

History of research on the evolution of Greek and Roman cities in late antiquity. The nature and specificity of research material (archaeological traces of late antiquity transformations within cities and source texts relating to those transformations).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 They know and understand the basic issues from the history of architecture. BUD2A_W01, BUD2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 They know and understand the basic directions of development of the ancient architecture. BUD2A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 They recognise architectural styles of construction entities. BUD2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 They describe the cultural conditions of construction of forms/creation of styles of architectural entities and urban arrangements of ancient cities. BUD2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 They have the skills of organising their own work and knowingly connect in a creative way gained experience and knowledge from other fields of science, art and human activity, their own creative pursuits as well as observation and analysis. BUD2A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 They know and understand the basic issues from the history of architecture. + + - - - - - - - - -
M_W002 They know and understand the basic directions of development of the ancient architecture. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 They recognise architectural styles of construction entities. + + - - - - - - - - -
M_U002 They describe the cultural conditions of construction of forms/creation of styles of architectural entities and urban arrangements of ancient cities. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 They have the skills of organising their own work and knowingly connect in a creative way gained experience and knowledge from other fields of science, art and human activity, their own creative pursuits as well as observation and analysis. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. History of research on the evolution of Greek and Roman cities in late antiquity (with particular attention to the newest literature on the subject); the nature and specificity of research material (archaeological traces of late antiquity transformations within cities and source texts relating to those transformations)
2. Layout and most important elements of infrastructure of a standard ancient city
3. Civilisation transformations and the course of the process of Christianisation of the Mediterranean world in 4th–7th century; attitude of the elites of the Church and the Late Roman Empire to the relics of the pagan past
4. Architectural manifestations of Christianisation of large metropolises 1: Rome
5. Architectural manifestations of Christianisation of large metropolises 2: Milan and Antioch
6. Urban transformations of provincial cities 1: Athens, Ephesus

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Urban transformations of provincial cities 1: Syracuse, Agrigento, Aquileia, Trier
2. Urban and architectural specificity of newly developed metropolises of an empire undergoing Christianisation 1: Constantinople in the 4th century
3. Urban and architectural specificity of newly developed metropolises
of an empire undergoing Christianisation 1: Constantinople in 5th–8th century
4. Urban and architectural specificity of newly developed metropolises of an empire undergoing Christianisation 2: Ravenna
5. Architectural aspect of Christianisation of existing (abandoned) structures 1: laic structures (curiae, praetoria, civil basilicas, palace pavilions)
6. Architectural aspect of Christianisation of existing (abandoned) structures 2: pagan temples and mausoleums (degree of complexity of the necessary transformations depending on the type of a given structure)
7. Architectural aspect of Christianisation of existing (abandoned) structures 3: ways of transforming peripteral temples into basilicas (churches) as a manifestation of unique ingenuity of the late antiquity constructors

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes students solve the problems they have previously been asked on the board. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group of the given problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Credit is obtained within the primary deadline and one retake. Detailed assessment rules are agreed by the lecturers at the beginning of the semester.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students joining the classes are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). Student's work assessment can be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which, according to the AGH study regulations, translates into a final grade, in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = test grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. C. Foss, Ephesus after Antiquity: a Late Antique, Byzantine and Turkish City, Cambridge 1979
2. M. Greenhalgh, The Survival of Roman Antiquities in the Middle Ages, London 1989
3. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Problem chrystianizacji starożytnych miast Zachodu w świetle badań archeologicznych, [w:] Miasto w starożytności, red. K. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2004 (Xenia Posnaniensia. Monografie 3), s. 466-485
4. H. Kennedy, From polis to Madina: Urban Change in Late Antique and Early Isalmic Syria, “Past & Present” 106, 1985, s. 3-27
5. B. Lancon, Rome in Late Antiquity: Everyday Life and Urban Change, AD 312-609, Edinburgh 2000
6. A. Leone, The End of the Pagan City: Religion, Economy, and Urbanism in Late Antique North Africa, Oxford 2013
7. B. Ward Perkins, Urban Survival and Urban Transformation in the Eastern Mediterranean, [w:] Early Medieval Town in West Mediterranean, s. 143-153

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Additional scientific publications not specified

Informacje dodatkowe: