Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Master’s thesis seminar (including participation in research or work in scientific circle)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-305-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim of the course is to present the principles of preparation of master tesis and presentation of students of their master’s tesis topics.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 They have the knowledge on the selection of methods and appropriate tools in the course of implementation of the subject of their thesis BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W06, BUD2A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 They have the knowledge on the rules of using literature, websites and legal acts in the course of writing their thesis BUD2A_W05 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 They have the knowledge on the rules of writing a master’s thesis BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 They can use the theoretical and practical knowledge gained in the course of the studies while writing their thesis BUD2A_U04, BUD2A_U05 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 They can use various component data for the implementation of the subject of their thesis BUD2A_U04, BUD2A_U05, BUD2A_U01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 They can compose and present the content of their thesis in a comprehensible and clear manner BUD2A_U04, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 They are aware of the essence of intellectual property and patent law during the course of writing their thesis BUD2A_K01, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 They have the knowledge on the selection of methods and appropriate tools in the course of implementation of the subject of their thesis - + - - - - - - - - -
M_W002 They have the knowledge on the rules of using literature, websites and legal acts in the course of writing their thesis - + - - - - - - - - -
M_W003 They have the knowledge on the rules of writing a master’s thesis - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 They can use the theoretical and practical knowledge gained in the course of the studies while writing their thesis - + - - - - - - - - -
M_U002 They can use various component data for the implementation of the subject of their thesis - + - - - - - - - - -
M_U003 They can compose and present the content of their thesis in a comprehensible and clear manner - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 They are aware of the essence of intellectual property and patent law during the course of writing their thesis - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 50 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Editorial rules of writing and structuring a thesis.
2. Rules for citing literature sources and footnotes.
3. Individual consultation concerning the selected subjects of theses.
4. Formulation of the scope and provisional volume of a thesis.
5. Organisation of the research part of a thesis.
6. On-going monitoring of thesis writing progress.
7. Preliminary presentation of theses.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes students solve the problems they have previously been asked on the board. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group of the given problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

It is obligatory to attend the recitation classes. Any possible (single) absence can be made up for in other groups only with the consent of the class instructor, provided that there are free places.

Based on the evaluation of the presentation and activity during classes.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Students joining the classes are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). Student's work assessment can be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which, according to the AGH study regulations, translates into a final grade, in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.8 x presentation grade + 0.2 x grade for active participation in classes

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

It is obligatory to attend the recitation classes. Any possible (single) absence can be made up for in other groups only with the consent of the class instructor, provided that there are free places.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obtaining passing grades from all courses in the 6th semester

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Specific for the particular subject of Thesis

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Specific for the particular subject of Thesis

Informacje dodatkowe:

Not defined.