Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Monitoring w geotechnice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-211-GT-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Stopkowicz Agnieszka (agnieszka.stopkowicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest przedstawienie i omówienie wymogów przepisów prawa i norm w zakresie monitoringu w geotechnice, narzędzi i metod pomiarowych, analiza i interpretacja danych oraz ocena bezpieczeństwa obiektów geotechnicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą przepisów prawa, norm oraz urządzeń i metod stosowanych w monitoringu geotechnicznym BUD2A_W01, BUD2A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą doboru instrumentów pomiarowych i planowania monitoringu w odniesieniu do analizowanych problemów geotechnicznych BUD2A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania metody obserwacyjnej w projektowaniu BUD2A_W01, BUD2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie dobrać instrumenty pomiarowe oraz sporządzić plan monitoringu adekwatny do analizowanego obiektu geotechnicznego BUD2A_U02, BUD2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi na podstawie wyników z monitoringu ocenić stan bezpieczeństwa oraz charakter pracy konstrukcji i jej elementów BUD2A_U02, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest świadomy roli monitoringu na etapie projektowania, wykonywania i użytkowania obiektów geotechnicznych BUD2A_K01, BUD2A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą przepisów prawa, norm oraz urządzeń i metod stosowanych w monitoringu geotechnicznym + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą doboru instrumentów pomiarowych i planowania monitoringu w odniesieniu do analizowanych problemów geotechnicznych + - + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania metody obserwacyjnej w projektowaniu + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie dobrać instrumenty pomiarowe oraz sporządzić plan monitoringu adekwatny do analizowanego obiektu geotechnicznego + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi na podstawie wyników z monitoringu ocenić stan bezpieczeństwa oraz charakter pracy konstrukcji i jej elementów + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy roli monitoringu na etapie projektowania, wykonywania i użytkowania obiektów geotechnicznych + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Przepisy prawa i normy, instrumenty pomiarowe i niepewność pomiaru, metody monitoringu, monitoring hydrogeologiczny, monitoring wpływu drgań na obiekty budowlane, monitoring przemieszczeń powierzchniowych i wgłębnych, monitoring naprężeń i odkształceń, planowanie monitoringu, metoda obserwacyjna – analiza przypadku.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Wykonywanie wybranych pomiarów, demonstracja instrumentów pomiarowych oraz analiza wyników z monitoringu hydrogeologicznego, drgań, przemieszczeń powierzchniowych i wgłębnych, ocena pracy elementów konstrukcji.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Ocena stanu bezpieczeństwa konstrukcji na podstawie wyników monitoringu.
Określenie właściwości ośrodka na podstawie wyników z monitoringu.
Ocena zjawisk osuwiskowych na podstawie wyników z monitoringu oraz dobór metod ich stabilizacji.
Metoda obserwacyjna w projektowaniu geotechnicznym.
Planowanie programu monitoringu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe: warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych ćwiczeń i zadań projektowych, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Warunkiem przystąpienia do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.
Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa – średnia z ocen z kolokwium z wykładu, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe: obecność obowiązkowa. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat.
Wykład zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie zdefiniowano.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

DUNNICLIFF J. 1993 – Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance. Wiley, New York.
GUIDE to Geotechnical Instrumentation, 2004, Durham GeoSlope Indicator.
KRYWULT Ł., KOSIK A., STEFANEK P., 2016 – Pomiary przemieszczeń gruntu pomiary inklinometryczne. Przegląd metod pomiarowych. Geoinżynieria, 1/2016/54
PN-EN ISO 18674-1:2015-07E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych – Część 1: Zasady ogólne
PN-EN ISO 18674-2:2017-01E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych – Część 2: Pomiar przemieszczeń wzdłuż linii pomiarowych: Ekstensometry
PN-EN ISO 18674-3:2018-02E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych – Część 3: Pomiar przemieszczeń w przekrojach pomiarowych: Inklinometry
ISO 4866:2010 Mechanical vibration and shock – Vibration of fixed structures – Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures
JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement,
ISO/IEC Guide 98-3:2008 (JCGM/WG1/100) Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich — The observational method and the geotechnical monitoring in law to assess subsoil and construction conditions / Aleksandra BORECKA, Agnieszka STOPKOWICZ, Klaudia SEKUŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 10/2, s. 685–691. — Bibliogr. s. s. 691, Abstr.. — 6. WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20. 10 Rzeszów / pod red. Edyty Majer [et al.]. — tekst: goo.gl/aKmRR1
The assessment of susceptibility on drainage in an aquifer on the basis of pumping tests in a lignite mine — Ocena podatności ośrodka wodonośnego na odwodnienie na podstawie próbnych pompowań w kopalni węgla brunatnego / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Jerzy KLICH // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 107–121. — Bibliogr. s. 120–121
Metody prowadzenia pomiarów i ocen oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie — [Measurements and assessments methods of the explosive demolition impact on the environment] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2016 nr 9, s. 110–115. — Bibliogr. s. 115

Informacje dodatkowe:

Aktywność na zajęciach może być premiowana.