Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Thesis
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-306-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kinasz Oksana (kinash@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Writing a master’s thesis

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 They know what parts a correctly written thesis should consist of BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03 Praca dyplomowa
M_W002 Students know what unaided writing of a dissertation consists in BUD2A_W05, BUD2A_W01 Praca dyplomowa
M_W003 They know how to prove their thesis BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 They can use the information accumulated in the course of studies while writing their thesis BUD2A_U04, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Praca dyplomowa
M_U002 They can present and defend the results of their thesis BUD2A_U04 Praca dyplomowa
M_U003 They can use the accumulated knowledge in the course of writing their thesis BUD2A_U04, BUD2A_U03, BUD2A_U02 Praca dyplomowa
M_U004 They can productively use the book and scientific journal sources BUD2A_U03 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 They understand the need to self-develop scientifically, also after graduation BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Praca dyplomowa
M_K002 They understand the essence and importance of writing dissertations BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 They know what parts a correctly written thesis should consist of - - - - - - - - - - -
M_W002 Students know what unaided writing of a dissertation consists in - - - - - - - - - - -
M_W003 They know how to prove their thesis - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 They can use the information accumulated in the course of studies while writing their thesis - - - - - - - - - - -
M_U002 They can present and defend the results of their thesis - - - - - - - - - - -
M_U003 They can use the accumulated knowledge in the course of writing their thesis - - - - - - - - - - -
M_U004 They can productively use the book and scientific journal sources - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 They understand the need to self-develop scientifically, also after graduation - - - - - - - - - - -
M_K002 They understand the essence and importance of writing dissertations - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 550 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 500 godz
Inne 50 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

According to the standard rules and procedures of Master’s thesis acceptance and exam organization.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

The thesis grade is an average of the thesis supervisor review, thesis reviewer and thesis presentation grades.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

To be decided by the supervisor and/or dean on idividual basis

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

A certificate of completion of graduate studies is necessary for the defence.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Specific for the particular subject of Thesis

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Specific for the particular subject of Thesis

Informacje dodatkowe:

Brak