Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo na terenach poprzemysłowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-207-GT-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student, który ukończy moduł posiądzie podstawową wiedzę w zakresie wpływu oddziaływań górniczych na obiekty budowlane oraz podejmowanych działań profilaktycznych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada podstawową wiedzę w zakresie wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu BUD2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 rozumie specyfikę wpływu eksploatacji górniczej na poszczególne typy obiektów budowlanych BUD2A_W06 Kolokwium
M_W003 zna ogólne zasady profilaktycznego zabezpieczania budynków na wpływy górnicze BUD2A_W04, BUD2A_W03 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi ocenić odporność na wpływy górnicze budynków oraz wybranych budowli BUD2A_U03, BUD2A_U01 Projekt
M_U002 potrafi zaprojektować elementy zabezpieczeń na wpływy górnicze budynku nowowznoszonego BUD2A_U04, BUD2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie znaczenie i wagę problemu uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych BUD2A_K03, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada podstawową wiedzę w zakresie wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu + - - - - - - - - - -
M_W002 rozumie specyfikę wpływu eksploatacji górniczej na poszczególne typy obiektów budowlanych - - - - - - - - - - -
M_W003 zna ogólne zasady profilaktycznego zabezpieczania budynków na wpływy górnicze + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić odporność na wpływy górnicze budynków oraz wybranych budowli + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować elementy zabezpieczeń na wpływy górnicze budynku nowowznoszonego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie i wagę problemu uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Wpływy górnicze – zagadnienia podstawowe

  Wpływ wyrobisk podziemnych na obiekty powierzchniowe. Kinematyka ruchów górotworu. Wektor przemieszczenia, pole przemieszczeń i odkształceń. Wskaźniki deformacji powierzchni terenu i klasyfikacja terenów ze względu na stopień zagrożenia obszaru. Geometryczna teoria ruchów górotworu. Odporność obiektów budowlanych na wpływy górnicze. Przydatność terenów górniczych do zabudowy, uciążliwość użytkowania obiektów. Pojęcie profilaktyki górniczej i budowlanej.

 2. Budynki na terenach górniczych

  Elementy budynków w aspekcie odporności na wpływy górnicze.
  Profilaktyka budowlana wobec budynków nowo-wznoszonych.
  Odporność na wpływy górnicze, kategorie odporności, metody oceny, uciążliwość użytkowania .
  Profilaktyka budowlana wobec budynków istniejących.
  Szkody górnicze i pseudogórnicze.

 3. Inne budowle na terenach górniczych

  Obiekty mostowe, odporność na wpływy górnicze, profilaktyka budowlana.
  Obiekty halowe, odporność na wpływy górnicze, profilaktyka budowlana.
  Sieci uzbrojenia na terenach górniczych.

 4. Pozostałe zagadnienia związane z tematem

  Wpływ wstrząsów pochodzenia górniczego na budynki i ludzi.
  Obserwacja (monitoring) obiektów budowlanych na terenach górniczych.
  Usuwanie skutków eksploatacji górniczej.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Budynki na terenach górniczych

Oddziaływanie deformującego się podłoża na budynki.
Zasady kształtowania oraz projektowania budynków na terenach górniczych.
Wpływ poziomych deformacji terenu na fundamenty budowli.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykłady przekazywane są w formie prezentacji multimedialnych oraz bieżących uzupełnień oraz wyjaśnień w formie graficznej na tablicy.
 • Ćwiczenia projektowe: Zajęcia wprowadzające do projektu mają charakter seminaryjny. W dalszej części każdy ze studentów wykonuje swój indywidualny projekt pod nadzorem prowadzącego
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na kolokwium w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie wykonanego projektu i dyskusji nad nim. Nieprzyjęty projekt należy poprawić i omówić.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja wykładu wymaga zgody prowadzącego. Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zagadnień).
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwium zaliczeniowego (waga 0,6), ćwiczeń projektowych (waga 0,4). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości odbywa się poprzez samodzielne studiowanie tematyki jaka odbywała się na opuszczonych zajęciach oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie podanego przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza z zakresu budownictwa (konstrukcje budowlane i inżynierskie, mechanika budowli, rysunek techniczny budowlany).
Nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż dwóch zajęciach projektowych powoduje brak możliwości zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, praca zbiorowa pod kier. J. Kwiatka, Wydawnictwo GIG, Katowice, 1997.
2. Kwiatek J.: Podstawy budownictwa na terenach górniczych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
3. Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2007.
4. Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi, Praca zbiorowa pod redakcją M. Boreckiego, Wydawnictwo „Śląsk” Katowice, 1980.
5. Kawulok M.: Szkody górnicze w budownictwie, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2010.
6. Instrukcja ITB nr 416: Projektowanie budynków na terenach górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2006.
7. Instrukcja ITB nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowej konstrukcji nośnej poddanych wpływom eksploatacji górniczej, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 1989.
8. Instrukcja ITB nr 364: Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych. Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2007.
9. Instrukcja ITB nr 391: Projektowanie budynków podlegających wpływom wstrząsów górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2003.
10. Instrukcja ITB nr 380: Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2003.
11. Instrukcja ITB nr 332: Projektowanie hal stalowych na terenach górniczych wraz z komentarzem i przykładami, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 1994.
12. Instrukcja GIG nr 12: Zasady oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2000.
13. Wytyczne techniczno-budowlane projektowania i wykonywania obiektów mostowych na terenach eksploatacji górniczej. Załącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji oraz Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. (Dziennik Urzędowy M.K. nr 31 poz. 290 oraz Dziennik Urzędowy nr 5 poz. 13), Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1977.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. The influence of rock mass disturbance on surface subsidence in urban areas — Wpływ zruszenia
górotworu na obniżenia powierzchni terenu zurbanizowanego / Tadeusz MAJCHERCZYK,
Katarzyna KRYZIA, Zbigniew NIEDBALSKI // Czasopismo Techniczne = Technical
Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 iss. 5, s. 83–93. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr.,
Streszcz.. — Artykuł w części: Civil engineering. — tekst:
https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=24297602.
2. Variability of exploitation coeffi cient of Knothe theory in relation to rock mass strata type —
Zmienność współczynnika eksploatacji teorii S. Knothego w zależności od rodzaju warstw
skalnych w górotworze / Katarzyna KRYZIA, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew
NIEDBALSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. —
2018 vol. 63 no. 3, s. 767–782. — Bibliogr. s. 781–782. — tekst:
http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1143/848

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie
Do zaliczenia ćwiczeń projektowych konieczne jest wykonanie zadanego projektu i jego obrona. Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca.
Kolokwium zaliczeniowe obejmuje cały zakres treści prezentowany na wykładach i pozostałych zajęciach.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości
Student samodzielnie opanowuje zaległy w wyniku nieobecności materiał.