Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane problemy geotechniki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-103-GT-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma na celu zdobycie wiedzy z geotechniki i mechaniki gruntów oraz zastosowania zaawansowanych metod numerycznych w geotechnice

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie znajomości modelowania procesów zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych BUD2A_U01, BUD2A_U02
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać metody numeryczne do analizy stateczności skarp i zboczy oraz projektowania zabezpieczeń BUD2A_U01, BUD2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Ma umiejętność wykorzystania metod numerycznych 2D i 3D w projektowaniu geotechnicznym BUD2A_U01, BUD2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość wagi problemów geotechnicznych w projektowaniu obiektów budowlanych BUD2A_K01, BUD2A_K04
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie znajomości modelowania procesów zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać metody numeryczne do analizy stateczności skarp i zboczy oraz projektowania zabezpieczeń + - + - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność wykorzystania metod numerycznych 2D i 3D w projektowaniu geotechnicznym + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wagi problemów geotechnicznych w projektowaniu obiektów budowlanych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Metody modelowania procesów geomechanicznych zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych
2. Metoda redukcji wytrzymałości w geotechnice
3. Wykorzystanie metody redukcji do analizy stateczności skarp.
4. Wykorzystanie metody redukcji projektowania konstrukcji oporowych
5. Wykorzystanie metody redukcji do projektowania wyrobisk podziemnych
6. Odkształcalność podłoża gruntowego.
7. Teoria konsolidacji.
8. Metody konsolidacji podłoża gruntowego
9. Metody modelowania nieciągłych ośrodków skalnych
10. Stateczność zboczy skalnych
11. Podstawy reologii gruntów
12. Technologia pali i ich wykorzystanie w budownictwie
13. Metody badania i kontroli pali

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z programami numerycznymi (np. MES, MRS) wykorzystywanymi w geotechnice do rozwiązywania zagadnień geotechnicznych. Analiza zagadnień w warunkach 2D i 3D.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych i ćwiczeń, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 0.5*ocena zal.+0.5*ćw. lab

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne: w przypadku nieobecności na zajęciach, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat.

Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu mechaniki gruntów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Wyd. KIŁ Warszawa 1987.
Lambe T. W. Whitman R.V (1976, 1977) Mechanika gruntów, Tom I i II, Arkady, Warszawa.
PN-EN 13251:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane przy stosowaniu w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych
PN-ES-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 1997-1 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 1997-2 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
Zastosowanie geosyntetyków w budowlach ziemnych. Studium poznawczo-techniczne. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 2003.
Pisarczyk S. Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. 2014. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Cała M., Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Rozprawy Monografie (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica). Uczelniane Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH im. S. Staszica, 2007.

Informacje dodatkowe:

Aktywność na zajęciach może być premiowana.