Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geotechnika budowli podziemnych i tuneli
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-203-GT-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Tajduś Antoni (tajdus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest nabycie rozszerzonej wiedzy dotyczącej geotechnicznych i geomechanicznych zagadnień w budownictwie podziemnym, a także zdobycie umiejętności dotyczących projektowania obudowy obiektów podziemnych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat aktualnych problemów budownictwa podziemnego w kraju i na świecie. BUD2A_W01, BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę na temat geotechnicznych i geomechanicznych problemów w budownictwie podziemnym BUD2A_W03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać projekt wykonania i obudowy obiektu podziemnego BUD2A_U03, BUD2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Potrafi zastosować metody zamknięte i rozwinięte do projektowania obiektów budownictwa podziemnego BUD2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomoś wpływu wykonania, użytkowania i likwidacji obiektu podziemnego na środowisko. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat aktualnych problemów budownictwa podziemnego w kraju i na świecie. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat geotechnicznych i geomechanicznych problemów w budownictwie podziemnym + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać projekt wykonania i obudowy obiektu podziemnego + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować metody zamknięte i rozwinięte do projektowania obiektów budownictwa podziemnego + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomoś wpływu wykonania, użytkowania i likwidacji obiektu podziemnego na środowisko. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Modele geoinżynierskie skał i masywów skalnych.
Mechanika zniszczenia skał i masywów skalnych.
Wytrzymałość na ścinanie masywów skalnych.
Opis zachowania się masywu skalnego w otoczeniu obiektu podziemnego na podstawie pomiarów in situ.
Metoda obserwacyjna wykonywania tuneli.
Kryteria wytrzymałościowe dla skał i gruntów

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Analiza współpracy obudowy z masywem skalnym na podstawie symulacji
numerycznych, dobór obudowy.
Projekt obudowy tunelu komunikacyjnego w złożonych warunkach geologicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych ćwiczeń i zadań, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 x zaliczenie z wykładu+ 0.5 x zaliczenie z ćw. laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten sam temat i są wolne miejsca, a gdy jest to niemożliwe warunki odrobienia zajęć należy ustalić z prowadzącym.

Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot Budownictwo podziemne.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tajduś A., Cała M, Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Aktualne problemy budownictwa tunelowego — Current problems for tunnel construction / Antoni TAJDUŚ, Krzysztof TAJDUŚ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 3, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — K. Tajduś – dod. afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków

Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładzie może być premiowana.