Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały w geotechnice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-105-GT-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Hydzik-Wiśniewska Joanna (hydzik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zostanie zapoznany z wybranymi materiałami stosowanymi w obiektach gotechnicznych oraz możliwościami modyfikacji ich właściwości

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student nabywa wiedzę z zakresu rodzajów i właściwości materiałów inżynierskich możliwych do zastosowania w obiektach geotechnicznych BUD2A_W02, BUD2A_W03 Kolokwium
M_W002 Poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania kruszyw, spoiw mineralnych oraz UPS w zakresie wzmocnienia struktury gruntów BUD2A_W02, BUD2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nabywa umiejętności doboru kryteriów i oceny właściwości wybranych materiałów stosowanych w geotechnice BUD2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego BUD2A_K01, BUD2A_K02, BUD2A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzę z zakresu rodzajów i właściwości materiałów inżynierskich możliwych do zastosowania w obiektach geotechnicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania kruszyw, spoiw mineralnych oraz UPS w zakresie wzmocnienia struktury gruntów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności doboru kryteriów i oceny właściwości wybranych materiałów stosowanych w geotechnice - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. 1. Ogólna charakterystyka obiektów geotechnicznych. Podział i klasyfikacja ze względu na zastosowane materiały
  2. Kruszywa i mieszanki niezwiązane
  3. Spoiwa mineralne, popioły i żużle, mieszanki związane
  4. Geosystetyki i geosiatki
  5. Przesłony filtracyjne na bazie spoiw mineralnych, popiołów oraz bentonitów

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Ocena właściwości kruszyw ze względu na zastosowanie ich w mieszankach niezwiązanych i związanych oraz ocena wpływu spoiw mineralnych i UPS na zmianę ich właściwości. Testy te obejmą:
- analizę składu ziarnowego,
- badanie maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej metodą Proctora
- wskaźnik CBR
2. Ocena właściwości mechanicznych materiałów do stabilizacji skarp i zboczy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach (sprawozdania) oraz odrębnym sprawdzianem na zakończenie przedmiotu.
2. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu
3. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian
4. Przysługuje dwa terminy: podstawowy i poprawkowy na zaliczenie materiału z wykładów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: średnia z ocen zaliczenia laboratorium i sprawdzianu z wykładu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu geotechniki i materiałów budowlanych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pisarczyk S.: Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. WPW. Warszawa 2004.
Łęcki P., Różański M.: Wzmacnianie podłoża gruntowego budowli drogowych. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2015, nr 2, s. 47–54
PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
M. Bugajski, W. Grabowski. Geosyntetyki w budownictwie drogowym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mixture of crushed-stone aggregate as material for substructure layers. Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK, Łukasz BEDNAREK, Sebastian OLESIAK. Studia Geotechnica et Mechanica — 2018 vol. 40 no. 2, s. 154–162. tekst: http://www.sgem.pwr.edu.pl/iss/2018/no2/art09_no2_2018.pdf
Effectiveness of reinforcing an earth structure with a system of counterfort drains over a long-term use. Sebastian OLESIAK, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA. Studia Geotechnica et Mechanica 2018 vol. 40 no. 4, s. 244–253.tekst: http://www.sgem.pwr.edu.pl/iss/2018/no4/art02_no4_2018.pdf

Informacje dodatkowe:

brak informacji dodatkowych