Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economics in architectural and construction design
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-308-GE-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnical Engineering and Underground Construction
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kosecki Andrzej (akosecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Classic and contemporary demands for a building. The process of designing a building. Design as a multidisciplinary activity. The influence of the designer on the cost of a building. Classification of engineering design. Design team.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows the rules of drawing up design documentation of a building. BUD2A_W05 Kolokwium
M_W002 Knows classic and contemporary demands for a building. BUD2A_W05 Kolokwium
M_W003 Knows the impact the parameters of a building have on its cost. BUD2A_W05 Kolokwium
M_W004 Knows the limits on the search for design solutions. BUD2A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can make a multi-criteria evaluation of design solutions. BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Can choose the appropriate design solution meeting the requirements of the customer. BUD2A_U04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Is able to correctly formulate a design problem and analyze it. BUD2A_U04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Observes the economic/financial principles in architectural and construction design. Complies with the rules of ethics. Communicates design information in a commonly understandable manner. BUD2A_K02 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Is able to work independently, collaborate and manage a team in the process of architectural and construction design. BUD2A_K03, BUD2A_K04, BUD2A_K02 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows the rules of drawing up design documentation of a building. + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows classic and contemporary demands for a building. + - - - - - - - - - -
M_W003 Knows the impact the parameters of a building have on its cost. + - - - - - - - - - -
M_W004 Knows the limits on the search for design solutions. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can make a multi-criteria evaluation of design solutions. - + - - - - - - - - -
M_U002 Can choose the appropriate design solution meeting the requirements of the customer. - + - - - - - - - - -
M_U003 Is able to correctly formulate a design problem and analyze it. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Observes the economic/financial principles in architectural and construction design. Complies with the rules of ethics. Communicates design information in a commonly understandable manner. + + - - - - - - - - -
M_K002 Is able to work independently, collaborate and manage a team in the process of architectural and construction design. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Introduction. Design as a multidisciplinary activity. The influence of the designer on the cost of a building. Classification of engineering design. Design team.
2. Classic demands for a building: functionality; durability, stability, security; aesthetics.
3. Contemporary demands for a building: adaptation to the landscape and the surrounding buildings, buildability, adaptation to the needs of the disabled, energy efficiency, life cycle cost.
4. The process of designing a building.
5. Formulating a design problem and its analysis.
6. Seeking design solutions and the associated limits.
7. Choosing design solution for implementation – multi-criteria evaluation.
8. The cost criterion for selecting a design solution. Parameters of a building and their impact on costs.
9. Principles of preparing design documentation.
10. New trends in architectural and construction design.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Preparing a presentation on a chosen topic – team assignments, discussions in subgroups, preparation of questions regarding the presentation’s topic, answers to questions and the assessment of their correctness.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes students solve the problems they have previously been asked on the board. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group of the given problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Credit is obtained within the primary deadline and one retake. Detailed assessment rules are agreed by the lecturers at the beginning of the semester.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures requires the teacher's written consent.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students joining the classes are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). Student's work assessment can be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which, according to the AGH study regulations, translates into a final grade, in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade: 0.6 for the knowledge test from lectures + 0,4 grade for presentation and active participation in classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excused absence from classes can be made up for with another group, with the consent of both lecturers, and provided that the class covers the same topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Having a knowledge of: basic economics, elements of architecture and urban planning, general construction, construction technology, construction economics.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ashworth A., Cost Studies of Buildings, Prentice Hall 2004.
2. Ashworth A., Hogg K., Added Value in Design and Construction, Pearson Education Ltd 2006
3. Belniak S., Leśniak A., Plebankiewicz E., Zima K., The Influence of the Building Shape on the Costs of Its Construction, Journal of Financial Management of Property and Construction, vol. 18, no. 1, 2013
4. Latham M., Constructing the Team, HMSO 1994
5. Raftery J. Principles of Building Economics, BSP Professional Books, 1991

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kosecki A., Belniak S., Lossow-Samkowa B., Modelowe ujęcie problemu ochrony energii w budynkach remontowanych i nowo wznoszonych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 382, Kraków 1992, str. 105- 114
Kosecki A., Organizacyjne i ekonomiczne aspekty umów o projektowanie i budowę, Wiadomości Izby Projektowania Budowlanego nr 3/1998, str. 14-16
Kosecki A., Umowy o projektowanie i zarządzanie w budownictwie – aspekty organizacyjne i ekonomiczne, Wiadomości Izby Projektowania Budowlanego nr 7/1998, str. 21-23

Informacje dodatkowe:

Brak